Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32359108
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2020 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32359108
Територія за КОАТУУ 4411800000
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності 05.10 за КВЕД 05.10
Середня кількість працівників 3436
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул. Малиновського, 1, м. Лисичанськ, Луганська область, 93100, Україна, 0645172406
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1468 1467 0
первісна вартість 1001 1902 1902 0
накопичена амортизація 1002 434 435 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 661491 607960 0
первісна вартість 1011 1057270 949402 0
знос 1012 395779 341442 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 6667 7899 0
Відстрочені податкові активи 1045 4402 10463 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 674028 627789 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 59216 80156 0
Виробничі запаси 1101 31376 29533 0
Незавершене виробництво 1102 4132 31450 0
Готова продукція 1103 22774 18562 0
Товари 1104 934 611 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 62602 3116 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

332

198

0
з бюджетом 1135 12 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 66146 75225 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 605 290 0
Готівка 1166 9 6 0
Рахунки в банках 1167 585 284 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 188913 158985 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 862941 786774 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 385068 385068 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 137021 134856 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -6055718 -6420725 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -5533629 -5900801 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 551921 177173 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 25524 10416 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 72101 72101 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 649546 259690 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 562039 497413 0
за товари, роботи, послуги 1615 591300 676578 0
за розрахунками з бюджетом 1620 363200 442338 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 53216 61706 0
за розрахунками зі страхування 1625 542656 612230 0
за розрахунками з оплати праці 1630 51330 85465 0
за одержаними авансами 1635 379929 308909 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 52976 62847 0
Доходи майбутніх періодів 1665 68100 63482 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 3135494 3678623 0
Усього за розділом IІІ 1695 5747024 6427885 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 862941 786774 0

Примітки Примітки  до звіту наведені у розділі Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Керівник Малишевський Ігор Володимирович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василівна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2020 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32359108
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 181661 326399
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 650753 ) ( 790323 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 0 0
Валовий: збиток 2095 ( 469092 ) ( 463924 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 906454 683906
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2130 ( 0 ) ( 0 )
Адміністративні витрати 2130 ( 85666 ) ( 72264 )
Витрати на збут 2150 ( 4695 ) ( 4385 )
Інші операційні витрати 2180 ( 666983 ) ( 748898 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 319982 ) ( 605565 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 1233 0
Інші доходи 2240 5225 8899
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 55481 ) ( 82928 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 5595 ) ( 39565 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 374600 ) ( 719159 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 6061 5129
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 0
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 368539 ) ( 714030 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 144
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 176 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 176 144
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 176 144
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -368363 -713886
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 151866 190116
Витрати на оплату праці 2505 480964 424370
Відрахування на соціальні заходи 2510 95825 84484
Амортизація 2515 48542 96929
Інші операційні витрати 2520 654006 798041
Разом 2550 1431203 1593940
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1540272000 1540272000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1540272000 1540272000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.24 -0.46
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.24 -0.46
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Примітки  до звіту наведені у розділі Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Керівник Зимін Андрій Олександрович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василівна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2020 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32359108
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

120488

243572
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 450371 407272
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 37 50
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 12023 14867
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 125812 )

( 90402 )
Праці 3105 ( 326877 ) ( 364527 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 87222 ) ( 97975 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 80705 ) ( 88866 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 15 ) ( 23 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 498 ) ( 673 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 80192 ) ( 88170 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 198 ) ( 332 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 10 ) ( 65 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 6704 ) ( 22528 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -44609 1066
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 496 ) ( 810 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -496 -810
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 45015 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 63 ) ( 5 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 162 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 44790 -5
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -315 251
Залишок коштів на початок року 3405 605 354
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 290 605

Примітки Примітки  до звіту наведені у розділі Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Керівник Малишевський Ігор Володимирович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василівна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2020 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32359108
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2019 рік


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 385068 136070 0 0 -6055157 0 0 -5534019
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 951 0 0 -561 0 0 390
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 385068 137021 0 0 -6055718 0 0 -5533629
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -368539 0 0 -368539
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 176 0 -176 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 176 0 -176 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -2165 -176 0 3708 0 0 1367
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -2165 0 0 -365007 0 0 -367172
Залишок на кінець року 4300 385068 134856 0 0 -6420725 0 0 -5900801

