Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30664834
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Звіт керівництва (звіт про управління): компетенція органів управління щодо питань; обмеження повноважень виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів; положення про конфлікт інтересів


1 Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний фінансовий аудит"
2 Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 37024556
3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03150, м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9 кв.5
4 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4352
5 Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 212/4 | 25.03.2010
6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 14.03.2019 - 23.04.2019
7 Думка аудитора немодифікована
8 Пояснювальний параграф (за наявності) д/н
9 Номер та дата договору на проведення аудиту 1/28 | 14.03.2019
10 Дата початку та дата закінчення аудиту 14.03.2019 - 23.04.2019
11 Дата аудиторського звіту 23.04.2019
12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 165000
13 Текст аудиторського звіту
Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» зі звітом незалежного аудитора м. Київ 2019 рік ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ» Код ЄДРПОУ 37024556. Свідоцтво АПУ № 4352 03179 м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9 кв. 5 + 38 (050) 384 5758 + 38 (067) 322 4651 ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Звіт щодо фінансової звітності Думка Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ», (надалі за текстом «Товариство») за 2018 рік, що складається з: Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року; Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2018 рік; Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік; Звіту про власний капітал за 2018 рік. На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(с)БО), та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV щодо складання фінансової звітності. Основа для думки Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності Ми звертаємо увагу, що Товариство зазнало чистих збитків у сумі 398 055 тис. грн. протягом року, що закінчився 31 грудня 2018 року. Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2018 року складає -757 435 тис. грн. та не відповідає п.3 ст. 155 Цивільного кодексу України. Ці події вказують, що існує суттєва невизначеність, яка може поставити під значний сумнів Товариства здатність продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано. Ключові питання аудиту Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Зобов’язання Ключове питання аудиту Вирішення ключового питання під час аудиту Визнання, оцінка і облік отриманих позик. Ми визначили це питання як ключове у зв’язку з суттєвістю залишків за статтею «Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» та суб’єктивною природою суджень керівництва, які застосовувались при визначенні та оцінці кредиторської заборгованості за отриманими позиками. Позики отримуються на платній, поворотній основі, у вигляді безвідсоткової фінансової допомоги. Укладені договори позики є довгостроковими зобов’язаннями на звітну дату. При визнанні та оцінці зобов’язань за довгостроковими зобов’язаннями Товариство керується П(с)БО 11 «Зобов’язання». Наші аудиторські процедури включали серед іншого: вивчення суджень керівництва шляхом проведення співбесіди, аналіз політик та оцінок управлінського персоналу на їх відповідність П(с)БО, оцінку судження керівництва щодо ймовірного строку користування позикою в рамках договірних умов, вивчення договорів, проведення альтернативних розрахунків. Оцінки активів за справедливою вартістю Оцінки фінансових активів за справедливою вартістю. Ми визначили це питання як ключове через суб’єктивність судження керівництва щодо оцінок, ризиків, в т. ч. ризиків від знецінення. У відповідності до вимог П(с)БО 12 «Фінансові інвестиції» при первісному визнанні фінансові інвестиції оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю, а на дату балансу - за справедливою вартістю. Товариство оцінює фінансові активи на дату балансу за собівартістю з використанням методики оцінки за рівнем вхідних даних (спостережності) та визначають їх як такі, що не мають котирувань та не є спостережуваними. Наші аудиторські процедури включали серед іншого: вивчення облікових політик та практик управлінського персоналу оцінки фінансових активів шляхом проведення співбесіди, аналіз політик та оцінок управлінського персоналу на їх відповідність П(с)БО; оцінка основних методів визначення справедливої вартості фінансових активів; аналіз та визначення підходів щодо оцінки рівня ризику; аналіз первинних документів та управління розрахунків. Інші питання Аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, був проведений іншим аудитором, який 06 квітня 2018 року висловив думку із застереженням щодо цієї фінансової звітності з причин, висловлених в розділі «Основа для думки із застереженням». Інша інформація Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі Звіту керівництва (звіту про управління) за 2018 рік, складеного у відповідності до вимог ст. 40, ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-IV та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність. Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до П(с)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми: • ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; • отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; • оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; • доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі. • оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду. Ми описуємо суттєві питання в своєму звіті аудитора окрім випадків, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів В даному розділі ми розкриваємо питання, які не розкриті в фінансовій звітності, а також питання, що потребують розкриття у відповідності до вимог ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-IV, а саме: Ми перевірили наступні дані «Звіту про корпоративне управління» Звіту керівництва (звіту про управління) Товариства: • Товариство в своїй діяльності не розробило та не керується власним кодексом корпоративного управління, оскільки акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» не котируються на фондовій біржі. Загальними зборами акціонерів кодекс корпоративного управління не приймався та не затверджувався. У зв’язку з цим посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться; • інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство немає власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій. • інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень; • персональний склад наглядової ради та виконавчого органу Товариства (одноосібного виконавчого органу в особі директора Товариства), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень (впродовж 2018 року засідань не було.) Ми також висловлюємо свою думку щодо інформації, викладеної в наступних розділах «Звіту про корпоративне управління» Звіту керівництва (звіту про управління) Товариства: • опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками; • перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; • інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента; • порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; • повноваження посадових осіб емітента. На нашу думку інформація, що викладена у вищезазначених пунктах розділу «Звіт про корпоративне управління» Звіту керівництва (звіту про управління) Товариства розкрито у достатньому обсязі та відповідає фінансовій звітності та застосовним нормативно-правовим вимогам. Додаткова інформація, яка наводиться на вимогу статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258. Вибір суб’єкта аудиторської діяльності: Ми були обрані аудитором фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» за 2018 рік рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ», протокол від 11.03.2019 року щодо призначення САД на проведення обов’язкового аудиту. Дата призначення нас аудиторами – 11 березня 2019р. Тривалість виконання аудиторського завдання – один рік, аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» за 2018 рік ми здійснюємо вперше. Аудиторські оцінки: Основна відповідальність за запобігання й виявлення ризиків викривлення фінансової звітності, зокрема внаслідок шахрайства покладається як на тих, кого наділено найвищими повноваженнями, так і на управлінський персонал суб'єкта господарювання. Ризики на рівні фінансової звітності можуть виникати, зокрема, внаслідок недоліків середовища контролю, а сааме недостатньої компетентності управлінського персоналу, відсутності нагляду за складанням фінансової звітності, блокуванням управлінським персоналом внутрішнього контролю, схильності до привласнення активів. Ми провели аудит відповідно до МСА, які покладають на нас відповідальність за отримання достатньої впевненості у тому, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки. Через властиві обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансової звітності можна не виявити навіть у тому разі, якщо аудит належно спланований і виконується відповідно до МСА. Ми виконали наш аудит, визначаючи суттєвість та оцінюючи ризик суттєвого викривлення фінансової звітності. Ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення ми провели: - на рівні фінансової звітності; - на рівні тверджень для класів операцій, залишків рахунків і розкриття інформації. Ідентифікуючи ризики суттєвого викривлення у фінансовій звітності, ми застосовували професійний скептицизм. Ризики на рівні фінансової звітності можуть виникати, зокрема, внаслідок недоліків середовища контролю, а сааме недостатньої компетентності управлінського персоналу, відсутності нагляду за складанням фінансової звітності, блокуванням управлінським персоналом внутрішнього контролю, схильності до привласнення активів. На підставі інформації, зібраної у процесі проведення процедур оцінки ризиків на рівні фінансової звітності, включаючи аудиторські докази, отримані при оцінці структури заходів контролю та встановленні того, чи були вони запроваджені, ми не виявили перелічених ризиків, які привели до модифікації нашого висновку. Ризики на рівні тверджень щодо класів операцій та подій, а також пов’язаних розкриттів протягом періоду аудиту, можна описати як: ? настання - операції та події ,які були зареєстровані або розкриті дійсно мали місце і стосуються суб’єкта господарювання; ? повнота – всі операції та події, які повинні реєструватися, були зареєстровані, а всі пов’язані розкриття, які необхідно було включити у фінансову звітність, було включено; ? точність – суми та інші дані, пов’язані із зареєстрованими операціями і подіями, були записані правильно, а пов’язані розкриття були відповідно виміряні й викладені; ? закриття періоду – операції та події були зареєстровані у правильному обліковому періоді; ? класифікація – операції та події були зареєстровані на належних рахунках; ? подання – операції та події відповідно узагальнені або деталізовані й чітко викладені, а пов’язані розкриття є релевантними та зрозумілими в контексті вимог застосовної концептуальної основи фінансового звітування. Заходи системи внутрішнього контролю Товариства є достатніми для контролю та запобігання ризикам суттєвого викривлення на рівні тверджень щодо класів операцій. Ризики на рівні тверджень щодо залишків рахунків та відповідних розкриттів у фінансовій звітності ми оцінювали наступним чином: ? існування – активи, зобов’язання та власний капітал наявні; ? права та зобов’язання – суб’єкт господарювання має або контролює права на активи, а зобов’язання є зобов’язаннями суб’єкта господарювання; ? повнота – всі активи, зобов’язання та власний капітал, які мають реєструватися, були зареєстровані, а всі пов’язані розкриття, які необхідно було включити у фінансову звітність, було включено; ? точність, оцінка та розподіл – активи, зобов’язання та власний капітал включені до фінансової звітності у відповідних сумах, усі пов’язані з цим коригування щодо оцінки або розподілу належно зареєстровані, а пов’язані розкриття було відповідно виміряні та викладені; ? класифікація – активи, зобов’язання та участь у капіталі було відображено на відповідних рахунках; ? подання – активи, зобов’язання та участь у капіталі відповідно узагальнені або деталізовані та чітко викладені, а пов’язані розкриття є релевантними і зрозумілими в контексті вимог застосовної концептуальної основи фінансового звітування. Ми вважаємо заходи системи внутрішнього контролю Товариства достатніми для контролю та запобігання ризикам суттєвого викривлення на рівні залишків рахунків та відповідних розкриттів на кінець періоду. Результативність аудиту в частині виявлення порушень, зокрема, пов’язаних із шахрайством: Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю. Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», ми виконали процедури оцінки стану внутрішнього контролю Товариства. Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль. Оцінюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю Товариства. Нами були надані запити до управлінського персоналу, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Ми виконали аналітичні процедури, в тому числі по суті, з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. Для оцінки ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства ми використовували своє професійне судження. Протягом виконання аудиторських процедур ми отримали розуміння системи контролю, які були розроблені та впроваджені управлінським персоналом Товариства для запобігання та виявлення шахрайства. Під час аудиту ми не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли привернути нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський персонал Товариства для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними. Узгодженість аудиторського звіту з додатковим звітом для тих, кого наділено найвищими повноваженнями: Цей аудиторський звіт узгоджений із додатковим звітом для тих, кого наділено найвищими повноваженнями від 22 квітня 2019 року. Інші послуги: Ми підтверджуємо, що протягом звітного року не надавали послуги Товариству, перелічені у частині 4 ст. 6 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258. Ми підтверджуємо, що ключовий партнер з аудиту та ТОВ «МФА» є незалежними від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» протягом проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік. У звітному році ТОВ «МФА» не надавало Товариству інші послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту. Обсяг аудиту та властиві для аудиту обмеження: Метою нашого аудиту є підвищення ступеня довіри визначених користувачів до фінансової звітності Товариства. Це досягається через висловлення нами думки проте, чи складена фінансова звітність Товариства у всіх суттєвих аспектах відповідно до П(с)БО. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглядали заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Внаслідок властивих аудиту обмежень, які є наслідком характеру фінансової звітності, характеру аудиторських процедур, потреби, щоб аудит проводився у межах обґрунтованого періоду часу та за обґрунтованою вартістю, а також внаслідок обмежень, властивих внутрішньому контролю, існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення у фінансовій звітності можуть бути не виявлені навіть в тому разі, якщо аудит належно спланований та виконується відповідно до МСА. Наш аудит проведено згідно з МСА та відповідними етичними вимогами; і вони надають нам можливість формулювати таку думку. Внаслідок властивих для аудиту обмежень більшість аудиторських доказів, на основі яких сформовані наші висновки та на яких ґрунтується наша думка, є швидше переконливими, ніж остаточними, а отже аудит не надає абсолютної гарантії, що фінансова звітність не містить викривлень і наш аудит не гарантує майбутню життєздатність Товариства, ефективність чи результативність ведення справ Товариства управлінським персоналом. Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування аудиторської фірми відповідно до установчих документів: Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний фінансовий аудит» Код за ЄДРПОУ: 37024556 Номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4352, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 25 березня 2010 року №212/4 чинне до 26 березня 2020 року; Включено до розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності під реєстраційним номером 4352 Розділ: СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Розділ: СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Розділ: СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, Реєстраційний номер Свідоцтва: 419. Серія та номер Свідоцтва: П000419. Строк дії Свідоцтва: з 18.10.2017 року чинне до 26.03.2020 року Свідоцтво про відповідність системи контролю якості Номер бланку 0795, Рішення АПУ №362/4 від 26.06.18, дійсне до 31.12.2023 Прізвище, ім’я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку, та серія, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ Незалежний аудитор: Арцев Мирослав Юхимович здійснює діяльність на підставі сертифіката аудитора Серія А № 005664, виданого рішенням Аудиторської палати України №134 від 29 квітня 2004 року та чинного до 29 квітня 2019 року Місцезнаходження 03179, м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9 кв. 5 Основні відомості про умови договору на проведення аудиту дата та номер договору на проведення аудиту № 01/28 від 14.03.2019 дата початку аудиту дата закінчення проведення аудиту 14.03.2019 23.04.2019 місце проведення аудиту 03179, м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9, кв. 5 Розмір винагороди за договором 165 000,00 (сто шістдесят п’ять тисяч) гривень без ПДВ Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Караванова Марія Василівна______________ Директор _________ Арцев М.Ю. м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9 кв. 5 23 квітня 2018 року=+-+=д/н

_______________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.