Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 21379736
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Товариство планує в подальшому нарощувати обсяги виробництва своєї основної продукції, розширювати профіль підприємства, а також залучати до справи нових ділових партнерів.Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства. Реконструкція не планується. В наступному році товариство планує займатися основними видами діяльності. Віснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства. Розвиток Товариства пов'язаний зі збільшення виробництва, що надасть можливість отримати більший прибуток. Отримання прибутку надасть можливість розширювати виробництво, збільшувати кількість робочих місць, збільшувати розмір податків, що сплачуються до бюджету.

3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом в звітному періоді не проводилося.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 27.04.2019
Кворум зборів** 99.41
Опис ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Обрання Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення її повноважень. 2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв. 3. Прийняття рiшень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. 4. Розгляд звiту Директора ПрАТ "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"", затвердження заходiв за результатами його розгляду, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора, визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2019 рiк. 5. Розгляд звiту Наглядової ради ПрАТ "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"" про роботу за 2018 рiк, затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2018 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2018 рiк. 7. Розгляд звiту Ревiзора ПрАТ "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"" Повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв та вказаний порядок денний було надiслано персонально всiм акцiонерам згiдно реєстру акцiонерiв листами 23.03.2019 р. Протягом перiоду пiдготовки загальних зборiв акцiонерiв пропозицiй, заперечень та зауважень до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Питання порядку денного № 1: Обрання Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення її повноважень. Слухали: Хотинський Олексiй Юрiйович, доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати лiчильну комiсiю. Запропоновано: Обрати головою Лiчильної комiсiї - Хотинського Володимира Юрiйовича. Обрати секретарем Лiчильної комiсiї - Хотинську Олесю Сергiївну Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Обрати головою Лiчильної комiсiї - Хотинського Володимира Юрiйовича. Обрати секретарем Лiчильної комiсiї - Хотинську Олесю Сергiївну. Питання порядку денного № 2: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв. Слухали: Хотинського Олексiя Юрiйовича, який доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати голову i секретаря зборiв. Запропоновано: Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Хотинського Олексiя Юрiйовича. Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Хотинського Дмитра Юрiйовича Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Хотинського Олексiя Юрiйовича. Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Хотинського Дмитра Юрiйовича. Питання порядку денного №3: Прийняття рiшень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. Слухали: Хотинського Олексiя Юрiйовича, який доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно затвердити порядок (регламент) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Запропоновано: Затвердити наступний регламент зборiв: - виступи доповiдачiв з питань порядку денного - до 10 хвилин; - обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин; - питання до доповiдачiв та пропозицiї - до 3 хвилин; - порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите за принципом "одна акцiя-один голос", з питання обрання членiв наглядової ради - бюлетенями для кумулятивного голосування; - збори проводяться без перерви; - збори закiнчити за 1 годину. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити наступний регламент зборiв: - виступи доповiдачiв з питань порядку денного - до 10 хвилин; - обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин; - питання до доповiдачiв та пропозицiї - до 3 хвилин; - порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите за принципом "одна акцiя-один голос", з питання обрання членiв наглядової ради - бюлетенями для кумулятивного голосування; - збори проводяться без перерви; - збори закiнчити за 1 годину. Питання порядку денного № 4: Розгляд звiту Директора ПрАТ "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА", затвердження заходiв за результатами його розгляду, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора, визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2019 рiк. Слухали: Хотинського Олексiя Юрiйовича, який доповiв про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2019 рiк. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: затвердити Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2019 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: затвердити Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2019 рiк. Питання порядку денного № 5: Розгляд звiту Наглядової ради ПрАТ "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА" про роботу за 2018 рiк, затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. Слухали: члена спостережної ради Товариства Хотинського Дмитра Юрiйовича зi звiтами про дiяльнiсть спостережної ради за 2018 рiк. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити звiти спостережної ради Товариства за 2018 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити звiти спостережної ради Товариства за 2018 рiк Питання порядку денного № 6: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2018 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2019 рiк. Слухали: Хотинського Олексiя Юрiйовича, який прозвiтував акцiонерам про основнi фiнансовi та бухгалтерськi показники товариства за 2018 рiк, ознайомила акцiонерiв з рiчними балансами станом на 31.12.2018 р. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства станом на 31.12.2018 р. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства станом на 31.12.2018 р. Питання порядку денного № 7: Розгляд звiту Ревiзора ПрАТ "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА" Слухали: Хотинського Володимира Юрiйовича, який зачитав звiт про дiяльнiсть ревiзора До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити Звiт та висновки ревiзора за 2018 рiк.
 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Iншого не має. Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Iншого не має. Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): позачерговi збори не скликались Ні
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства н/д
Інше (зазначити) н/д