Примітки Примітки  до звіту наведені у розділі Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Керівник Малишевський Ігор Володимирович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василівна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


ПРИМІТКИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ» ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за 2019 рік 1. Вступ Публічне акціонерне товариство «Лисичанськвугілля» (далі – Товариство), зареєстровано у відповідності до законодавства України та розташоване у м.Лисичанськ, засноване Державою в особі Міністерства вугільної промисловості, яке володіє ста відсотками акцій Товариства. Код за ЄДРПОУ – 32359108. Місце знаходження Товариства та основне місце ведення його господарської діяльності: 93100, Луганська область, місто Лисичанськ, вулиця Малиновського, 1. Основними напрямками діяльності Товариства згідно статутних документів є видобування кам’яного вугілля. Статут ПАТ «Лисичанськвугілля» затверджено у новій редакції Наказом Міністерства та захисту довкілля України від 22.11.2019року №439. Станом на 31 грудня 2019 року в Товаристві облікова кiлькiсть штатних працівникiв становить 3436 особи. ПАТ “Лисичанськвугілля” - юридична особа. До складу підприємства входять наступні відокремлені підрозділи: 1. ВП “Шахта Привільнянська”; 2. ВП “Шахта ім. Г. Г. Капустіна”; 3. ВП “Шахта ім. Д. Ф. Мельнікова”; 4. ВП “Шахта Новодружеська”; 5. ВП “Автобаза”; 6. ВП “Інформаційно-обчислюваний центр ”; 7. ВП “Шахтобудівельне управління ”; 8. ВП “Вузол виробничо-технологічного зв`язку ”; 9. ВП “Учбово-курсовий комбінат ”; 10. ВП “Управління по забезпеченню та збуту продукції ”; 11. ВП “Санаторій-профілакторій “Привілля”. 2. Умови, в яких працює Товариство Основним видом продукції ПАТ "Лисичанськвугілля" є кам`яне вугілля марки ДГР 0-200. Рядове вугілля реалізується на виробничо-технічні потреби шахт, робітникам і пенсіонерам згідно колективних договорів, та іншим споживачам за прямими договорами. ПАТ "Лисичанськвугілля" відвантажує рядове вугілля згідно договору на збагачувальні фабрики. Збагачувальні фабрики відвантажують в адресу ТЕС енергетичний концентрат марки ДГ 0-100 енерг. та ДГР 0-200 енерг. Збагачене вугілля реалізується через оптовий ринок енергетичного вугілля (ОРЕВ) згідно складеного договору про поставку з ДП «Держвуглепостач», ПАТ «Центренерго» тому підприємство залежить вiд енергетичної галузі, яка історично схильна до циклiчностi та впливу загальної економічної ситуації. Вугільна галузь є одним із стратегічних для національної економіки, оскільки вугілля - єдиний з енергетичних ресурсів, який Україна має в обсягах, достатніх для покриття її потреб у розвитку не тільки енергетики, але і економіки в цілому. Однак, незважаючи на свою значну роль у вирішенні енергетичного питання, вугільна промисловість функціонує в умовах кризи. Глобальне уповільнення економічного зростання і рецесія світової економіки, стали додатковим стимулом для розвитку вугледобувних підприємств з метою використання їх продукції як більш дешевого енергетичного ресурсу. Активізація процесів забезпечення власними енергоресурсами сприяє не тільки енергобезпеці та енергоефективності країни, а й енергозбереження та екологічної гармонізації розвитку суспільного виробництва, що обумовлює актуальність дослідження проблем і перспектив відродження вугільної галузі України. Економіко-організаційні питання розвитку паливно-енергетичного Українського ринку вугілля має важливе значення для економіки і виступає найбільш впливовим фактором підтримки стабільності, економічного і соціального розвитку, а також формування національного курсу економіки в цілому. Однак існує ряд проблем вугільної галузі, серед яких можна виділити наступні: 1) морально і фізично зношений шахтний фонд, його низька інвестиційна привабливість; 2) низька конкурентоспроможність вітчизняного вугілля через його високу собівартість та низьку якість; 3) орієнтованість багатьох вітчизняних підприємств на імпорт вугільної продукції; 4) нестача коштів не тільки на розвиток вугледобувних підприємств, а й на забезпечення поточного функціонування; 5) недосконалість правової системи регулювання відносин власності в галузі; 6) неефективний менеджмент на державному рівні; 7) невирішеність питань екологічної та соціальної безпеки в процесі ліквідації вугільних шахт. З огляду на стан вугільної галузі, державою визначаються цілі та завдання, підходи і способи поліпшення діяльності, розробляються і постійно удосконалюються нові програми перспективного розвитку галузі. Сучасний стан вугільної промисловості