Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  17.04.2020 15:09:02
Дата здійснення дії: 29.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ»
Код за ЄДРПОУ:  05839888
Текст повідомлення: 

Шановний акціонере!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (далі також – Товариство), код за ЄДРПОУ 05839888, місцезнаходження: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про внесення змін до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які відбудуться 29 квітня 2020 року о 14:30 годині за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, (кім.№27).

 

Зміни внесено за пропозицією акціонера, який є власником 66,9862% голосуючих акцій Товариства. Проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства доповнено новими питанням 8 та 9 та проектами рішень наступного змісту:

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення з 8 питання порядку денного:  У зв’язку із отриманням пропозиції Акціонера Товариства, який є власником 66,9862% голосуючих акцій Товариства, щодо включення даного питання до порядку денного: достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

КЛИМЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (акціонер ПАТ «УКР/ІН/КОМ»);

ШАКУН ВАСИЛЬ IВАНОВИЧ (незалежний член Наглядової ради);

ВОВЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (незалежний член Наглядової ради);

ЄРЬОМIН ОЛЕКСАНДР ЮРIЙОВИЧ (незалежний член Наглядової ради);

ЖЕЛІХОВСЬКИЙ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ (незалежний член Наглядової ради).

Проект рішення з 9 питання порядку денного: Обрати членів Наглядової ради ПАТ «УКР/ІН/КОМ» шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов’язки Голови Правління) на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Інші питання проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКР/ІН/КОМ», які відбудуться 29 квітня 2020 року, та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, залишаються без змін.

Повідомлення про проведення 29 квітня 2020 року річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКР/ІН/КОМ» разом з проектом порядку денного та проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, було надіслано акціонерам персонально поштою, розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті банку в мережі Інтернет (https://ukrinkom.com.ua/aktsioneram/) у встановлені законодавством терміни.

Наглядова рада ПАТ «УК/ІН/КОМ».