Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 24714833
Повне найменування емітента: Закрите акцiонерне товариство "РУР ГРУП С.А."
Дата, на яку складено інформацію: 04.04.2020

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 04.04.2020 50000 168955 29.59368
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, назва уповноваженого органу - 04.04.2020 року, Загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру: договори, предметом яких може бути наступне майно: - комплекс будiвель, споруд, обладнання та iнше майно АЗС №5, Кiровоградська обл., Новоархангельський район, смт. Новоархангельськ, автодорога Стрий-Тернопiль-Кiровоград-Знам`янка, 595 км.+539м.; - комплекс будiвель, споруд, обладнання та iнше майно АЗС №2, Кiровоградська обл., Новоукраїнський район, с. Новоєгорiвка, вул. Садова, 102; - комплекс будiвель, споруд, обладнання та iнше майно АЗС №4, Кiровоградська обл., Новгородкiвський район, смт. Новгородка, вул. Кiрова, буд. 43; - комплекс будiвель, споруд, обладнання та iнше майно АЗС №6, Кiровоградська обл., Долинський район, м. Долинська, вул. Дружби, 33; - комплекс будiвель, споруд, обладнання та iнше майно АЗС №7, Кiровоградська обл., Бобринецький район, м. Бобринець, вул. Ленiна, 188-а; - комплекс будiвель, споруд, обладнання та iнше майно АЗС №15, Кiровоградська обл., Бобринецький р-н, с. Кетрисанiвка, вул. Комсомольська, буд.3; - земельна дiлянка, що розташована за адресою Кiровоградська обл., Бобринецький р-н, с. Кетрисанiвка, - комплекс будiвель, споруд, обладнання та iнше майно АЗС №15, Кiровоградська обл., Кiровоградський р-н, с. Аджамка, вул. Пархоменка, буд.65; - комплекс будiвель, споруд, обладнання та iнше майно АЗС №12, Кiровоградська обл., Ульяновський район, м. Ульяновка, вул. Ленiна, 48-Б; - комплекс будiвель, споруд, обладнання та iнше майно АЗС, Кiровоградська обл., Олександрiвський район, с. Нова Осота, вул. Першотравнева, буд. 107; - комплекс будiвель, споруд, обладнання та iнше майно АЗС №1, Кiровоградська обл., м. Олександрiя, вул. Садова, 3; - комплекс будiвель, споруд, обладнання та iнше майно автозаправної станцiї з пунктом сервiсного обслуговування водiїв та пасажирiв, Кiровоградська обл., м. Олександрiя, вул. Героїв Сталiнграда, буд.16; - земельна дiлянка, що розташована за адресою Кiровоградська обл., м. Олександрiя, вул. Героїв Сталiнграда, 16; - комплекс будiвель, споруд, обладнання та iнше майно АЗС №3, Кiровоградська обл., Петрiвський район, смт. Петрове, вул. Степова 1-г; - земельна дiлянка, що розташована за адресою Кiровоградська обл., Петрiвський район, смт. Петрове, вул. Степова 1-г; - комплекс будiвель, споруд, обладнання та iнше майно АЗС №3, Кiровоградська обл., Онуфрiївський район, смт. Онуфрiївка, вул. Магiстральна, 2; - земельна дiлянка, що розташована за адресою Кiровоградська обл., Онуфрiївський район, смт. Онуфрiївка, вул. Магiстральна, 2; - належна Товариству частка права власностi на комплекс будiвель, споруд, обладнання та iнше майно АЗС №4, Кiровоградська обл., м. Кiровоград, вул. Родiмцева, 123; - комплекс будiвель, споруд, обладнання та iнше майно АЗС, Кiровоградська обл., м. Свiтловодськ, вул. Єгорова,73; - комплекс будiвель, споруд, обладнання та iнше майно , розташоване за адресою: Кiровоградська обл., м. Свiтловодськ, вул. Городоцька, буд.73, - комплекс будiвель, споруд, обладнання та iнше майно Комплекс будiвель та споруд нафтобази, Кiровоградська обл., м. Олександрiя, вул. Садова, 3; - земельна дiлянка, що розташована за адресою Кiровоградська обл., м. Олександрiя, вул. Садова, 3; - комплекс будiвель та споруд нафтобази, Кiровоградська обл., м. Знам'янка, вул. Жовтнева, буд. 2, у тому числi - договори щодо вiдчуження зазначених об'єктiв нерухомостi (продаж, мiна, надання в оперативне управлiння, передача в оперативну оренду, передача в iпотеку). Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 50 000 000 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 168 955 000 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (%): 29,5937%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 808 600. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 808 600. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за": 808 600. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.