України вимагає прийняття і реалізації таких програм розвитку галузі з урахуванням не тільки економічного, але й соціального, екологічного і політичного аспектів. Відсутність коштів у попередні та поточному роках на технічне переоснащення вугледобувних підприємств Мінекоенерго призвело до зменшення видобутку вугілля з очисних вибоїв, високої аварійності гірничо-шахтного обладнання та техногенних аварій. А також фактором погіршення фінансового стану підприємства є здійснення господарської діяльності в умовах обставин непереборної сили (форс-мажору) та соціально-політичної, економічної нестабільності в регіоні, яка обумовлена проведенням на території Луганської, Донецької областях антитерористичної операції з квітня 2014 року, яка змінилася на ООС з 30 квітня 2018 року та проводиться по теперішній час, на території розташування підприємства та його підрозділів. (Розпорядження КМУ від 02.12.2015р. №1275-Р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція»). До тяжкого фінансового стану призвела незбалансована цінова політика на вугільну продукцію протягом останніх років, нестабільність в постачанні ТМЦ, а також обмеження шахт від постачання електричної енергії та відсутність коштів на технічне переоснащення, а також відсутність ринку збуту вугільної продукції. Незабезпеченість фінансовими ресурсами, недостатність власних обігових коштів, державної підтримки, приводить до неможливості збільшення обсягів видобутку і покращення фінансових показників та має наслідки непогашення взятих зобов’язань, накопичення боргів, арешту майна та коштів на рахунках підприємства. Шахти ПАТ «Лисичанськвугілля» за 2019 рік зменшили видобуток вугілля у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (на 111,6 тис. тонн). 3. Основа підготовки фінансової звітності Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до МСБЗ 1 «Подання фінансової звітності» за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року у редакції, затвердженій Радою та Міжнародними стандартами фінансової звітності (Рада по МСФЗ) та розміщеній на офіційному сайті Міністерства фінансів України. Ця фінансова звітність підготовлена на основі припущення про безперервну діяльність Товариства та його відокремлених підрозділів та на основі принципу первинної вартості, за виключенням деяких фінансових інструментів, які відображаються в обліку відповідно до вартості переоцінки або справедливої вартості. Фінансова звітність Товариства складається з таких компонентів: • Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом за 2019р.; • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019р; • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019р; • Звіт про власний капітал за 2019р; • Примітки за 2019р. Фінансова звітність складена в тисячах українських гривень, оскільки гривна є валютою в якій виражені операції товариства, всі значення округлені до одиниці. 3.1 Застосування стандартів МСФЗ (IAS и IFRS) З моменту використання МСФЗ, Товариством застосовується облікова політика, що базується на стандартах МСФЗ (IAS и IFRS) в повному обсязі, включно: - МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій»; - МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»; - МСФЗ 5 «Не поточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»; - МСФЗ 6 «Розвідка та оцінка запасів корисних копалин»; - МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»; - МСФЗ 8 «Операційні сегменти»; - -МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»; - МСБО 1 «Подання фінансової звітності»; - МСБО 2 «Запаси»; - МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів»; - МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»; - МСБО 10 «Події після звітного періоду»; - МСБО 11 «Будівельні контракти»; - МСБО 12 «Податок на прибуток»; - МСБО 16 «Основні засоби»; - МСБО 17 «Оренда»; - МСБО 18 «Дохід»; - МСБО 19 «Виплати працівникам»; - МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу»; - МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»; - МСБО 23 «Витрати на позики»; - МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони»; - МСБО 26 «Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення»; - МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства»; - МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»; - МСБО 31 «Частки у спільних підприємствах»; - МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання»; - МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність»; - МСБО 36 «Зменшення корисності активів»; - МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»; - МСБО 38 «Нематеріальні активи»; - МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість». 