Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32359108
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Опис бізнесу


Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

До складу Товариства входять наступні відокремлені підрозділи: 1.ВП" Шахта ім. Г.Г. Капустіна" - добування кам'яного вугілля, м. Привілля, Луганська область; 2.ВП" Шахта Привільнянська" - добування кам'яного вугілля, м. Привілля, Луганська область; 3.ВП "Шахта Новодружеська" - добування кам'яного вугілля, м. Новодружеськ, Луганська область; 4.ВП "Шахта ім. Д.Ф. Мельникова" - добування кам'яного вугілля, Лисичанськ, вул. Первомайська, буд.217 , Луганська область; 5. ВП "Автобаза"надання автопослуг, м. Лисичанськ, вул. Войкова, 20; 6.ВП "Інформаційно-обчислювальний центр" - комп'ютерне програмування, оброблення даних, м.Лисичанськ вул. Малиновського, 1; 7.ВП "Шахтобудівельне управління" - будівництво інших споруд, м. Лисичанськ, вул. Пирогова, 5; 8.ВП "Вузол виробничо- технологічного зв'язку" - діяльність у сфері проводового електрозв'язку, м. Лисичанськ, вул. Малиновського, 4; 9.ВП "Навчально- курсовий комбінат" - професійно-технічна освіта, м. Лисичанськ, вул. П.Морова, 47 10.ВП "Управління по забезпеченню та збуту продукції" - діяльність у торгівлі паливом, м. Лисичанськ, вул. Малиновського, 1; 11. В "Санаторій профілакторій Привілля" - м.Привілля, вул.Лісова, 1 - загальна медична практика. Відокремлені підрозділи забезпечують стабільне функціонування Товариства, а саме: забезпечують зв'язок, автопослуги, підтримують в робочому стані шахтні виробки, тощо. Основними користувачами вугілля є теплоелектростанції. Змін, в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом, не було.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

1.Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 3421 осіб. 2.Середня чисельність позаштатних працівників: 2 особи 3.Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом: 16 осіб 4.Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого дня: 6 осіб Фонд оплати праці -428583 тис.грн. Фонд оплати праці збільшився на 51692,8 тис.грн. у порівнянні з 2018 р. На підприємстві постійно працює навчально-курсовий комбінат з підготовки, перепідготовки та підвищенню кваліфікації робітників Товариства, по закінченню яких працівник отримує кваліфікаційне посвідчення.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами спільну діяльність.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Істотні положення облікової політики застосовуються згідно наказу про облікову політику зі змінами та доповненнями від 23.07.2008 №281 10.1.1 З моменту використання МСФЗ, Товариством застосовується облікова політика, що базується на стандартах МСФЗ (IAS и IFRS) в повному обсязі, включно: - МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій»; - МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»; - МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»; - МСФЗ 6 «Розвідка та оцінка запасів корисних копалин»; - МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»; - МСФЗ 8 «Операційні сегменти»; - МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» - МСЗ16 "Оренда" - МСБО 1 «Подання фінансової звітності»; - МСБО 2 «Запаси»; - МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів»; - МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»; - МСБО 10 «Події після звітного періоду»; - МСБО 11 «Будівельні контракти»; - МСБО 12 «Податок на прибуток»; - МСБО 16 «Основні засоби»; - МСБО 17 «Оренда»; - МСБО 18 «Дохід»; - МСБО 19 «Виплати працівникам»; - МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу»; - МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»; - МСБО 23 «Витрати на позики»; - МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони»; - МСБО 26 «Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення»; - МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства»; - МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»; - МСБО 31 «Частки у спільних підприємствах»; - МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання»; - МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність»; - МСБО 36 «Зменшення корисності активів»; - МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»; - МСБО 38 «Нематеріальні активи»; - МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість Вплив застосування даних стандартів і інтерпретацій на підготовку фінансової звітності за майбутні періоди оцінюється у теперішній час управлінським персоналом Товариства. 