Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32359108
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Звіт керівництва (звіт про управління): компетенція органів управління щодо питань; обмеження повноважень виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів; положення про конфлікт інтересів


1 Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю "МАКАУДИТСЕРВІС"
2 Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21994619
3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 02140, м.Київ, вул.Вишняківська, буд.13, офіс 1
4 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1988
5 Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 334/4 | 01.12.2016
6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2019 - 31.12.2019
7 Думка аудитора відмова від висловлення думки
8 Пояснювальний параграф (за наявності) д/н
9 Номер та дата договору на проведення аудиту 06-516 | 09.12.2019
10 Дата початку та дата закінчення аудиту 09.12.2019 - 20.04.2020
11 Дата аудиторського звіту 04.08.2021
12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 210000
13 Текст аудиторського звіту
д/н

_______________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.