Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  13.04.2020 18:51:01
Дата здійснення дії: 19.03.2020
Вид інформації:  Повідомлення про ухвалене рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, перетворення, злиття або приєднання, а також про виділ
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАНДАРИН ПЛАЗА"
Код за ЄДРПОУ:  30675610
Текст повідомлення: 

Рішенням одноосібного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАНДАРИН ПЛАЗА"  ( ідентифікаційний код 30675610)(надалі ПрАТ "МАНДАРИН ПЛАЗА)  № 18/03-3 від 19 березня 2020 р.,

Приватною акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю "Стадсіс АБ" (реєстраційний код 556940-5375) прийнято рішення: 

1.  Виділити із ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА» нову юридичну особу - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАРУС ІНВЕСТ», із передачею йому згідно із затвердженим розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків.

2. Затвердити наступний порядок та умови виділу:

- процедура виділу здійснюється у передбаченому чинним законодавством та порядку з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- під час виділу здійснюється конвертація 5904 акцій ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА» в 5904 акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПАРУС ІНВЕСТ». Коефіцієнт конвертації – 1:1;

- не підлягають конвертації викуплені власні акції ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА» та акції, власниками яких є акціонери, які звернуться до ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА» з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій у відповідності до вимог статей 68,69 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- всі акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПАРУС ІНВЕСТ», розподіляються серед всіх акціонерів ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА», які є власниками акцій, що підлягають конвертації, зі збереженням співвідношення, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА»;

- кожний акціонер - власник простих акцій ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА», у встановленому в статтях 68,69 Закону України «Про акціонерні товариства» порядку має право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та проголосував проти прийняття рішення про виділ акціонерних товариств. Особою, відповідальною за забезпечення здійснення процедури обов’язкового викупу акцій ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА», Голова Правління ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА».

- протягом 30 (тридцяти) днів з дати затвердження загальними зборами рішення про виділ акціонерного товариства, ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА», письмово повідомляє кредиторів про прийняття відповідного рішення. Кредитор, вимоги якого до ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА», не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) днів після надіслання йому зазначеного повідомлення може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА» однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА» та кредитором. Особою, відповідальною за повідомлення кредиторів та забезпечення реалізації прав кредиторів, пов’язаних із прийняттям рішення про виділ акціонерних товариств, є Голова Правління ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА»;

- під час виділу, Правління ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА» у визначеному законодавством порядку розробляє та затверджує проект плану виділу, пояснення до плану виділу та схвалює розподільчий баланс.

Правління скликає загальні збори акціонерів ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА» та виносить на розгляд загальних зборів питання про затвердження плану виділу, розподільчого балансу, а також інші питання, прийняття рішень з яких передбачено чинним законодавством щодо здійснення процедури виділу.

      Процедура виділу передбачає проведення загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПАРУС ІНВЕСТ».

3. Обрати Головою комісії з виділу Голову правління ПрАТ "МАНДАРИН ПЛАЗА" Черніцького Олександра Юрійовича.

4.  Створити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАРУС ІНВЕСТ» внаслідок виділу із ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАНДАРИН ПЛАЗА».

Заплановане найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАРУС ІНВЕСТ».

Запланований розмір статутного капіталу: 5904000,00 грн.

Заплановані кількість, тип, номінальна вартість акцій, що планується випустити: 5904 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 грн. кожна, загальною номінальною вартістю 5904000,00 грн.