Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  15.03.2019 16:30:02
Дата здійснення дії: 15.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ»
Код за ЄДРПОУ:  05839888
Текст повідомлення: 

Шановний акціонере!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ 05839888 місцезнаходження: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 19 квітня 2019 року о 15:00 годині за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, (кім.№27).

Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів  та у день проведення Загальних зборів з 14:30 год. до14:50 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 15 квітня 2019 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт), і довіреність на право участі у Загальних зборах та на голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

 1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. Проект рішення: «Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі: Оридорога Наталія Станіславівна, Косенко Андрій Володимирович, Кісаделі Галина Василівна».
 1. Про порядок проведення Загальних зборів. Проект рішення: «Прийняти наступний порядок проведення Загальних зборів:

-   виступи з питань Порядку денного Загальних зборів: до 5 хвилин;

-   виступи з обговорення доповідей до 2 хвилин;

-   відповіді на запитання до 2 хвилин;

-   заключне слово – до 2 хвилини.

-   закінчення роботи Загальних зборів – до 17-00.

Рішення з питань Порядку денного приймається за результатами голосування бюлетенями. Повідомляє результати голосування Голова Лічильної комісії. Запитання приймаються Секретарем Загальних зборів у письмовій формі.».

 1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів. Проект рішення: «Обрати Головою Загальних зборів – Клименка В.О. Обрати Секретарем Загальних зборів – Тополь І.І. ».
 2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.».
 3. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту. Проект рішення: «Висновки зовнішнього (незалежного) аудитора прийняти до відома. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту».
 4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. Проект рішення: «Прибуток, отриманий у 2018 році, направити на покриття збитків минулих періодів».

 

 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2018 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2018 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства».

 

 1. Розгляд звіту Правління Товариства про результати роботи за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: «Затвердити звіт Правління про результати діяльності у 2018 році. Визнати діяльність Правління Товариства у 2018 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства».
 2. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії  Товариства за 2018 рік. Проект рішення: «Інформацію щодо діяльності Ревізійної комісії Товариства в 2018 році прийняти до відома. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік».
 3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії. Проект рішення: «Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства».
 4. Обрання членів Ревізійної комісії. Проект рішення: «Обрати членів Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування».
 5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради. Проект рішення: «Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства».
 6. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Проект рішення: «Обрати членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов’язки Голови Правління) на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.»

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 04053, м. Київ, Вознесенський узвіз буд. 10А., оф. 103 у робочі дні з 10.00 до 13.00. Відповідальна особа – корпоративний секретар Товариства, контактний телефон +38(044) 390-52-71. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статтею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів: www.ukrinkom.com.ua.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

Попередній

Усього активів

2 397 781

1 643 040

Необоротні активи

350 470

300 016

Сумарна дебіторська заборгованість

1 929 505

1 059 837

Гроші та їх еквіваленти

9 627

9 153

Власний капітал

(215 574)

(1 388 965)

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

620 000

620 000

Усього пасивів

2 397 781

1 643 040

Чистий фінансовий результат: прибуток

1 044 508

220 931

Середньорічна кількість акцій (шт.)

62000000000

62000000000

Наглядова рада Товариства.

 

Станом на 07 березня 2019 року – дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" 19 квітня 2019 року, загальна кількість акцій Товариства становить 62 000 000 000 штук (шістдесят два мільярди) простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій становить 53 664 509 829 штук (п’ятдесят три мільярди шістсот шістдесят чотири мільйони п’ятсот дев’ять тисяч вісімсот двадцять дев’ять).