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення н/д

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення н/д

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Директора. Наглядова рада товариства складається з голови та двох її членів. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається загальними борами акціонерів строком на три роки. Обрання членів Наглядової ради товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Склад наглядової ради складає Голова Наглядової ради - Хотинська Олеся Сергіївна обрана Загальними зборами акціонерів 30.04.2015 року, Член Наглядової ради - Хотинський Дмитро Юрійович обранийі Загальними зборами акціонерів 27.04.2017 року, Член Наглядової ради - Хотинський Юрій Олегович обранийі Загальними зборами акціонерів 27.04.2017 року. Комітетів наглядової ради не створено. Протягом 2019 року відбулися засідання наглядової ради: 26.02.2019 Прийняте рішення -Про скликання чергових загальних зборів 20.04.2019 Прийняте рішення: Про призначення реєстраційної комісії Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор обирається наглядовою радою на невизначений термін до переобрання. Директором Товариства є Хотинський Олексій Юрійович, обраний на посаду 30.04.2015р. на необмежений термін.
Склад наглядової ради (за наявності)
Кількість осіб
Членів наглядової ради – акціонерів 1
Членів наглядової ради – представників акціонерів 2
Членів наглядової ради – незалежних директорів
Комітети вскладі наглядової ради (за наявності)
Так Ні
Аудиторський X
З питань призначень X
З винагород X
Інші (запишіть) В сладi наглядової ради комiтетiв не створено

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової радид/н

Персональний склад наглядової ради


Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член
Так Ні
Хотинська Олеся Сергіївна Голова наглядової ради X
Хотинський Дмитро Юрiйович Член наглядової ради X
Хотинський Юрій Олегович Член наглядової ради X
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Iншого не має. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Iншого не має.
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішеньНаглядова рада проводила засідання на яких розглядала питання скликання та проведення загальних зборів акціонерів

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Iншого не має.

Інформація про виконавчий орган


Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Директор Хотинський Олексій Юрійович Опис Органiзує та контролює дiяльнiсть Товариства, має право пiдписувати без доручення документи та звiти вiд iменi Товариства.
Опис Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення виплаченої винагороди. Змiн в персональному складi щодо вказаної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи посадової особи - 19 років. Обраний безстроково. Посадова особа не дала згоди на разголошення своїх паспортних даних

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Всi питання регламентуються Статутом товариства

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Ні Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (зазначити) Iншого не має.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X
Інше (зазначити) Iншого не має.

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітентаз/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 Хотинський Олексiй Юрiйович фізична особа 35.63
2 Хотинська Олеся Сергiївна фізична особа 9.57
3 Товариство з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред" 30070412 24.99
4 ПСП "Нива" 03793478 7.45
5 СКВ "Міжгір'я" 03793550 6.36
6 ТОВ "ім Шевченка" 03793596 5.09
7 СТОВ "Дніпро" 03793573 5.94

