Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 21379736
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Опис бізнесу


Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

За звітний період змін в організаційній структурі товариства не відбувалось

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 8 осіб фонд оплати праці складає 280000 грн.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент ні до яких обєднань не належить.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

В поточному році емітент не проводив спільної діяльсті з іншими організаціями

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій, щодо реорганізації з боку третіх осіб до емітента не надходило

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика - сукупність пpинципів, методів i процедур, щo використовуються підприємством для склaдання тa подання фінансової звітності. На пiдприємствi видано наказ з облiковою програмою. В 2019 роцi облiкова полiтика здiйснювалась та вiдповiдала стандартам та нормативним актам. Бухгалтерський облiк ведеться у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" 996-Х1У вiд 16.07.1999 року ( з наступними змiнами ), затверджених Положень (стандартiв ) бухгалтерського облiку, iнших нормативних документiв iз питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Органiзацiя та методологiя бухгалтерського облiку здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України "Про пiдприємства в Українi" та статуту пiдприємства.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основним видом продукції є надання в короткострокове проживання кімнат та будинків, дитяче оздоровлення.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За звітний період значних придбань та відчуджень не було.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду становить 2072,1 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 2072,1 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду становить 791,9 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 777,6 тис.грн. Сума зносу основних засобiв початок звiтного перiоду становить 1280,2 тис.грн., Сума зносу основних зособiв на кiнець звiтного перiоду становить 1294,5 тис.грн. Ступень зносу основних засобiв на початок року становить 53,89%, на кiнець року 56,49%, будiвельних споруд: на початок року 43,8%, на кiнець року 40,8 %,машин та обладнання: на початок року 36%, на кiнець року 38 %. Будiвлi та споруди виробничого призначення введенi в експлуатацiю в 1969 роцi, машини та обладнання виробничого призначення введенi в експлуатацiю в 2007 роцi, основнi засоби виробничого призначення вводились в експлуатацiю в 2007 роцi. Будiвлi та споруди невиробничого призначення введенi в експлуатацiю 2007 роцi. Всi основнi засоби використовуються для господарчої дiяльностi. Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб. Основних засобiв, якi перебували б в орендi,пiд заставою або пiд арештом немає. Товариство не орендувало i не надавало в оперативну оренду основнi засоби. Обмежень на використаннi майна емiтента - не має. Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На діяльність товариства сприяє мала платоспроможність населення, великі податки, велика ціна на енергоносії, пальне, відсутнє економічне зростання

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство працює за принципами госпрозрахунку та самозабеспечення

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кінець звітнього періоду товариство не виконаних договорів не має.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегія подальшої діяльності товариства на майбутні періоди не визначена, майбутнього року плануємо працювати за основними напрямсками діяльності.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

В своїй діяльності емітент досліджень та розробок не проводить.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Немає данних.