Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  18.05.2020 15:07:01
Дата здійснення дії: 18.05.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Астра Люкс"
Код за ЄДРПОУ:  19255777
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення Загальних зборів акціонерного Товариства

 

Повне найменування товариства:

Приватне акціонерне товариство «Астра Люкс»

Місцезнаходження Товариства згідно з його Статутом:

03061, Україна, м. Київ, вул.Бориславська,54

Шановні акціонери !

Приватне акціонерне товариство «Астра Люкс» (надалі ПрАТ «Астра Люкс» або Товариство) повідомляє Вас, що 22.06.2020р. о 1900 відбудуться Загальні збори акціонерів ПрАТ «Астра Люкс» за адресою: 03028, Україна, м. Київ, пр. Науки, 33 (1поверх).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться 22.06.2020р. з 900 до 1000 за адресою: 03028, Україна, м. Київ, пр. Науки, 33 (1поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину за 3(три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 2400 16.06.2020р.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів

Під час підготовки до Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів до 19.06.2020р.(включно) в робочі дні з 1000 до 1600год.(обідня перерва з 1300 до 1400год.) за адресою: Україна, м. Київ, пр.Науки,33(1поверх). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення з матеріалами Загальних зборів, Курус В.М. Телефон для довідок: (044) 229-4071.

22.06.2020р. ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у Загальних зборах та у місці їх проведення.

 

Проект порядку денного Загальних зборів Товариства

1. Обрання Лічильної комісії, Голови і секретаря Загальних зборів акціонерів.

2. Розгляд Звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2019р. та затвердження балансу.

3. Затвердження звіту Ревізора за 2019р.

4. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2019р.

5. Розподіл річного прибутку Товариства за 2019р.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020р.

7. Про оренду та приватизацію нежитлових приміщень та земельних ділянок.

8. Про попереднє надання згоди на укладення значних правочинів та затвердження значних правочинів за звітний 2019 р.

9. Визначення особливостей укладення кредитних угод, угод застави, договорів про надання банківських гарантій, забезпечення процедур закупівель, виконання умов укладених договорів тощо.

10. Припинення повноважень членів органів управління Товариством (Наглядова рада, Правління).

11. Обрання членів органів управління Товариством (Наглядова рада, Правління).

12. Про придбання транспортних засобів.

13. Затвердження порядку функціонування Товариства у період карантину.

№ п/п

Назва та номер питання з проекту порядку денного Загальних зборів Товариства

Проекти рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів Товариства

1

Перше питання порядку денного:

Обрання лічильної комісії, Голови і секретаря Загальних зборів акціонерів.

1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи Є.А. Северин (за згодою). Встановити термін дії повноважень лічильної комісії з моменту її обрання до закінчення Загальних зборів.

2. Обрати: Головою Загальних зборів О.О. Сергеєву, секретарем Загальних зборів С.М. Новосилецьку.

2

Друге питання порядку денного:

Розгляд Звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2019р. та затвердження балансу.

Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2019р. та баланс за 2019р.

3

Третє питання порядку денного:

Затвердження звіту Ревізора за 2019р.

Затвердити звіт Ревізора за 2019р.

4

Четверте питання порядку денного:

Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2019р.

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019р.

5

П`яте питання порядку денного:

Розподіл річного прибутку Товариства за 2019р.

1.Прибуток за 2019 р. залишити нерозподіленим. 2. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019р. не нараховувати та акціонерам не сплачувати, а направити на розвиток виробництва Товариства.

6

Шосте питання порядку денного:

Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020р.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020р.

7

Сьоме питання порядку денного:

Про оренду та приватизацію нежитлових приміщень та земельних ділянок.

Погодити можливість розміщення нових виробничих приміщень Товариства в Солом’янському районі м. Києва (інших регіонах міста/країни) шляхом участі у конкурсах оренди приміщень з подальшим орендуванням нових нежитлових приміщень, а також шляхом викупу нежитлових приміщень м. Києва (інших регіонах країни).

8

Восьме питання порядку денного:

Про попереднє надання згоди на укладення значних правочинів та затвердження значних правочинів за звітний 2019р.

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих Загальних зборів) на наступний звітний період (квітень-грудень 2020р. та 2021р.) значних правочинів, ринкова вартість майна (послуг) за якими перевищує 10(десять), 25(двадцять п’ять) і 50(п’ятдесят) відсотків (обсяг необмежений) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства з характером правочинів у відповідності до статутних завдань Товариства та дорученням голові Правління укладати (підписувати) зазначені правочини протягом не більш як одного року у відповідності до норм чинного законодавства.

2. Протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів Наглядовій раді розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення Загальних зборів.

3. Затвердити всі значні правочини, укладені у попередньому періоді (квітень-грудень 2019р., 2020р. до дати Загальних зборів акціонерів.

9

Дев`яте питання порядку денного:

Визначення особливостей укладення кредитних угод, угод застави, договорів про надання банківських гарантій, забезпечення процедур закупівель, виконання умов укладених договорів тощо.

Затвердити укладення договорів на користування кредитом (кредитною лінією відновлювальною), овердрафтом, для чого голові Правління О.О. Сергеєвій доручити за необхідністю укладення (підписання) нових договорів і угод, кредитних угод, угод застави, іпотеки, поруки, депозитних угод, угод на забезпечення процедур закупівель на відповідні суми й строки на її розсуд з визначенням істотних умов зазначених договорів на її розсуд тощо.

10

Десяте питання порядку денного:

Припинення повноважень членів органів управління Товариством (Наглядова рада, Правління).

Проект 1:

1.Припинити повноваження членів Наглядової ради у складі: Г.В. Попруга (голова),  В.О. Поддубний (член), М.А. Титаренко (член).

2. Припинити повноваження члена Правління - Н.М. Гаркуша (секретар).

Проект 2:

1.Припинити повноваження членів Наглядової ради у складі: Г.В. Попруга (голова),  В.О. Поддубний (член), М.А. Титаренко (член).

2. Припинити повноваження членів Правління:

-  Н.М. Гаркуша (секретар);

-  Л.М. Пономаренко (заступник голови Правління з науково-технічної та виробничої роботи).

11

Одинадцяте питання порядку денного:

Обрання членів органів управління Товариством (Наглядова рада, Правління).

Проект 1:

1.Обрати членів Наглядової ради у складі: Г.В. Попруга (голова),  Н.П. Чушке (член), М.А. Титаренко (член). Встановити строк повноважень членів Наглядової ради 3 роки з моменту обрання.

2. Обрати  членом Правління С.М. Новосилецьку (секретар Правління).

Проект 2:

1.Обрати членів Наглядової ради у складі: Г.В. Попруга (голова),  Н.П. Чушке (член), М.А. Титаренко (член). Встановити строк повноважень членів Наглядової ради 3 роки з моменту обрання.

2. Обрати  членів Правління:

-  О.І. Данильчика (заступник голови Правління з науково-технічної та виробничої роботи);

- С.М. Новосилецьку (секретар).

12

Дванадцяте питання порядку денного:

Про придбання транспортних засобів.

Погодити придбання (за можливістю) будь-яких транспортних засобів за безготівковий/готівковий розрахунок або з оформленням кредиту в обраних автопідприємствах, банках тощо з дорученням голові Правління укладення (підписання) всіх видів відповідних договорів і угод, кредитних угод, угод застави, угод поруки на відповідні суми й строки на її розсуд з визначенням істотних умов зазначених договорів на її розсуд.

13

Тринадцяте питання порядку денного:

Затвердження порядку функціонування Товариства у період карантину.

Затвердити порядок функціонування Товариства у період карантину.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: https://19255777.smida.gov.ua/.

ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

відповідно до вимог ст.ст.36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та строк, протягом якого такі права можуть використовуватись:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст.69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. Не отримані до дати проведення Загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, Товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради (незалежного).

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера) може бути прийнято з підстав, передбачених ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного Товариства та/або положенням про Загальні збори акціонерного Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерне Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Приватне акціонерне Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

 

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на Загальних зборах акціонерного Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера-фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерного Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера-держави чи територіальної громади- уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-якій момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватись за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Астра Люкс»   тис. грн.

№ п/п

Найменування показника

Період

Звітний 2019р.

Попередній 2018р.

1

Усього активів

97547,0

97327,0

2

Основні засоби (за залишковою вартістю)

13205,0

16347,0

3

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

4

Запаси

41603,0

8141,0

5

Сумарна дебіторська заборгованість

33557,0

57819,0

6

Гроші та їх еквіваленти

9178,0

13540,0

7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

23983,0

23380,0

8

Власний капітал

24623,0

24020,0

9

Зареєстрований (пайовий/Статутний) капітал

1,0

1,0

10

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

14,0

49,0

11

Поточні зобов’язання і забезпечення

72910,0

73258,0

12

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

603,0

1363,0

13

Середньорічна кількість акцій, шт.

1280

1280

14

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) на одну акцію

0,471

1,065

15

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.

-

-

16

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

17

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб

94

99

 

 

Заступник голови Правління

ПрАТ «Астра Люкс»                                                                                                     Л.М. Пономаренко