10.1.2. Визнання доходів та витрат Визнавати доходи відповідно до МСБО 18 "Дохід". Оцінювати дохід за справедливою вартістю, яка була отримана або підлягає отриманню. Дохід, пов'язаний з наданням послуг або робіт, визнавати виходячи з міри завершеності операції. В складі інших сукупних доходів Товариства відображати різницю між амортизацією, розрахованою на основі переоціненої балансової вартості активу та амортизацією, розрахованою на основі первинної вартості активу. Суму такої різниці переводити зі складу резерву переоцінки активу до складу інших сукупних доходів. При вибутті активу резерв переоцінки, який відноситься до конкретного активу, який продається, переносити до складу інших сукупних доходів. Бюджетне фінансування на капітальне будівництво та державну підтримку на собівартість обліковується та відображається у фінансовій звітності у відповідності до МСБО 20 «Облік державних грантів та розкриття інформації про державну допомогу». Використовується в обліку метод доходу, згідно з яким грант визнається у прибутку або збитку протягом одного або кількох періодів. Бюджетне фінансування, що відноситься до будь-якої статті витрат, визнається як дохід протягом періоду, необхідного для рівномірного використання фінансування на витрати, яке воно повинно покривати. Оскільки податок на прибуток та інші податки є витратами, тому відображається бюджетне фінансування, яке є продовженням фіскальної політики, у прибутку або збитку. Отже, бюджетне фінансування на покриття собівартості визнається у прибутку або збитку у тому самому періоді, коли були визнані відповідні витрати. Фінансування, яке пов'язано з активами, що амортизуються, визнається у прибутку або збитку протягом тих періодів і в тих пропорціях, у яких визнаються амортизаційні витрати за цими активами. Державне фінансування пов'язане з активами, відображається у звіті про фінансовий стан шляхом визначення гранта як відстроченого доходу. Витрати, які формують собівартість реалізованих товарів виконаних робіт, наданих послуг, вважаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, робіт, послуг. Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції, визнаються витратами звітного періоду. У зв'язку з відсутністю у МСФЗ окремих положень про витрати майбутніх періодів, вартість матеріалів довгострокового використання, яка відноситься до запасних частин та обладнання, обліковується в якості запасів та відноситься до складу поточних витрат, крупні запасні частини та резервне обладнання класифікується як основні засоби. Витрати майбутніх періодів, пов'язані з передплатою видань та іншими передплатами класифікується в якості поточної дебіторської заборгованості за статтею "Передплати". 10.1.3. Основні засоби Визнання, оцінку та облік основних засобів, інших необоротних активів, незавершеного будівництва здійснюється відповідно до МСБО 16 "Основні засоби". Ліквідаційна вартість основних засобів прийнята на рівні попередньо оціненої суми, що її можна отримати на час визнання активу об'єктом основних засобів, який амортизується від його вибуття після вирахування всіх попередньо оцінених витрат на вибуття, якщо актив є застарілим та перебуває в стані, очікуваному по закінченні строку його корисної експлуатації. В тому випадку, якщо ліквідаційна вартість активу є незначною, і її вплив на суму розрахованої амортизації є незначним, то така ліквідаційна вартість приймається рівною нулю відповідно до п. 53 МСФЗ 16 "Основні засоби ". У разі наявності факторів знецінення активів відображаються основні засоби за вирахуванням збитків від знецінення, відповідно до МСБО 36 "Зменшення корисності активів". Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним та виробничим методами на основі індивідуально встановлених очікуваних строків корисного використання відповідних активів та розміру очікуваної економічної вигоди. Основні засоби класифікуються за наступними групами: Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади та інвентар Багаторічні насадження Інші основні засоби Інші необоротні матеріальні активи Порогом суттєвості для здійснення дооцінки або зменшення корисності об'єктів обліку прийнято величину, яка дорівнює 10% відхилення балансової вартості об'єктів необоротних активів від їхньої справедливої вартості. У зв'язку з відсутністю в МСФЗ 16 "Основні засоби" поняття малоцінних необоротних активів, у місяці відпустки малоцінних необоротних матеріальних активів зі складу , в експлуатацію (у т.ч. придбаних за рахунок бюджетних коштів) амортизація нараховується в розмірі 100% їх вартості і здійснюється кількісний облік по місцях експлуатації по матеріально-відповідальним особам до моменту їх списання. Незавершені капітальні інвестиції розглядаються як складова основних засобів, амортизація яких ще не почалась, оскільки стан активу не є придатним до використання. Ліквідаційна вартість та строк корисної експлуатації активів переглядається на кінець кожного фінансового року та, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни відображаються як зміна в обліковій оцінці відповідно до МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки". 10.1.4 Нематеріальні активи Визнання, оцінку та бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснюється відповідно до вимог МСФО 38 "Нематеріальні активи". Визнавати об'єктами нематеріальних активів немонетарні активи, які не мають фізичної субстанції та можуть бути ідентифіковані, в разі вірогідності надходження майбутніх економічних вигод, та достовірної оцінки такого активу. На етапі дослідження та розробок нематеріальних активів відносити витрати на створення активу до складу поточних витрат. З моменту, коли нематеріальний актив відповідає критеріям визнання активу (актив стає ідентифікованим, контрольованим, та принесе майбутні економічні вигоди), нематеріальний актив оцінюється за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої суми амортизації. Амортизацію нараховувати рівномірними сумами, виходячи з встановленого строку корисної експлуатації. На дату звіту нематеріальні активи обліковуються за моделлю собівартості, при якій враховується накопичена сума амортизації а також суми зменшення корисності, відповідно до МСБО 36 "Зменшення корисності активів". 10.1.5. Запаси Товарно-матеріальні цінності визнавати, оцінювати і враховувати згідно вимогам МСФО 2 "Запаси". Запаси оцінювати за вартістю придбання (виготовлення) або чистою вартістю реалізації. Метод оцінки вартості вибуття запасів визначати за ідентифікованою ' вартістю. Суму вартості списання запасів визнавати в якості витрат та відносити до витрат на собівартість. Запаси, що виготовляються власними силами підприємства, зараховувати на баланс за їх виробничою собівартістю. При відпуску запасів, а саме: готової (товарної) вугільної продукції, незавершеного виробництва здійснювати оцінку за методом середньозваженої собівартості. Оцінка проводиться щодо кожної одиниці запасів, щомісячно (на останній день звітного місяця) та на дату балансу. 10.1.6 Капітал Товариства В складі власного капіталу обліковувати випущений капітал та резерв дооцінки необоротних активів. 10.1.7 Довгострокові зобов'язання Довгострокові зобов'язання оцінювати за справедливою вартістю отриманих активів за вирахуванням витрат на залучення таких активів. В складі довгострокових зобов'язань обліковувати визнані відстрочені податкові зобов'язання, розраховані відповідним чином, довгострокові забезпечення, та цільове фінансування. 