Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  29.03.2021 15:59:02
Дата здійснення дії: 29.03.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
Код за ЄДРПОУ:  24745673
Текст повідомлення: 

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«ПРОСТО-страхування»

Адреса місцезнаходження: 04050, м. Київ,  вул. Герцена, 10 (надалі – Товариство)

      1. 29 квітня 2021 року відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 04050, м. Київ,  вул. Герцена, 10, каб. 401. Початок зборів об 11 - 00 годині.

      2. Реєстрація учасників зборів відбудеться 29 квітня 2021 року.

      3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:  з 10-30 до 10-50 за місцем проведення  загальних зборів.

      4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – 23 квітня 2021 року (станом на 24 -00).

      5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ ІЗ ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення «Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: голови лічильної комісії А.В. Дегтяр і члена комісії –  Н.М. Гайдук».

  1. Про затвердження регламенту проведення  загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:  «Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- на зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до Порядку денного;

- рішення з питань Порядку денного зборів приймаються голосуванням бюлетенями,

 форма і текст яких, затверджені Наглядовою радою Товариства;

Встановити наступний порядок розгляду питань Порядку денного зборів Товариства:

- по кожному питанню Порядку денного зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, та провести голосування;

- провести підрахунок голосів після  розгляду кожного питання Порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням Порядку денного;

- остаточні підсумки голосування по всім питанням Порядку денного зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання Порядку денного;

- доповідь по питанням Порядку денного Зборів - до 10 хв.;

- виступи по питанням Порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

  1. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: «Обрати О.В. Сапацинського головою загальних зборів акціонерів Товариства, В.Й. Гончаренко - секретарем загальних зборів.».

  1. Затвердження звіту Правління Товариства за 2020 рік.

                               Проект рішення: «Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік.».

  1. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

                               Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.».

  1. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

                                Проект рішення: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.».

  1. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

                Проект рішення: «Затвердити річний звіт та фінансову звітністьТовариства за 2020 рік».

  1. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: «Чистий прибуток Товариства в розмірі 80 232 тис. грн. залишити нерозподіленим.».

  1. Затвердження рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року відносно страхування, перестрахування, співстрахування, якщо ринкова вартість послуг, які є предметом значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік.

Проект рішення: «Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року відносно страхування, перестрахування, співстрахування, гранична сукупна вартість яких становить 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік».

 

51  Інформацію з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті www.pro100.ua.

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04050, м. Київ,  вул. Герцена, 10, каб. 401,  в робочий час  - з 9-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-30 до 14-30), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами О.В.Степанюк.

7. Права, якими можуть користуватися акціонери після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися визначені в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

  1. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

9. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний (2020)

Попередній (2019)

Усього активів

466467

384433

Основні засоби (за залишковою вартістю)

78319

71552

Запаси

798

611

Сумарна дебіторська заборгованість

33829

30194

Гроші та їх еквіваленти

278756

219340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

80232

          25602

Власний капітал

251615

201859

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

82320

82320

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

181338

158073

Поточні зобов'язання і забезпечення

33514

24501

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

44995

-4204

Середньорічна кількість акцій (шт.)

840000

840000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

59,23

-5,0

 

Голова Правління                                                                                                     Сапацинський О.В.