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента


Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
6899096 2027398 Закон Про депозитарну систему України 10.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Члени наглядової ради товариста обираються зборами акціонерів з числа фізичних осіб (акціонерів та/або представників юридичних осіб - акціонерів), строком на три роки з правом продовження повноважень на наступний термін. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається загальними борами акціонерів строком на три роки. Член наглядової ради не може бути одночасно директором та/або ревізором товариства. Наглядова рада товариства складається з голови та двох її членів. Загальні збори акціонерів мають право в будь-який час переобрати членів та голову наглядової ради в порядку визначеному статутом. Обрання членів Наглядової ради товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Виконавчий орган акціонерного товариства є одноосібним - Директор. Директором акціонерного товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізором товариства. Обрання та відкликання директора товариства є компетенцією Наглядової ради. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізора строком на три роки. Не може бути ревізором: член наглядової ради, член виконавчого органу, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства в тому числі штатного розкладу; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим статутом; 8) обрання та відкликання директора товариства; 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах шести місяців після закінчення звітного року; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства; 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому Статутом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" або статутом. 7. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Дирекор вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства; видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства; вікривати рахунки, укладати договори та інші угоди, розпоряджатися майном товариства в порядку та межах встановлених загальними зборами акціонерів цим статутом і чинним законодавством; приймати на роботу і звільняти з роботи працівників, зокрема призначати і звільняти своїх заступників, головного бухгалтера, керівників підрозділів, філій і представництв, а також інших співробітників; приймати рішення про відрядження; організовувати бухгалтерський облік і звітність. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує ревізору доступ до інформації в межах, необхідним для здійснення перевірки. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Завдання Аудитором виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості, іншого ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації, Емітента цінних паперів Приватного Акціонерного Товариства "ДОЦ " Сосонка" (далі - ПрАТ "ДОЦ " Сосонка", Емітент, Товариство) щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління та висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9 цього Звіту за календарний рік, який починається 1 січня 2019 року та закінчується 31 грудня 2019 рік (далі - за 2019 рік), підготовленого на виконання вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) та законодавства щодо розкриття річної інформації за 2019 рік Емітентами цінних паперів, а саме - пункту 15 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16.11.2017 року №2210-VІІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" в частині подання емітентами цінних паперів річної звітності в обсязі, встановленому статтею 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2019 № 3480-IV (у новій редакції). Завдання виконується відповідно до Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості, які є складовою частиною Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих в якості Національних. Це означає, що наша перевірка зазначеної у Звіті про корпоративне управління інформації відрізняється від аудиту, який виконується відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), та є значно меншою за своїм обсягом. Предметом (об'єктом) перевірки є твердження та розкриття, які не є історичною фінансовою інформацією, зазначені у Звіті про корпоративне управління за 2019, який є складовою частиною Звіту керівництва за 2019 рік, підготовлений відповідальною за його складання та подання стороною - ПрАТ "ДОЦ " Сосонка". Концептуальною основою Звіту про корпоративне управління є основа, яка відповідає принципам достовірності та повноти, суттєвості, стислості, цілісності та зрозумілості, співставності та ризик-орієнтованого підходу. Джерелом перевірки були обрані документи ПрАТ "ДОЦ " Сосонка", на підставі яких складено Звіт про корпоративне управління за 2019 рік: чинні Статут Товариства, Положення про Наглядову раду за 2019 рік, Протоколи річних загальних зборів за 2019 рік, Протоколи засідань наглядової ради за 2019 рік, Свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску цінних паперів, Реєстр власників іменних цінних паперів, Виписка з реєстру кодів цінних паперів, Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інші внутрішні положення та регуляторні документи Товариства. Основними критеріями перевірки є дотримання ПрАТ "ДОЦ " Сосонка" протягом 2019 року в усіх суттєвих аспектах Статуту Товариства, вимогам НКЦПФР, чинного законодавства щодо достовірності і повноти розкриття Товариством відповідної інформації в Звіті про корпоративне управління за 2019 рік. Відповідальність аудитора Аудиторська компанія ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" чи будь-який працівник Аудиторської компанії ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" не несе будь-якої відповідальності, що може виникнути при використанні цього звіту, перед третіми особами, крім нашої відповідальності, зазначеної в цьому звіті. Будь-яке використання цього звіту будь-якою іншою стороною є її винятковою відповідальністю. Цей звіт підготовлено виключно для використання користувачами, яким його адресовано, і він не може бути використаний будь-якою іншою стороною з будь-якою іншою метою. Наша відповідальність передбачає відповідальність перевірку інформації, зазначеної в пунктах 1-4 Звіту про корпоративне управління за 2019 рік, який підготовлено ПрАТ "ДОЦ " Сосонка" та надання звіту з надання обґрунтованої впевненості, в якому ми висловлюємо думку стосовно того, чи є твердження, зазначені в пунктах 5-9 зазначеного Звіту, достовірними в усіх суттєвих аспектах, виходячи з вимог Статуту, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства, а виконання нами завдання з надання впевненості не звільняє управлінський персонал Вашого підприємства від їх відповідальності. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "ДОЦ " Сосонка" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні для виконання завдань з надання впевненості. У зв'язку із зазначеним вище, повідомляємо про те, що нами не було ідентифіковано жодних загроз нашої незалежності як на рівні аудиторської фірми, так і на рівні будь-яких працівників, задіяних у виконанні даного завдання. Ми не надавали Товариству жодних інших послуг, включаючи не аудиторські послуги. Ми також надаємо твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважить такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. Виконання завдання з надання впевненості виконувалось групою із завдання, яка сформована, враховуючи наявну компетенцію та професійний досвід фахівців. В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ДОЦ " Сосонка" за 2019 рік, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями. Висновок На нашу думку інформація, зазначена в пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління за 2019, який є складовою частиною Звіту керівництва Приватного Акціонерного Товариства ПрАТ "ДОЦ " Сосонка" за 2019 рік, є достовірною в усіх суттєвих аспектах виходячи з вимог Статуту, внутрішніх положень Товариства, та чинного законодавства. Інформація, зазначена в пунктах 1-4 Звіту, включає достовірне подання інформації. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕКСТ-АУДИТ" Код за ЄДРПОУ 41974960 Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 4718 від 29.03.2018р., виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29.03.2018 N 356/3, чинне до 29.03.2023 року Номер реєстрації у Реєстрі 4718 Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування 18000, Україна, м. Черкаси, вулиця Нижня Горова, б.4, кв.7, , телефон: (097) 432-13-40 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ: Дата та номер договору Договір № ЗНВ/2020-92 від "31" березня 2020 року Дата початку та дата закінчення виконання завдання З 31.03.2020 року по 20.04.2020 року Дата складання Звіту незалежного аудитора: 20 квітня 2020 року Аудитор (керівник групи з завдання) С.В. Журавель (Сертифікат серії А № 007587 від 22.02.2018 р.) номер реєстрації у Реєстрі 102258 Від імені аудиторської фірми Директор ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" І.М. Морозова (Сертифікат серії А № 007428 від 31.03.2017 року, дійсний до 31.03.2022 року) номер реєстрації у Реєстрі 102259 18005, м. Черкаси, вул. Нижня Горова, б.4, к.7