10.1.8. Дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість - це договірні вимоги, пред'явлені покупцям та іншим особам на отримання грошових коштів , товарів або послуг. Для цілей фінансової звітності дебіторську заборгованість класифікувати як поточну (одержання очікується протягом поточного року або операційного циклу) або як довгострокову (дебіторську заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна). Виходячи з договірних умов взаєморозрахунків з покупцями та іншими контрагентами, вся дебіторська заборгованість по суті класифікується як поточна, якщо термін її погашення не перевищує року або операційного циклу за умовами договору. Дебіторську заборгованість класифікувати як: 1) торгова дебіторська заборгованість (яка виникає за реалізовані в ході здійснення звичайної господарської діяльності товари і послуги). 2)не торгова (інша) дебіторська заборгованість. Дебіторську заборгованість відображати за вартістю, в розмірі якої очікується отримання компенсації за проданий товар та надані послуги за вирахуванням суми сумнівної заборгованості. Резерв сумнівної дебіторської заборгованості необхідно створювати, відповідно до МСФЗ9 "Фінансові інструменти". Розрахунок резерву проводити на підставі проведеної оцінки платоспроможності основних дебіторів і аналізу термінів існування заборгованості. Резерв створювати за рахунок поточних витрат підприємства. 10.1.9. Авансові платежі постачальникам Аванси, надані постачальникам, відображати за собівартістю. Зі складу авансів постачальникам вираховувати суми податкового кредиту з ПДВ щодо якого строк відшкодування згідно норм податкового законодавства не настав. Передплату за орендні платежі, передплату за торговий патент та за підписку на періодичні видання відносити до складу авансових платежів. 10.1.10. Забезпечення наступних витрат та платежів В ході експлуатації шахт в підприємства виникає конструктивне зобов'язання на відновлення навколишнього середовища, у відповідності до норм МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи на шахтах". Оскільки основні засоби відображаються у звітності за переоціненою моделлю, то сума такого забезпечення вже включена в поточну переоцінену вартість основних засобів. Розмір такого забезпечення визначати на рівні встановлених умов експлуатації шахт, визначених в наданих підприємству дозволах на користування надрами, а також інших конструктивних зобов'язань по відновленню навколишнього природного середовища в рамках зобов'язань на державному рівні (приведення нормативно-правової бази України до вимог ЄС в плані розвитку паливно-енергетичного комплексу), а також, виходячи з оцінки ризику аварійності експлуатації шахт та пов'язаних витрат з відновленням їх діяльності. Створювати забезпечення наступних виплат працівникам на відпустки, щомісячно виходячи з фонду оплати праці і розрахункового оціночного коефіцієнта. Коефіцієнт розраховується виходячи з даних попередніх звітних періодів з урахуванням поправки на інформацію звітного періоду. 10.1.11. Податок на прибуток Облік податку на прибуток здійснювати відповідно до МСБО 12 "Податки на прибуток". Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється згідно з податковим законодавством України в сумі податку на прибуток з оподатковуваного доходу, відображеного Товариством у його податкових деклараціях. 10.1.12. Виплати працівникам Облік всіх виплат працівникам здійснюється згідно МСБО 19 "Виплати працівникам. Короткострокові виплати працівникам визнаються у складі зобов'язань. До короткострокових зобов'язань не застосовуються актуарні припущення, оскільки не отримується актуарний прибуток чи збиток. Виплати по закінченню трудової діяльності з визначеним внеском, чи визначеною виплатою, відносно яких необхідно здійснювати розрахунок актуарних та інвестиційних ризиків, не проводиться. 10.1.13. Межа суттєвості Встановлена межа суттєвості на рівні 5 відсотків до загальної валюти звіту про фінансовий стан. 10.1.14 Витрати на позики Витрати на позики обліковуються та відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 23 "Витрати на позики". Витрати на позики (процентні та інші витрати, понесені у зв'язку із залученням позикових коштів) визнаються як витрати того періоду, в якому вони понесені, крім витрат включених до собівартості кваліфікованих активів. До кваліфікованих активів відносяться необоротні активи, період створення яких перевищує три місяці.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

