Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  22.09.2021 11:35:01
Дата здійснення дії: 22.09.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
Код за ЄДРПОУ:  30939178
Текст повідомлення: 

Повідомлення

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

 

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 30939178, яке знаходиться за адресою: Україна, 85300, Донецька область, місто Покровськ, вулиця Торгівельна, буд. 106А (надалі - Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори)

 

Дата та час проведення Зборів: 22 жовтня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: вулиця Торгівельна, будинок 106А (кабінет 104, 1 поверх), місто Покровськ, Донецька область, Україна.

Час початку реєстрації учасників Зборів: 22 жовтня 2021 року о 9 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 22 жовтня 2021 року о 9 год. 45 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 22 жовтня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: вулиця Торгівельна, будинок 106А (кабінет 104), місто Покровськ, Донецька область, Україна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 18 жовтня 2021 року.

 

Перелік питань, які включені до проекту порядку денного:

 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
 3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
 4. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.
 5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 6. Щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.

 

Проект порядку денного та проекти рішень:

 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію цих Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

 • Миропольцева Катерина Сергіївна - Голова лічильної комісії;
 • Єнукян Володимир Размикович - Член лічильної комісії;
 • Ковальова Олена Сергіївна - Член лічильної комісії.

 

1.2. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

 

 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

 

Проект рішення:

2.1.    Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

 1.  Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
 3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
 4. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.
 5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 6. Щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.

 

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

 • час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
 • час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

 

2.3. Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

 

3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради

 

Проект рішення:

3.1. Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів) складу членів Наглядової ради.

 

 1. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.

 

Проект рішення:

4.1. Обрати з 22 жовтня 2021 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

 • Богданов Руслан Кябірович – член Наглядової ради – представник акціонера TREIMUR INVESTMENTS LIMITED;

 

 • Амітан Олена Анатоліївна – член Наглядової ради – представник акціонера ALTANA LIMITED;

 

 • Юрченко Іван Юрійович – член Наглядової ради – представник акціонера METINVEST B.V.

 

4.2. Визначити, що повноваження членів Наглядової ради, які зазначені у п. 4.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів, дійсні до 22 жовтня 2024 року (включно).

 

 1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

 

Проект рішення:

5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

5.2. Уповноважити Генерального директора або особу, яка виконує його обов’язки, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради.

 

 1. Щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.

 

Проект рішення:

6.1. На підставі ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду Товариству на вчинення значних правочинів протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме:

-           характер правочинів – надання поворотної фінансової допомоги;

-           гранична сукупна вартість правочинів з одним контрагентом – 13 200 000 000,00 грн. (тринадцять мільярдів двісті мільйонів гривень 00 копійок).

6.2. Уповноважити Генерального директора Товариства, або особу, яка виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, укласти і підписати правочини, зазначені у п.1.1. цього Протоколу, на умовах, визначених за своїм розсудом та з урахуванням умов, зазначених у цьому Протоколі, а також вносити зміни, підписувати пов’язані з цим додаткові угоди, а також інші документи які можуть бути необхідні у зв’язку з підписанням та виконанням вказаних вище правочинів.

 

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресою: вулиця Торгівельна, будинок 106А, (кабінет 104, 1 поверх) місто Покровськ, Донецька область, Україна, у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Генеральний директор Тімшина І.С. Телефон для довідок Товариства: (06239) 2-05-00.

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

• на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;

• на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;

• на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів;

• на внесення пропозицій, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

• на оскарження рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 03 вересня 2021 року) становить 7 798 845 843 штуки. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 03 вересня 2021 року) становить 7 798 845 843 штуки.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: https://donetsksteel.com.ua/uploads/files/Pf9kLzr3.zip .

 

Наглядова рада ПРАТ «ДМЗ»