3.2 Основні бухгалтерські судження та оцінки Підготовка фінансової звiтностi вимагає вiдповiдно до МСФЗ, щоб керiвництво Товариства застосовувало власні судження, оцінки та припущення, які впливають на застосування облікової політики та зазначену в звiтi величину активів i зобов'язань, доходів i витрат. Оцінки та пов'язанi з ними допущення засновані на минулому досвiдi та інших факторах, якi при існуючих обставинах є обґрунтованими, результати яких формують основу професійних суджень про балансову вартiсть активiв i зобов'язань, якi не доступні з інших джерел. Незважаючи на те, що цi оцінки ґрунтуються на всій наявній у керiвництва iнформацiї про поточнi обставини i події, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Областi, де такі судження особливо важливі, областi, якi характеризуються пiдвищеною складнiстю, i областi, де допущення i розрахунки мають велике значення для фінансової звiтностi за МСФЗ. При застосуванні облікової політики Товариства, було застосовано певні судження (додатково до суджень, пов’язаних зі здійсненням оцінок), які можуть мати значний вплив на дані фінансової звітності. Такі судження, серед іншого, включають прийнятність застосування принципу безперервності діяльності при складанні фінансової звітності. 3.3 Безперервність діяльності Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи із припущення безперервності діяльності, у відповідності до якого реалізація активів і погашення зобов’язань здійснюється в ході звичайної діяльності. Повернення активів Товариства, а також його майбутні операції, значно залежать від впливу теперішніх та майбутніх економічних умов. Фінансова звітність Товариства не містить в собі коригування, які необхідно було б здійснити, якби Товариство не могло в подальшому здійснювати фінансово-господарську діяльність у відповідності з принципом безперервності діяльності. Складаючи фінансову звітність, управлінський персонал оцінює здатність підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Товариство складає фінансову звітність на основі безперервності. Товариство не складає фінансову звітність на основі припущення безперервності, а розкриває інформацію про цей факт разом з основою, на якій він склав фінансову звітність. Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього – щонайменше на 12 місяців з кінця звітного періоду, але не обмежуючись цим періодом. У кожному випадку детальність розгляду залежить від конкретних фактів. Стратегічна діяльність ПАТ «Лисичанськвугілля» на 2020 рік розроблена відповідно до програми розвитку гірничих робіт на 2020 рік. Передбачено видобуток вугілля у 2020 році по Товариству в обсязі 260 тис.тон. ПАТ «Лисичанськвугілля» склало Програму Економічного розвитку підприємства на 2020 рік, якій затверджено в Міністерстві енергетики та захисту довкілля України 19.12.2019р. Міністерством енергетики та захисту довкілля України 04.02.2020 р. затверджено План використання бюджетних коштів ПАТ «Лисичанськвугілля» на 2020 рік. Управлінський персонал, перш ніж упевнитися в доречності МСБО 19 застосовує припущення безперервності, розглядає ряд чинників, які стосуються поточної та очікуваної прибутковості, графіки сплати боргів і потенційні джерела відновлюваного фінансування. 3.4 Оцінка невизначеності Основні припущення щодо майбутнього та інші джерела невизначеності, притаманні застосуванню оцінок при складанні фінансової звітності, які мають значну ймовірність вагомого впливу на суми активів та зобов’язань протягом звітного року при складанні фінансової звітності не мали місця. Як було сказано в пункті «Безперервність діяльності», керівництво Товариства вважає, що володіє достатнім доступом для фінансування для продовження операційної діяльності. Якщо результат операції, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцінений достовірно, дохід, пов’язаний з операцією, визнається шляхом посилання на той етап завершеності операції, який існує на дату балансу. Результат операції може бути попередньо оцінений достовірно у разі задоволення таких умов: а) можна достовірно оцінити суму доходу; б) існує ймовірність надходження до суб’єкта господарювання економічних вигід, пов’язаних з операцією; в) можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на дату балансу; г) можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв’язку з операцією, та витрати, необхідні для її завершення. Визнання доходу шляхом посилання на ступінь завершеності операції часто називають методом відсотку завершеності. Згідно з цим методом, дохід визнається в тих облікових періодах, в яких надаються послуги. Визнання доходу на цій основі надає корисну інформацію щодо обсягу послуг та їх результатів протягом періоду. Дохід визнається, тільки коли існує ймовірність надходження економічних вигід, пов’язаних з операцією. Але в разі виникнення невизначеності щодо можливості отримання суми, яка вже включена до доходу, неоплачувана сума або сума, стосовно якої перестає існувати ймовірність відшкодування, визнається як витрати, а не як коригування суми первісно визнаного доходу. 