Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 37716841
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК СІЧ"
Дата, на яку складено інформацію: 16.09.2020

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


з/п
Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 16.09.2020 1500000 2109397 71.11037
Зміст інформації:
16 вересня 2020 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК СIЧ», надалi - Банк, (протокол № 21 вiд 16.09.2020р.), було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Банком значного правочину. Предмет правочину: залучення коштів від Нацiонального банку України. Встановити максимально можливий розмір зобов’язань за Генеральним кредитним договором, з урахуванням вартості пулу заставлених активів, на загальну суму 1 500 000 000,00 грн. (Один мільярд п’ятсот мільйонів гривень 00 коп.), що складає більше 50% вартості активів Банку за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності. Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені АТ «БАНК СІЧ». Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 500 000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2 109 397 тис. грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 71,11037%; Загальна кількість голосуючих акцій: 187 000 000 штук; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 187 000 000 штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 187 000 000 штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 штук. Статут Банку не містить додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством.
2 16.09.2020 1050000 2109397 49.77726
Зміст інформації:
16 вересня 2020 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК СIЧ», надалi - Банк, (протокол № 21 вiд 16.09.2020р.), було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Банком значного правочину. Предмет правочину: Про схвалення вчиненого АТ «БАНК СІЧ» значного правочину. Схвалити значні правочини, що були вчинені АТ «БАНК СІЧ» до дати прийняття цього рішення за погодженням Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ», а саме: - кредитний договір про надання кредиту на умовах кредитної лінії, укладений 26.08.2020 АТ «БАНК СІЧ» з ТОВ «СМАРТЛЕНД», в тому числі зміни до вказаного значного правочину; - депозитний договір та договір застави майнових прав, укладені АТ «БАНК СІЧ» з майновим поручителем, згідно з якими майновим поручителем розміщено грошові кошти на вклад (депозит) в АТ «БАНК СІЧ», в сумі та на строк, не менше суми та строку кредиту, та передано в заставу АТ «БАНК СІЧ» майнові права на отримання грошових коштів за розміщеним вкладом (депозитом) в АТ «БАНК СІЧ, для забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «СМАРТЛЕНД» за укладеним кредитним договором з АТ «БАНК СІЧ». Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 050 000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2 109 397 тис. грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 49,77726%; Загальна кількість голосуючих акцій: 187 000 000 штук; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 187 000 000 штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 187 000 000 штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 штук. Статут Банку не містить додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством.