Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32359108
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Інформація про собівартість реалізованої продукції


№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матеріальні витрати 10.6
2 Витрати на оплату праці 33.6
3 Відрахування на соціальні заходи 6.7
4 Інші витрати 49.1

_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.