Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  22.03.2021 15:41:01
Дата здійснення дії: 22.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ»
Код за ЄДРПОУ:  05839888
Текст повідомлення: 

 «Шановний акціонере!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (далі також – Товариство), код за ЄДРПОУ 05839888 місцезнаходження: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 22 квітня 2020 року о 14:30 годині за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, (кім.№27).

Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів  та у день проведення Загальних зборів з 14:00 год. до14:20 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 14 квітня 2021 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт), і довіреність на право участі у Загальних зборах та на голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

 

  1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: «Обрати лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі: Оридорога Олена Миколаївна, Волкова Надія Василівна, Оридорога Микола Васильович.

 

  1. Про порядок проведення Загальних зборів.

Проект рішення: «Прийняти наступний порядок проведення Загальних зборів:

-   виступи з питань Порядку денного Загальних зборів: до 15 хвилин;

-   виступи з обговорення доповідей до 10 хвилин;

-   відповіді на запитання до 10 хвилин;

-   заключне слово – до 2 хвилини.

-   закінчення роботи Загальних зборів – до 17-00.

Рішення з питань Порядку денного приймається за результатами голосування бюлетенями. Повідомляє результати голосування Голова Лічильної комісії. Запитання приймаються Секретарем Загальних зборів у письмовій формі.».

  1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік».

 

  1. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту. Проект рішення: «Висновки зовнішнього (незалежного) аудитора прийняти до відома. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту».

 

  1. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік. Проект рішення: «Прибуток, отриманий у 2020 році, направити на покриття збитків минулих періодів».

 

  1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2020 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2020 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства».

 

  1. Розгляд звіту Правління Товариства про результати роботи за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: «Затвердити звіт Правління про результати діяльності у 2020 році. Визнати діяльність Правління Товариства у 2020 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства».

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 04053, м. Київ, Вознесенський узвіз буд. 10А., оф. 103 у робочі дні з 10.00 до 13.00. Відповідальна особа – корпоративний секретар Товариства, контактний телефон +38(044) 390-52-71. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статтею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів: https://ukrinkom.com.ua/aktsioneram/.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Наглядова рада.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Попередній

звітний

Усього активів

2 315 898

2 158 786

Необоротні активи

490 808

396 545

Сумарна дебіторська заборгованість

1 814 852

1 753 402

Гроші та їх еквіваленти

10 238

8 849

Власний капітал

36 748

12 880

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

620 000

620 000

Усього пасивів

2 279 150

2 145 906

Чистий фінансовий результат: прибуток

(882 133)

(906 001)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

62000000000

62000000000