Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 22927045
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Центренерго"
Дата, на яку складено інформацію: 12.10.2021

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


з/п
Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 12.10.2021 487038.9 10567700 4.6 http://www.centrenergo.com/shareholders-other/
Зміст інформації:
12.10.2021 рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №22/2021) було надано згоду на вчинення ПАТ "Центренерго" значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ "Центренерго" та ДП "Держвуглепостач" відповідно до статті 203 Господарського кодексу України та статті 601 Цивільного кодексу України на суму 487 038 948,60 грн.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 567 700 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 4,6 вiдсотка.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 12.10.2021 (протокол №22/2021) загальна кiлькiсть голосiв - 5 голосів; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 5 голосів; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства правочини щодо зарахування зустрічних однорідних вимог вiдносяться до значних правочинiв.
2 12.10.2021 92225.7 10567700 0.87 http://www.centrenergo.com/shareholders-other/
Зміст інформації:
12.10.2021 рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №22/2021) було надано згоду на вчинення ПАТ "Центренерго" значного правочину, а саме укладення між ТОВ "УВЗГ" (первісний кредитор), ДП "Львіввугілля" (новий кредитор) та ПАТ "Центренерго" (боржник) договору відступлення права вимоги щодо заборгованості у сумі 92 225 714,00 грн.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 567 700 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,87 вiдсотка.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 12.10.2021 (протокол №22/2021) загальна кiлькiсть голосiв - 5 голосів; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 5 голосів; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства правочини щодо відступлення права вимоги вiдносяться до значних правочинiв.
3 12.10.2021 100000 10567700 0.95 http://www.centrenergo.com/shareholders-other/
Зміст інформації:
12.10.2021 рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №22/2021) було надано згоду на вчинення ПАТ "Центренерго" значного правочину, а саме укладання між ПАТ "Центренерго" та ПАТ "МТБ БАНК" Генеральної угоди, в рамках якої будуть відкриті безвідкличні документарні акредитиви, кредитний договір з наступними умовами:
Вид зобов'язань Генеральна угода в рамках якої будуть відкрити:
- Безвідкличні документарні акредитиви
- Кредитний договір
Ліміт До 100 000 000 гривень
Строк До 15.03.2022р.
Комісія за укладання Генеральної угоди 10 000 грн,
Наказодавець за акредитивом ТОВ "Алпен Трейд", ЄДРПОУ 40523305
Комісії за акредитивом
- 0,3% від суми кожного акредитиву за обслуговування акредитиву;
- 300 грн за збільшення суми або терміну дії
- 150 грн за інші зміни
- 0,2% від суми акредитива ( мін 350 грн. макс 5 000 грн.) за обробку/перевірку документів
- 0,2% від суми акредитиву (мін 300 грн. макс 1 000 грн) платіж по акредитиву
- 30 000 грн за проведення оцінки майна співробітниками банку (нараховується та сплачується при оформленні в забезпечення майна)
Відсоткова ставка за кредитним договором До 17% річних
Цільове за кредитним договором для здійснення оплат за акредитивами, наданими в межах Генерального договору;

Строк погашення кожного траншу Протягом 30 днів з дати надання кредитного траншу
Сплата відсотків - щомісячно
Забезпечення - грошове покриття на рахунку 2932 в розмірі не менше ніж 50% від суми кожного акредитиву який випускається;
- майнові права за контрактом поставки вугілля № 111/17 від 13.09.2021 на поставку вугілля
- застава вугілля на суму і в обсязі специфікації, яка була оплачена за рахунок кредитних коштів ( оформляється у разі надання кредиту з метою здійснення оплат за акредитивами)

Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 567 700 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,95 вiдсотка.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 12.10.2021 (протокол №22/2021) загальна кiлькiсть голосiв - 5 голосів; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 5 голосів; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства кредитні договори вiдносяться до значних правочинiв.
4 12.10.2021 260000 10567700 2.5 http://www.centrenergo.com/shareholders-other/
Зміст інформації:
12.10.2021 рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №22/2021) було надано згоду на вчинення ПАТ "Центренерго" значного правочину, а саме укладання між ПАТ "Центренерго" та АТ "Банк Січ" договору гарантіїз наступними умовами:
Вид гарантії: Тендерна гарантія, гарантія виконання умов договору в рамках державних закупівель на Prozorro; Гарантія платежу на ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг"; гарантія на балансуючий ринок електроенергії; гарантія за контрактами на вугілля.
Сума/Ліміт 260 000 000,00 (двісті шістдесят мільйонів гривень 00 копійок)
Валюта Гривня
Комісія за користування гарантією 2,3 % річних від суми наданих гарантій, сплата при наданні гарантії
Забезпечення Грошові кошти в розмірі 10% від суми кожної наданої гарантії в рамках ліміту.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 567 700 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 2,5 вiдсотка.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 12.10.2021 (протокол №22/2021) загальна кiлькiсть голосiв - 5 голосів; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 5 голосів; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства договори гарантії вiдносяться до значних правочинiв.