Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  15.03.2019 15:02:01
Дата здійснення дії: 15.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЯНИ"
Код за ЄДРПОУ:  00308169
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЯНИ», код ЄДРПОУ 00308169
місцезнаходження: м. Київ, проспект Степана Бандери, 9 
(далі-Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 18 квітня 2019 року за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 9, корп. 6, офіс 6-102. Початок зборів об 11 годині 00 хвилин. Реєстрація з 10 години 00 хвилин до 10 години 50 хвилин за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24:00 годину 12  квітня 2019 року.
На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства становить 644300 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій Товариства становить 609671 штук простих іменних акцій.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.    Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства
Проект рішення: обрати лічильну комісію для підрахунку голосів під час голосування на цих загальних зборах у складі трьох осіб: Голова лічильної комісії – Підлужна А.А., члени лічильної комісії – Афанасьєв О.В., Дикий В.В. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі
2.    Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 
Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Голову правління Товариства – Марченко В.В. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Кобилинська Н.М.
3.    Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування .
Проект рішення: Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства або особою, що його замінює.
4.    Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та завдання на 2019 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.  
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 р.
5.    Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р.
6.    Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
 Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.
7.    Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році
Проект рішення: Не виплачувати, не розподіляти прибуток підприємства в зв’язку з направленням коштів на покриття збитків минулих періодів.
8.    Припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КИЯНИ».
Проект рішення: Припинити приватне акціонерне товариство «КИЯНИ» у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КИЯНИ» (місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 9. При перетворенні ПрАТ «КИЯНИ», все його майно, всі права і обов’язки переходять за передавальним актом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КИЯНИ».
9.    Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
Проект рішення: Затвердити наступні порядок та умови перетворення Товариства: протягом 3-х днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте загальними зборами рішення щодо припинення у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПрАТ «КИЯНИ». У визначені законодавством порядку та строки комісія з припинення ПрАТ «КИЯНИ» подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднює особливу інформацію про прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо припинення у зв’язку з реорганізацією. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПрАТ «КИЯНИ», оприлюднює повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства складає два місяці з дня оприлюднення повідомлення про внесення запису до ЄДР щодо прийнятого рішення про припинення Товариства. Вимоги кредиторів задовольняються у порядку, визначеному законодавством. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всього майна, прав і обов’язків юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами. Передавальний акт затверджується рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки здійснюється обмін акцій на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КИЯНИ», що створюється у результаті перетворення. Протягом 10 робочих днів з дати затвердження передавального акту, комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій. Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю  «ФОРУМ КИЯНИ» та державної реєстрації припинення приватного акціонерного товариства «КИЯНИ».
10.    Обрання голови та членів комісії з припинення.
Проект рішення: Обрати комісію з припинення ПрАТ «КИЯНИ» у складі однієї особи: Голова комісії з припинення – Кутельмах Оксана Зіновіївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2997309381. Місце знаходження комісії з припинення: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 9.
11.    Затвердження плану перетворення.
Проект рішення: Затвердити план перетворення приватного акціонерного товариства «КИЯНИ» в товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КИЯНИ» відповідно до ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства» (додаток №3).
12.    Затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі Товариства на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КИЯНИ».
Проект рішення: У відповідності до ст.ст. 80, 87 ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердити наступні порядок та умови обміну акцій у статутному капіталі ПрАТ «КИЯНИ» на частки в статутному капіталі створюваного в процесі перетворення товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КИЯНИ»: Внаслідок перетворення ПрАТ «КИЯНИ» в товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КИЯНИ» акції ПрАТ «КИЯНИ» конвертуються в частки товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КИЯНИ» та розподіляються серед його учасників. На зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КИЯНИ» кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому частками товариства з обмеженою відповідальністю  «ФОРУМ КИЯНИ» власником яких він може стати внаслідок перетворення ПрАТ «КИЯНИ». Розподіл часток товариства з обмеженою відповідальністю відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства. Розмір частки учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КИЯНИ» дорівнюватиме розміру загальної номінальної вартості належних йому акцій ПрАТ «КИЯНИ». Розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КИЯНИ» має дорівнювати розміру статутного капіталу приватного акціонерного товариства «КИЯНИ». Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства». Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
13.    Затвердження умов, порядку і строків оцінки та викупу акцій у акціонерів.
Проект № 1 рішення: Кожний акціонер Товариства, який зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про перетворення Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в цих загальних зборах. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, яка визначається суб’єктом оціночної діяльності та затверджується загальними зборами Товариства станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання цих загальних зборів. Товариство протягом не більш як п’яти робочих днів після прийняття рішення про припинення у порядку, встановленому  статутом Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов’язкового викупу акцій. Протягом 30 днів після прийняття рішення про перетворення, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу, яка має містити інформацію, визначену законодавством. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.
Проект № 2 рішення: у зв’язку з тим, що за рішення про припинення віддано 100% голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах, порядок і строк оцінки та викупу акцій у акціонерів не затверджувати.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКАПЕРІОД
 Попередній  2017р.   Звітний 2018р.
Усього активів86173101035
Основні засоби1357    3161
Інвестиційна нерухомість53940    49392
Довгострокові фінансові інвестиції00
Інші фінансові інвестиції11700    7509
Запаси364    644
Сумарна дебіторська заборгованість16811    40306
Грошові кошти та їх еквіваленти08
Нерозподілений прибуток-491226-461338
Власний капітал-4847895-454895
Статутний капітал6 4436 443
Довгострокові зобов’язання557829    542996
Поточні зобов’язання13127    12934
Чистий прибуток(збиток) -12233+29888
Середньорічна кількість акцій(штук) 644300644300
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(шт.) --------
Загальна сума коштів ,витрачених  на викуп власних акцій протягом періоду--------
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  66

Відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Для участі у Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог чинного законодавства України.
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства у встановленому чинним законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  здійснюється: до дати проведення загальних зборів - за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Степана Бандери,9  корп.3В, офіс 3-201, у  робочі  дні, з 10.00 до 13.00,  а в день проведення загальних зборів - також  у місці  їх  проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Голова правління Марченко В.В.  Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщено повідомлення про проведення загальних зборів, інформацію з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: http://kyjany.kiev.ua/

Тел. для довідок: (044) 5370205                        Наглядова Рада Товариства