Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30664834
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Опис бізнесу


Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

зміни в організаційній структурі не відбувалися

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

426 осіб

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не належить до будь-яких об'єднань

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, утановами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика на підприємстві забезпечує єдину облікову політику підприємства , яка застосовується підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності, згідно вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та Положень ( стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених МФУ. Облік основних засобів ведеться згідно П(С) БО 7 "Основні засоби" Строк корисного використанняОЗ визначається з урахуванням переліку визначених факторів п.24 П(С)БО 7, мінімально допустимих строків корисного використання ОЗ встановлених п.п.138.3.3 п.138.3 ст. 138 ПКУ . Для всіх груп ОЗ, крім МНМА та бібліотечних фондів, встановлено прямолінійний метод нарахування амортизації. Нарахування амортизації проводиться щомісячно, починаючи з місяця, що настає за місяцем введення об"єкта ОЗ в експлуатацію. Облік запасів Зарахування запасів на баланс здійснюється за їхньою первісною вартістю, визначеною відповідно до норм П(С)БО 9. при відпуску запасів у виробництво та реалізацію застосовується метод списання- за собівартістю перших за часом надходження запасів (ФІФО). Списання запасів проводиться згідно актів. Облік фінансових інвестицій первісне визначення фінансових інвестицій здійснювати за їхньою собівартістю згідно ст.4 П(С)БО 12 2Фінансові інвестиції". Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, зборів, обов"язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов"ґзаних з придбанням фінансової інвестиції. Собівартість фінансової інвестиції, придбаної в обмін на цінні папери власної емісії, або шляхом обміну на інші активи, виззначається за справедливою ватрістю переданих ЦП або активів. Здійснювати облік довгострокових і поточних фінансових інвестицій за справедливою вартістю окремо за кожною фінансовою інвестицією.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

35.11. виробництво електричної енергії, 35.30. Постачання пари, гарячої аоди та кондиційованого повітря

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Відчудження активів протягом останніх п"яти років не відбувалося Придбання ( виготовлення) активів протягом останніх п"яти років відбувалося : - - в 2014 році на 5 378 тис. грн. - в 2015 році на 11 781тис. грн. - в 2016 році на 13 185 тис. грн. - в 2017 році на 14 688 тис. грн. - в 2018 році на 11 940 тис. грн.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Обсяг капітальних інвестицій, освоєних у 2018 році в основні засоби склав 11 923 тис.грн., з них : нежитлові будівлі -87 тис.грн. Інженерні споруди-667 тис.грн. Машини, обладнання та інвентар - 11 035 тис.грн. Транспортні засоби- 634 тис. грн. Інші матеріальні активи- 134 тис. грн. Первісна вартість основних засобів: будівлі та споруди: на початок 2018р.- 114839 тис.грн., на кінець 2018р.-115593 тис.грн.; машини та обладнання: на початок 2018р.- 81984 тис.грн., на кінець 2018р.- 92723 тис.грн.; транспортні засоби: на початок 2018р.- 2929 тис.грн., на кінець 2018р.-2929 тис.грн. Інші: на початок 2018р.-3339 тис.грн., на кінець 2018р.-3298 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будівлі та споруди :на початок 2018р.-60,5%, на кінець 2018р.-62,86%; машини та обладнання: на початок 2018р.-43,1%, на кінець 2018р.-46,3%; транспортні засоби: на початок 2018р.-39,3%, на кінець 2018р.-44,8%. Інші: на початок 2018р.-70,9%, на кінець 2018р.-89,0%. Ступінь використання основних засобів: будівлі та споруди- 100% машини та обладнання- 100% транспортні засоби- 100% інші- 100% Сума нарахованого зносу: будівлі та споруди: на початок 2018р.- 69493 тис.грн., на кінець 2018р.- 72660 тис.грн.; машини та обладнання: на початок 2018р.-35302 тис.грн., на кінець 2017р.-42941 тис.грн.; транспортні засоби: на початок 2018р.- 1150 тис.грн., на кінець 2018р.-1311 тис.грн. Інші: на початок 2018р.- 2891 тис.грн., на кінець 2018р.-2934 тис.грн.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

найголовнішою суттєвого проблемою, яка впливає на діяльність підприємства є високі податки, високі ціни на матеріали та комплектуючі.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Структура капіталу ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" в 2018 році становила 100% власний капітал. Всі акції прості іменні. Фінансовий стан Товариства залежить від складу і структури джерел фінансових ресурсів, їх розміщення і використання для придбання і здійснення розрахунків зі своїми партнерами. Платоспроможність Товариства є важливим показником, що характеризує його фінансовий стан. Під платоспроможністю розуміють реальну можливість виконати без затримки першочергові зобов"язання за рахунок наявних коштів та поточних надходжень від господарської діяльності.Товариство має низький рівень абсолютного коефіцієнта ліквідності, що свідчить про неготовність до погашення термінових платежів.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

договори укладені у 2018 році виконані.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Підприємство планує в майбутньому здійснювати господарську діяльність відповідно до Закону України " Про ринок електричної енергії".

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

для емітента розробляється ТЕО для переоснащення, модернізації основного обладнання, щоб мати можливості здійснювати діяльність в рамках Закону України "Про ринок електричної енергії", підвищення конкурентноздатності

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

д/н