За 2019 рік видобуток вугілля ПАТ «Лисичанськвугілля» склав 178,4 тис. тонн, при плані 228,0 тис.тонн, план виконано на 78,2 %. В порівнянні з минулим роком виконано на 61,5 %. За звітний період вироблено товарної продукції 97,6 тис.тонн, що складає 73,1% до плану (133,5 тис.тонн) на суму 193500,2 тис. грн., що складає 58,8% до плану (329311,0 тис.грн). В порівняні з минулим роком виробництво товарної вугільної продукції зменшено на 53,9 тис.тонн. Відсутність бюджетного фінансування та нестача власних коштів від реалізації вугільної продукції позначилося на своєчасній підготовці і обладнанні нових очисних вибоїв, що призвело до погіршення роботи з видобутку вугілля та виробництву товарної вугільної продукції. Собівартість 1 тонни товарної вугільної продукції в 2019 році склала 7906,35 грн (-2028,83 грн до плану). Опорною шахтою як і раніше є ВП «Шахта і. Д.Ф.Мельникова», яка видобула у 2019 році 130,4 тис.тонн вугілля, що склало 73,1 % в загальному обсязі видобутку по ПАТ «Лисичанськвугілля»: по ВП «Шахта ім.. Г.Г.Капустіна» - 24,1 тис.тонн, 13,5%; по ВП «Шахта Привільнянська» - 13,4 тис.тонн, 7,5 %; по ВП «Шахта Новодружеська» - 10,5 тис.тонн, 5,9 %.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

На балансі Акціонерного товариства станом на 31.12.2015р. обліковувались основні засоби первісною вартістю 1470782 тис.грн. зносом - 442743 тис.грн., залишковою вартістю 1028039 тис.грн. Товариство за останні п'ять років придбало основні засоби виробничого призначення на суму 194370 тис.грн, в т.ч. - будівлі, споруди та передавальні пристрої - 576 тис.грн; - машини та обладнання - 178928 тис.грн; - транспортні засоби - 118 тис.грн; - інструменти та прилади -6019 тис.грн; - інші основні засоби - 5290 тис.грн; - малоцінні необоротні матеріальні активи - 3439 тис.грн. За джерелом фінансування товариством за останні 5 років придбано основних засобів за бюджетні кошти на суму 6929 тис.грн., модернізовано на суму 72 тис.грн. За кредитні кошти Державного Банку Розвитку КНР було введено в експлуатацію гірничошахтне обладнання на суму 166385 тис.грн. За власні кошти підприємство придбало обладнання на суму 20641 тис.грн., отримало безкоштовно на суму 415 тис.грн. Державним Банком Розвитку КНР та Міністерством енергетики та вугільної промисловості України 21.12.2011 р. укладено Договір кредиту між ПАТ "Лисичанськвугілля" та Державним Банком Розвитку КНР на суму 85 млн.дол. США під 7,05% річних з пільговим періодом погашення 36 місяців, строком 108 місяців до 31.12.2020р. з метою реалізації пілотного проекту щодо технічного переоснащення та модернізації ВП «Шахти ім. Д.Ф. Мельникова» під державні гарантії відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2011 р. № 598. Згідно умов Договору кредиту укладено Комерційний контракт № 06-214/2 від 7.03.2012 р. з "Тіанди" Сайнес енд Технолоджи Ко., Лтд" на закупівлю та поставку гірничошахтного обладнання на суму 59400 тис.дол. США.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

За видом економічної діяльності ПАТ "Лисичанськвугілля" займається видобутком кам'яного вугілля, тому обладнання, що використовується у виробничій діяльності, розподіляється на комплекси мехкріплення, очисні комбайни, прохідницькі комбайни, породонавантажувальні машини, скребкові конвеєри, стрічкові конвеєри, електровози та інші. Всі основні засоби знаходяться на виробничих ділянках підрозділів на території міста Лисичанська та прилеглих районах. На використання основних засобів мають вплив екологічні фактори, а саме: - підвищення рівня агресивних ґрунтових вод, агресивні горно-геологічні умови, опорний тиск. Товариство має основні засоби станом на 31.12.2019р.: - первісна вартість яких складає 949402 тис грн, - знос 341442 тис.грн, - залишкова вартість 607960 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів становить 74,3%. Ступінь використання складає 75-85% у залежності від навантаження на обладнання. Товариство постійно використовує у виробничій діяльності всі основні засоби, окрім тих, що знаходяться в ремонті та тимчасовій консервації.