Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  17.03.2020 12:41:01
Дата здійснення дії: 23.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
Код за ЄДРПОУ:  30664834
Текст повідомлення: 

№ 490/04

17.03.2020р.                                                 

                                               Шановний акціонере,

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Місцезнаходження за адресою:  Київська область м. Біла Церква

вул. Івана Кожедуба,361, код ЄДРПОУ 30664834  повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів товариства (надалі збори).

Збори відбудуться «23» квітня 2020 року об 11.00 год. за адресою: м. Біла Церква Київської області вул. Івана Кожедуба,361, 3 поверх, актова зала.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-30 до 11-00 год. «23»  квітня 2020 року за адресою: м. Біла Церква Київської області вул. Івана Кожедуба, 361, 3 поверх, актова зала.

Порядок денний:

1.Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.

 Проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії:

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Матвієнко Віталіна Василівна – голова комісії; Гармазонова Світлана Василівна та Зяхор Любов Михайлівна – члени комісії.

2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

 Проект рішення з другого питання порядку денного:

Обрати головою зборів Богдана Вадима Анатолійовича, секретарем зборів – Кривенка Василя Васильовича.

3.Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

 Проект рішення з встановлення технічного регламенту зборів:

Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів.

  • Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин.
  • Виступаючим з питань порядку денного – до 5 хвилин.
  • Відповіді доповідача – до 5 хвилин.
  • Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин.
  • Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають.
  • Голосування з питань порядку денного проводиться письмово, шляхом заповнення бюлетенів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах.

          4.Звіт Директора Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 р.»

 Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити звіт Директора Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» за 2019 р.». 

5.Звіт  Наглядової ради Товариства за 2019 р.

 Проект рішення з п’ятого  питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2019 р.

        6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 р.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2019 р.

7. Затвердження річного звіту Товариства  та розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2019 рік.

  Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити річний  Звіт «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства»  та розподіл прибутку (покриття збитків) товариства   за 2019 рік. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії.

 Проект рішення з восьмого  питання порядку денного:

За наслідками розгляду звіту  Наглядової ради, Директора, Ревізійної комісії визнати роботу Директора, Наглядової ради, Ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2019 р. задовільною.

9. Затвердження Загальними зборами акціонерів значних правочинів, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

Проект рішення  з девятого питання порядку денного:

 Затвердити Загальними зборами акціонерів  правочини, які вчинялися до дня проведення цих зборів акціонерів, в тому числі з:

- АТ НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»  від 27.09.2019 року № 5181/1920-ТЕ-17

- ПАТ НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»  від 27.09.2019року № 5182/1920-БО-17

- ПАТ НАК « НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»  від 27.09.2019 року № 5183/1920-КП-17

- ПАТ НАК  «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»  від 27.09.2019 року № 5184/1920-ЕЕ-17.

10.Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних  правочинів та внесення змін до них, які може вчиняти ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» протягом не більш як одного року з дати  проведення цих  Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені  на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку.

Проект рішення з десятого  питання порядку денного:

10.1. Надати згоду на укладання значних правочинів та змін до них,  які може вчиняти ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку.

10.2. Надати повноваження  директору ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» або іншій  відповідальній  особі одноосібно  на укладання та підписання правочинів, змін до них.

11. Розгляд висновків зовнішнього аудиту  та затвердження заходів за результатами його розгляду.

      Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності товариства за 2019 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду зовнішнього аудиту  щодо фінансової звітності  товариства за 2019 рік (за наявності).

12. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з дванадцятого  питання порядку денного:

Припинити повноваження Наглядової ради.

13.Про обрання  членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання  особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

Обрати членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити директора Товариства на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

14. Про припинення повноважень Ревізійної комісії  Товариства.

Проект рішення з чотирнадцятого  питання порядку денного:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.

15.Про обрання  членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії,  обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення з пятнадцятого питання порядку денного:

Обрати членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Затвердити запропоновані умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голову зборів обрати особою, яка уповноважується Загальними зборами підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів.

 

 

 

16. Про схвалення рішень Наглядової ради товариства, які були прийняті у 2019 році.

Проект рішення  з шістнадцятого питання порядку денного:

Схвалити рішення Наглядової ради товариства, які були прийняті у 2019 році.

 

Основні показники  фінансово-господарської діяльності

ПРАТ„БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ” за 2019 рік

(тис.грн.)

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

831580

869846

Основні засоби

97995

97270

Запаси

19867

18349

Сумарна дебіторська заборгованість

686335

736259

Грошові кошти та їх еквіваленти

8753

1412

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(1335986)

(1093264)

Власний капітал

(1259260)

(1016538)

Статутний капітал

76726

76726

Довгострокові зобов’язання

7453

6550

Поточні зобов’язання

2083387

1879834

Чистий прибуток (збиток)

(242312)

(358111)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

13343700

13343700

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

422

426

 

Дата складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів  17 квітня 2020 року.

Для участі у зборах акціонерам  необхідно мати паспорт, що посвідчує особу, для представників акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням товариства, а саме: Київська область м. Біла Церква вул. Івана Кожедуба,361, 3-й поверх актова зала.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається  повідомлення  про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій  складає 13343700 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 7739345 штук.

Уповноважена особа для роботи з акціонерами: Самелюк Тетяна Анатоліївна

тел.7-97-39. Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектами рішень: bctec.prat.in.ua

Наглядова рада