Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  19.11.2019 12:08:01
Дата здійснення дії: 19.11.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ»
Код за ЄДРПОУ:  05839888
Текст повідомлення: 

«Шановний акціонере!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ 05839888 місцезнаходження: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 20 грудня  2019 року о 14:30 годині за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, (кім.№27).

 

Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів  та у день проведення Загальних зборів з 14:00 год. до14:20 год.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 16 грудня  2019 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт), і довіреність на право участі у Загальних зборах та на голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

 1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі: Оридорога Олена Миколаївна, Волкова Надія Василівна, Галко Євген Володимирович.

 

 1. Про порядок проведення Загальних зборів.

Проект рішення: «Прийняти наступний порядок проведення Загальних зборів:

-   виступи з питань Порядку денного Загальних зборів: до 5 хвилин;

-   виступи з обговорення доповідей до 2 хвилин;

-   відповіді на запитання до 2 хвилин;

-   заключне слово – до 2 хвилини.

-   закінчення роботи Загальних зборів – до 17-00.

Рішення з питань Порядку денного приймається за результатами голосування бюлетенями. Повідомляє результати голосування Голова Лічильної комісії. Запитання приймаються Секретарем Загальних зборів у письмовій формі

 

 1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати Головою Загальних зборів – Клименка В.О. Обрати Секретарем Загальних зборів – Тополь І.І. »

 

 1. Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, визначення умов договору, що укладатиметься з таким суб’єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.

Проект рішення:

Обрати суб’єктом аудиторської діяльності (аудиторську фірму)  для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства (для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років), аудиторську фірму, яка відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством, та включена до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю „Аудиторська компанія „ЗЕЛЛЕР", Свідоцтво про внесення до Реєстру № 2904, прийняте рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року, керівник  Ганенко Андрій Васильович. Затвердити умови договору, що укладатиметься з вказаним суб’єктом аудиторської діяльності, та встановити розмір оплати його послуг згідно з проектом вказаного договору, наданим на даних позачергових Загальних зборах.

 

 1. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

Проект рішення:

Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Змінити  найменування  Товариства  з  ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ»  на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ». Визначити найменування Товариства українською мовою: повне – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ», скорочене – АТ «УКР/ІН/КОм»; російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УКРИНСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», скорочене – АТ «УКР/ИН/КОм»; англійською мовою: JOINT-STOCK COMPANY «Ukrainian innovative company», скорочене – JSC «UKR/IN/KOM».

Внести зміни щодо найменування Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Доручити Голові Правління Товариства або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також даних інших державних органів та установ, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.

 1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, пов’язаних в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, пов’язані в тому числі із зміною типу Товариства, найменуванням Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств, запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження його в новій редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Зокрема, в новій редакції Статуту Товариства викласти стосовно найменування Товариства: українською мовою: повне – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ», скорочене – АТ «УКР/ІН/КОм»; російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УКРИНСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», скорочене – АТ «УКР/ИН/КОм»; англійською мовою: JOINT-STOCK COMPANY «Ukrainian innovative company», скорочене – JSC «UKR/IN/KOM; стосовно типу Товариства,: «Тип акціонерного товариства – приватне.»

Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та доручити Голові Правління Товариства або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства.

 1. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ», пов’язаних в тому числі із зміною типу Товариства, найменуванням Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» шляхом затвердження його у новій редакції.

Визначити, що нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» набирає чинності з дня реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

 

 1. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ», пов’язаних в тому числі із зміною типу Товариства, найменуванням Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств шляхом затвердження його у новій редакції.

 

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» шляхом затвердження його у новій редакції.

Визначити, що нова редакція Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» набирає чинності з дня реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

 

 1. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ», пов’язаних в тому числі із зміною типу Товариства, найменуванням Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Правління  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» шляхом затвердження його у новій редакції.

Визначити, що нова редакція Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» набирає чинності з дня реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

 

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

 

 1. Прийняття рішення про визнання таким, що втратило чинність, Положення «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

Проект рішення:

Визнати таким, що втратило чинність 20 грудня 2019 року,  Положення «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 04053, м. Київ, Вознесенський узвіз буд. 10А., оф. 103 у робочі дні з 10.00 до 13.00. Відповідальна особа – корпоративний секретар Товариства, контактний телефон +38(044) 390-52-71. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статтею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

 

Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів: https://ukrinkom.com.ua/aktsioneram/

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Наглядова рада Товариства.»