Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  16.03.2020 14:57:01
Дата здійснення дії: 28.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Дитячий оздоровчий центр "Сосонка"
Код за ЄДРПОУ:  21379736
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»»

(код ЄДРПОУ - 21379736)

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: вулиця 19934, Черкаська область, Чорнобаївський район, село Мельники                     

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «28» квітня 2020 року о 12:00 годині за адресою: 19934, Черкаська область, Чорнобаївський район, село Мельники, в кабінеті директора ПрАТ «ДОЦ «Сосонка»

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «28» квітня 2020 року з 11:00 до 11:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24:00 годину «22» квітня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

7. Розгляд звіту Ревізора ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»»

8. Відкликання членів Наглядової ради.

9. Призначення членів Наглядової ради.

10. Відкликання ревізора.

11. Призначення Ревізора 

12. Про відчудження нерухомого майна товариства

При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу; для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України; для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

      Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства ” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: Черкаська обл., смт. Чорнобаївський р-н. с. Мельники спальний корпус, кабінет директора у робочі дні з 10:00 години до 16:00 години, а в день проведення чергових загальних зборів за місцем їх проведення з 11:00 години до 11:50 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Хотинський Олексій Юрійович (067) 470-23-53

      Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://sosonka.bs1998.info  Телефон для довідок: (067) 470-23-53

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).

Найменування показника

Періоди

Звітний

Попередній

Усього активів

866,2

880,7

Основні засоби (за залишковою вартістю) 

755,8

777.6

Запаси

32,5

32,5

Сумарна дебіторська заборгованість

 

0

Гроші та їх еквіваленти

 

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(1223,6)

(1205.5)

Власний капітал

712,1

737.7

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1724,8

1724,8

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

154,1

143.0

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-18,3

-34.3

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6 899 096

6 899 096

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0

0

 

 

 

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії , прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: для роз`яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов`язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Хотинський Володимир Юрійович – голова лічильної комісії;

Хотинська Олеся Сергіївна - секретар лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів.

Обрати:

Головою чергових загальних зборах акціонерів – Хотинський Олексій Юрійович;

Секретарем загальних зборів акціонерів – Хотинська Олеся Сергіївна.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;

- на виступи, довідки – до 3 хв.;

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;

- голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;

-обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.

- оголошення результатів голосування та  прийняття рішення здійснює голова чергових загальних зборів акціонерів;

- бюлетень для голосування визначається  недійсним у разі: коли відсутні підписи,  акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;

- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових  загальних зборів акціонерів  керуватися нормами Статуту;

протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів.  Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Проект рішення: звіт Директора товариства за 2019 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання вартості послуг з метою отримання прибутку. Роботу Директора за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ « ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»» за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Збитки за 2019 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів

7. Розгляд звіту Ревізора ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»

Проект рішення: звіт Ревізора ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»» за 2019 рік затвердити.

8.Відкликання членів Наглядової ради.

Проект рішення:Припинити повноваження наглядової ради в зв’язку із закінченням терміну повноважень в повному складі: Хотинський Дмитро Юрiйович, Хотинський Юрiй Олегович, Хотинська Олеся Сергiївна

9. Призначення членів Наглядової ради.

Проект рішення не передбачено законом України «Про акціонерні товариства». Обрання відбудеться шляхом кумулятивного голосування з числа запропонованих акціонерами кандидатів.

10. Відкликання ревізора.

Проект рішення: Звільнити з посади ревізора Хотинський Володимир Юрiйович

11. Призначення Ревізора 

Проект рішення: Призначити на посаду ревізора Хотинський Володимир Юрiйович

12. Про відчудження нерухомого майна товариства

Проект рішення: Для зменшення податкового навантаження продати будівлі, які неможливо використовувати в господарській діяльності ГО СКТН «Торнадо» за ціною 500 тис. грн.

     Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «4» березня 2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 6 899 096 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 4871698  штук.

Наглядова рада.