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Основними проблемами, які впливають на діяльність емітента є економічна та соціальна нестабільність суспільства: висока вартість кредитних коштів, значне коливання курсу валют, високий податковий тиск, економічна криза, внаслідок чого підвищуються ризики як виробництва так і несвоєчасних розрахунків.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Політика Товариства щодо фінансування своєї діяльності спрямована на: безперебійне забезпечення фінансовими ресурсами поточної господарської діяльності; фінансування технічного переозброєння підприємства. Товариство має неліквідний баланс, тобто у нього недостатньо поточних активів для погашення зобов’язань. Воно не може погасити термінові зобов’язання та має зовнішні ознаки неплатоспроможності. Власний оборотний капітал відсутній. Товариство частково фінансується за рахунок коштів державного бюджету, оскільки собівартість видобутого вугілля значно перевищує договірні ціни. Платоспроможність Товариства залежить від своєчасного отримання фінансування. Коефіцієнт загальної ліквідності становить 0,02, що менше нормативного значення 2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить 0,00005, що менше нормативного значення 0,2. Коефіцієнти ліквідності доводять, що товариство не має достатньо коштів, для покриття заборгованості.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

1.ТОВ «Завод Київспецсталь»» № договору, дата укладання - №1 від 04.01.2018 ; сума договору, грн.-74 880,00; найменування продукції- електроди. 2.ТОВ «Союз промислових підприємців» . № договору, дата укладання - №38 від 04.05.2018р; сума договору, грн.-65 484,00 ; найменування продукції- Би-кріп. 3.ПрАТ «Вістек» № договору, дата укладання - №44/06 -18 від 04.06.2018р; сума договору, грн.-197 400,00 найменування продукції- скоба . 4.ТОВ «Асканія ЛТД» № договору, дата укладання - № 46/06-18 від 07.06.2018р; сума договору, грн.-48 399,84; найменування продукції- пульт. 5.ПАТ «Днепропетровський Агрегатний Завод» № договору, дата укладання - № 48/06-18 від 13.06.2018р; сума договору, грн.-188 760,00; найменування продукції-постачання продукції. 6. ТОВ «Техпоставка» № договору, дата укладання - №18/08-18 від 03.08.2018р; сума договору, грн.-197 747,00; найменування продукції- резці. 7. ТОВ «Завод Киїспецсталь» № договору, дата укладання - № 69/09-18 від 05.09.2018р; сума договору, грн.-21 324,00; найменування продукції- електроди. 8. ТОВ НВП «Інтеко» № договору, дата укладання - № 99/12-18 від 20.12.2018р; сума договору, грн.-48 840,00; найменування продукції- з’єднання .

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Програмою розвитку на 2020 рік передбачено видобути 260,0 тис. тон вугілля, що на 32 тис. тон вище плану 2019 року з зольністю 40,4%, проведення всіх гірничих виробок 7,1 км, у т.ч. розкривних та підготовчих 3,920км, у т.ч. по шахтам: ? ім. Д.Ф. Мельникова - 150,0 тис. тон (-13,0 тис. тон до 2019 р.); ? ім. Г.Г. Капустіна - 70,0 тис. тон (+ 45,0 тис. тон до 2019 р.); ? «Привільнянська» - 20,0 тис. тон (+,- 0 тис. тон до 2019 р.); ? «Новодружеська»- 20,0 тис. тон (+,- 0 тис. тон до 2019 р.). Виконання програми проведення гірничих виробок дозволить підготувати до відпрацювання 4 очисних вибої на щахтах ім. Д.Ф. Мельникова, ім. Г.Г. Капустіна, та «Новодружеська» . Заплановано введення в роботу 4 очисні вибої на шахтах ім. Д.Ф. Мельникова, «Новодружеська» та ім. Г.Г. Капустіна. Запаси вугілля до виймання складуть 3290 тис.тн., середньодобове навантаження по ПАТ "Лисичанськвугілля" складе 1,2 тис.тн. Виконання програми проведення гірничих виробок дозволить підтримати у 2020р. відпрацювання діючих очисних вибоїв на шахтах ім. Д.Ф. Мельникова, «Новодружеська» та ім. Г.Г. Капустіна. З метою виконання програми розвитку гірничих робіт на 2020 рік передбачено: по шахті ім.Д.Ф.