Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  04.04.2019 13:38:01
Дата здійснення дії: 10.05.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
Код за ЄДРПОУ:  00131713
Текст повідомлення: 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»

(далі за текстом – АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» або «Товариство»),

місцезнаходження якого: Україна, 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 «б»

 

Повідомляє акціонерів про скликання Загальних зборів акціонерів АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 10 травня 2019 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 28 "б", 4-й поверх, кімната 409.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів з 08 години 45 хвилин до 09 години 45 хвилин за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 28 "б", 1-й поверх, кімната 135.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 05 травня 2019 року.

 

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного.

 

 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

1.         Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Пославська Наталія Яківна, члени лічильної комісії: Бойко Світлана Миколаївна, Хомич Роман Володимирович, Степаненко Олена Миколаївна, Лебідь Микола Сергійович.

2.         Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії Пославська Наталія Яківна, члени лічильної комісії: Бойко Світлана Миколаївна, Хомич Роман Володимирович, Степаненко Олена Миколаївна, Лебідь Микола Сергійович з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

 1. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – директора юридичного департаменту АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» Богаченкова Віталія Юрійовича, та секретаря Загальних зборів акціонерів – директора фінансового АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» Риман Анастасії Андріївни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 25 березня 2019 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

 • для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хвилин;
 • для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
 • усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 • відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

4. Кумулятивне голосування з тринадцятого питання порядку денного («Обрання членів Наглядової ради Товариства») відбувається тим бюлетенем, кількість кумулятивних голосів у якому відповідає кількісному складу Наглядової ради Товариства з урахуванням наявності рішення з питання дев’ятого порядку денного («Про внесення змін до Статуту Товариства»);

5. У разі прийняття рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства з шістнадцятого питання порядку денного («Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства»), сімнадцяте питання порядку денного («Обрання членів Ревізійної комісії Товариства») та вісімнадцяте питання порядку денного («Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства») з розгляду річних Загальних зборів Товариства знімаються та, відповідно, проекти рішень з них на голосування Головою річних Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, бюлетені для голосування з цих питань не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

 

 1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.

 

 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити.

 

 1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2018 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік затвердити.

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 

 1. Розподіл прибутку та збитків Товариства.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2018 році, направити:

- 5% – на формування резервного капіталу;

- 95% – на накопичення нерозподіленого прибутку.

 

 1. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

Проект рішення:

У зв’язку з направленням 100% чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2018 році, на накопичення нерозподіленого прибутку та на формування резервного капіталу, розмір річних дивідендів не затверджувати.

 

 1. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», шляхом викладення його у новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО».

3. Встановити, що нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» набуває чинності з моменту її державної реєстрації, за винятком пункту 10.3 статті 10 Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», який набуває чинності з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО».

4. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.

 

 1. Про зміну колегіального Виконавчого органу Товариства (Правління) на одноосібний Виконавчий орган Товариства (Генеральний директор).

Проект рішення:

1. Змінити з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» колегіальний Виконавчий орган АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (Правління) на одноосібний Виконавчий орган АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (Генеральний директор).

 

 1. Про скасування положення про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства та про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення:

1. Скасувати з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» та визнати такими, що втратили чинність:

- Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»;

- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»;

- Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»;

- Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО».

 

 1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

 

 1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню не включається до повідомлення акціонерам.

 

 1. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

 

 1. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

 

 1. Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. Ліквідувати з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО».

 

 1. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню не включається до повідомлення акціонерам.

 

 1. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Розмір винагороди Голові Ревізійної комісії та членам Ревізійної комісії Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

 

 1. Про схвалення правочинів з АТ «СБЕРБАНК».

Проект рішення:

1. Затвердити укладені між АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ – 00131713) та АТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) договори, а саме:

- Договір про внесення змін № 7 від 15.08.2018р. до Договору поруки від 29.03.2012р.;

- Договір про внесення змін № 10 від 15.08.2018р. до Договору поруки № 16-В/09-П-1 від 26.06.2009р.;

- Договір про внесення змін № 7 від 15.08.2018рр. до Договору поруки від 28.01.2011р.

 

Адреса веб-сайту АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – www.oblenergo.odessa.ua.

 

Кількість простих іменних акцій, згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення  про проведення загальних зборів акціонерного товариства, сформованого станом на 26.03.2019 року становить:

- загальна кількість простих іменних акцій - 608 495 560 шт.;

- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій- 582 079 411 шт.

 

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» – м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 «б», 3-й поверх, кімната 325, у робочі дні (понеділок - п’ятниця), робочий час (з 8.00 до 17.00 (у п’ятницю до 16.00), перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу управління корпоративними правами Пославська Наталія Яківна. Телефони для довідок: (048) 705-20-56.

 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

 

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»

(тис. грн)

Найменування показника

Період

2018

2017

Усього активів

10 087 916 

 7 808 451

Основні засоби (за залишковою вартістю)

7 900 736 

 5 947 701

Запаси

85 568 

 84 571

Сумарна дебіторська заборгованість

1 175 315 

 868 025

Гроші та їх еквіваленти

222 687 

 139 793

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2 009 257 

 1 453 545

Власний капітал

6 515 114 

 4 679 681

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

 152 124

 152 124

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1 242 549 

 1 102 908

Поточні зобов'язання і забезпечення

2 330 253 

 2 025 862

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

944 

 5 008

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 608 495 560

 608 495 560

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,00155 

0,00823 

Правління АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»