Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32359108
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Програмою розвитку на 2020 рік передбачено видобути 260,0 тис. тон вугілля, що на 320 тис. тон вище плану 2019 року, у т.ч. по шахтам: ? ім. Д.Ф. Мельникова - 150,0 тис. тон (-13,0 тис. тон до 2019 р.); ? ім. Г.Г. Капустіна - 70,0 тис. тон (+ 45,0 тис. тон до 2019 р.); ? «Привільнянська» - 20,0 тис. тон (+,- 0 тис. тон до 2019 р.); ? «Новодружеська»- 20,0 тис. тон (+,- 0 тис. тон до 2019 р.). Заплановано введення в роботу очисних вибоїв у т.ч. по шахтам: ім. Д.Ф. Мельникова – 1 півн. лава пл.?4 гор. 885м з навантаженням 508 тон/добу у квітні; 1 півн. лава пл. ?2’ гор. 885м з навантаженням 70 тон/добу у грудні; ім. Г.Г. Капустіна – 7 захід. лава пл.k8н гор. 529м з навантаженням 887 тон/добу у червні; «Новодружеська» – 41 схід. лава пл. k8 гор. 485м з навантаженням 56 тон/добу у квітні. Забезпечити проведення 7100 м гірничих виробок, в тому числі 3920 м розкривних і підготовчих. Отримати товарну продукцію в обсязі 179,2 тис. тон на суму 347,8 млн. грн., що більше ніж план у 2019 році на 45,7 тис. тон, або на 18,4 млн. грн. Собівартість товарної продукції у 2020 році складе 1 347,0 млн. грн., на 1 тону – 7516,7 грн. Для своєчасного вводу в експлуатацію очисних вибоїв, забезпечення запланованого об’єму видобутку та проведення гірничих виробок ПАТ «Лисичанськвугілля» потребує бюджетного фінансування в сумі 1 931,7 млн. грн., у т.ч.: – на часткове покриття витрат із собівартості – 891,4 млн. грн; – на капітальне будівництво – 62,1 млн. грн.; – на технічне переоснащення – 895,4 млн. грн.; – на охорону праці – 55,2 млн. грн; – на передачу об'єктів соціальної інфраструктури – 27,6 млн. грн.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

д/н

3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

д/н

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

д/н

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

д/н

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

Кодекс корпоративного управління відсутній.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:

д/н

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:

д/н

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;

д/н

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)


Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/н Ні
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д/н
Інше (зазначити) д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада не створювалась. Генеральний директор є виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльності.
Склад наглядової ради (за наявності)
Кількість осіб
Членів наглядової ради – акціонерів 0
Членів наглядової ради – представників акціонерів 0
Членів наглядової ради – незалежних директорів 0
Комітети вскладі наглядової ради (за наявності)
Так Ні
Аудиторський X
З питань призначень X
З винагород X
Інші (запишіть) Наглядова рада не створювалась.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової радиНаглядова рада не створювалась. Наглядова рада не створювалась.

Персональний склад наглядової ради

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Наглядова рада не створювалась. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створювалась
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішеньНаглядова рада не створювалась.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створювалась

Інформація про виконавчий орган

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Так Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Ні Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (зазначити) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X
Інше (зазначити) Не проводили

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента


7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента


8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Згідно Кодексу Законів про працю України.

9) повноваження посадових осіб емітента

Генеральний директор діє від імені Товариства та у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства і рішеннями, ухваленими Загальними зборами акціонерів. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. До компетенції Генерального директора належить також затвердження внутрішніх документів Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. До компетенції Генерального директора належить: 1) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства; 2) розробка проектів бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Міненерговугілля України, як єдиному акціонеру, квартальних та річних звітів Товариства до часу їх оприлюднення; 4) затвердження щорічних кошторисів, а затвердження штатного розпису за погодженням з Міненерговугілля України, затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 5) призначення керівників філій та представництв Товариства; 6) затвердження Положень про представництва та філії Товариства після погодження з Міненерговугілля України, як єдиним акціонером; 7) заслуховування звітів філій та представництв з питань їх фінансово-господарської діяльності; 8) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Генерального Директора; 9) прийом та звільнення працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, ведення обліку кадрів, встановлення систем заохочень та накладення стягнень на працівників Товариства відповідно до чинного законодавства. 10) обрання аудитора Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, після погодження з Міненерговугілля України, як єдиним акціонером. Генеральний Директор має право: 1) без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, 2) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів; 3) відкривати рахунки у банківських установах; 4) вчиняти правочини від імені Товариства, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг що є предметом такого правочину не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а які необхідно погоджувати з Загальними зборами акціонерів Товариства, лише після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про вчинення таких значних правочинів відповідно до положень цього Статуту; 5) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Компанії, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. Генеральний директор несе особисту відповідальність за заборгованість Товариства до державного бюджету та доведення її до банкрутства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

д/н