Мельникова - Ведення робіт з видобутку вугілля з 122 півн. лави пл. k8н гор.820м та її доробка, доробка запасів вугілля 1 півд. лави пл. k8 гор.885м. - Для забезпечення стабільної роботи з видобутку вугілля в 2020 р. передбачена підготовка виїмкової дільниці 1 півн. лави пл. l4 гор. 885м в замін 122 півн. лави пл. k8н гор. 820м та 1 північної лави пл. l2 гор.885м. , а також проведення гірничих виробок вентиляційного горизонту 820м. по шахті ім.Г.Г.Капустіна - Ведення робіт з видобутку вугілля виконується з 7 схід. лави пл. k8н і підготовка та введення в роботу 7 зах. лави пл. k8н. по шахті «Новодружеська» -Підготовка та введення в роботу 41 зах. лави пл.k8н. по шахті «Привільнянська» -Підготовка виїмкової дільниці 1півд. лави пл. l1'. Передбачено отримати товарну продукцію в обсязі 179,2 тис. тон на суму 347,6 млн. грн., що більше ніж план у 2019 році на 81,6 тис. тон, або на 154,1 млн. грн. Очікувана собівартість товарної продукції у 2020 році складе 1 347,0 млн. грн., на 1 тону – 7516,7 грн., що менше відповідного періоду минулого року на 389,65 грн. Продуктивність праці робітника з видобудку вугілля 2020 році складає 6,4 т/міс. Для своєчасного вводу в експлуатацію очисних вибоїв, забезпечення запланованого об’єму видобутку та проведення гірничих виробок ПАТ «Лисичанськвугілля» потребує бюджетного фінансування в сумі 1931,7 млн. грн., у т.ч.: – на часткове покриття витрат із собівартості – 891,4 млн. грн; – на капітальне будівництво – 62,1 млн. грн.; – на технічне переоснащення – 895,4 млн. грн.; – на охорону праці – 55,2 млн. грн; – на передачу об'єктів соціальної інфраструктури – 27,6 млн. грн.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариством не витрачались кошти на дослідження та розробки.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки. Видобуток вугілля, тис. тонн: 2017 рік – 234,1, 2018 рік – 290,0, 2019 рік – 178,4; відхилення від 2017 року – 55,9, відхилення від 2018 року- 111,6. Середньооблікова кількість працюючих, чол.: 2017 рік – 4072, 2018 рік – 3663, 2019 рік - 3421; відхилення від 2017 року - 409, відхилення від 2018 року- 242. Чистий дохід від реалізації, тис.грн.: 2017 рік – 208248; 2018 рік - 326399; відхилення від 2017року - 26587; 2019 рік - 181661, відхилення від 2018року -144738; Собівартість реалізов.прод, тис. грн.: 2017 рік – 797494; 2018 рік – 790323; 2019 рік -650753; відхилення від 2017року 146741; відхилення від 2018року - 139570; Пов.собівартість 1 т.вугілля, грн.: 2017 рік – 6048,07; 2018 рік -5366,78; 2019 рік - 765638, відхилення від 2017року - (-1608,31); відхилення від 2018року - (- 2289,60); Чистий фін. результат, т.грн.: 2017 рік -796666; 2018 рік -714030; 2019 рік- 368539, відхилення від 2017року -(-428127); відхилення від 2018року -(-345491); Середньооблікова кільк.прац, чол.: 2017 рік - 4072; 2018 рік -3434;2019 рік - 3436, відхилення від 2017року - (-636); відхилення від 2018року - 2; Інша інформація. Відсутність коштів у попередні та поточному роках на технічне переоснащення вугледобувних підприємств Міненерговугілля, що призвело до зменшення видобутку вугілля з очисних вибоїв та високої аварійності гірничо-шахтного обладнання та техногенних аварій (ендогенна пожежа) на шахтах ім.Д.Ф.Мельникова, яка тривала до 14.08.2017р. та «Привільнянська», яка тривала до 10.04.2017р., що є основним фактором невиконання встановленого плану з видобутку вугілля. А також фактором погіршення фінансового стану підприємства є здійснення господарської діяльності в умовах обставин непереборної сили (форс-мажору) та соціально-політичної, економічної нестабільності в регіоні, яка обумовлена проведенням на території Луганської, Донецької областях антитерористичної операції. (Розпорядження КМУ від 02.12.2015р. №1275-Р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція»). До тяжкого фінансового стану призвела незбалансована цінова політика на вугільну продукцію протягом останніх років та нестабільність в постачанні ТМЦ. Дія Закону України від 13.04.2017 №2021-VІІІ «Про відновлення платоспроможності державних вугледобувних підприємств» розповсюджується на ПАТ «Лисичанськвугілля».