Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 07.07.2016
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Про припинення повноважень Директора Товариства. 3. Про обрання Директора Товариства. 4. Уповноважити, директора ПрАN "Новi технологiї" (31088991) Луненко Сергiя Володимировича правом передоручення третiм особам реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб -пiдприємцiв та громадських формувань. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не подавались. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: акцiонери. Результати розгляду питань порядку денного: обрано членiв лiчильної комiсiї, припинено повноваження та обрано Директора Товариства, прийнято рiшення про уповноваження директора ПрАТ "Новi технологiї" (31088991) Луненко Сергiя Володимировича з правом передоручення третiм особам реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб -пiдприємцiв та громадських формувань.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.