Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 21379736
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
Дата, на яку складено інформацію: 28.04.2020

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 28.04.2020 5000 712.1 702.1
Зміст інформації:
Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Протокол № 01/20 від 28 квітня 2020 року. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 28 квітня 2020 року до 28 квітня 2021 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає від 25 до 100 та більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства, в тому числі, але не виключно: контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, застави, поруки, кредиту, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, а також будь-яких додаткових угод та договорів про внесення змін до таких контрактів/договорів/інших правочинів, та договорів про їх розірвання, граничною сукупною вартістю не більше як 5 млн. грн. включно. Надати право директору Товариства, іншій уповноваженій ним особі або члену Наглядової ради Товариства на укладення та підписання від імені Товариства зазначених в попередньому абзаці значних правочинів, а також надати право цим особам, які мають право діяти кожен окремо, визначати від імені Товариства будь-які умов таких правочинів на їх власний розсуд, визначати від імені Товариства будь-які умов таких правочинів на їх власний розсуд. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає - 4871698 (Чотири мiльйони вiсiмсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто вісім) штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) штук - що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, "проти" - 0 (нуль) штук, "утримались" - 0 (нуль) штук.