4. Істотні положення облікової політики, прийняті Товариством для підготовки фінансової звітності Облікова політика підприємства здійснювалась згідно наказу “Про облікову політику ” від 29.12.2017 №448, затвердженого Міністерством енергетики та вугільної промисловості, а також наказом ПАТ «Лисичанськвугілля» від 29.12.2017 №451 “Про організацію ведення бухгалтерського обліку на підприємстві ”зі змінами та доповненнями. Основні положення облікової політики, застосовані при пiдготовцi цієї фінансової звiтностi, описані нижче та послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних перiодiв. 4.1 Перерахунок іноземної валюти Фінансова звітність Товариства подана в українських гривнях, які є функціональною валютою Товариства. Операції в іноземній валюті перераховуються у функціональну валюту за курсом НБУ, який діяв на дату здійснення господарської операції та на дату підготовки фінансової звітності. Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземній валюті перераховуються за офіційним курсом НБУ на дату звітності. Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної вартості іноземної валюти, перераховуються за курсом, який діяв на дату здійснення господарської операції. В даний час українська гривня не є вільно конвертованою валютою за межами України. Курс обміну долара по відношенню до гривні, використаний під час підготовки цієї фінансової звітності, представлений таким чином: Станом на 31.12.2018р. Станом на 31.12.2019р. Долар США/гривня 27,688264 Долар США/гривня 23,686200 Прибуток та збитки вiд курсових різниць, що виникають в результаті перерахунку активів i зобов'язань, включаються до складу чистих прибутків або збитків та показуються у складі курсових різниць звiту про фiнансовi результати. На звітну дату було перераховано заборгованість по інвалютному кредиту Банку розвитку КНР, а також заборгованість Міністерству фінансів України за виконання держгарантій по погашенню заборгованість по інвалютним кредиту , що у зв’язку з коливанням курсу обміну валют, збільшило чистий прибуток Товариства на суму 445533 тисяч гривень: -прибутки від не операційної курсової різниці по заборгованості по інвалютному кредиту Банку розвитку КНР та Міністерству фінансів України склали 445533 тис.грн; збитки від не операційної курсової різниці по заборгованості по інвалютному кредиту Банку розвитку КНР Міністерству фінансів України склали 4038 тис.грн. 4.2 Визнання доходу та витрат Товариство отримує дохід від реалізації товарів та послуг. Продаж продукції визнається, коли ця продукція відвантажена та право власності передано. За 2019 рік ПАТ «Лисичанськвугілля» отримало дохід від реалізації товарів та послуг у сумі 181661 тис.грн., який у зрівнянні з аналогічним періодом попереднього року зменшено на 144738 тис.грн. Відповідно до МСБО 18, товари включають в себе товари, вироблені суб’єктом господарювання з метою продажу, і товари, придбані з метою перепродажу, наприклад товари, придбані роздрібним торговцем, або земля та інша нерухомість, утримувані для перепродажу. Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню. Дохід від продажу товарів визнається в разі задоволення всіх наведених далі умов: а) суб’єкт господарювання передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на товар; б) за суб’єктом господарювання не залишається ні подальша участь управлінського персоналу у володінні, ні ефективний контроль (розпорядження) над проданими товарами; в) суму доходу можна достовірно оцінити; г) ймовірно, що до суб’єкта господарювання надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можуть бути достовірно оцінені. Якщо результат операції, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцінений достовірно, дохід, пов’язаний з операцією, має визнаватися шляхом посилання на той етап завершеності операції, який існує на кінець звітного періоду. Результат операції може бути попередньо оцінений достовірно у разі задоволення всіх наведених далі умов: а) можливість достовірно оцінити суму доходу; б)є ймовірність надходження до суб’єкта господарювання економічних вигод, пов’язаних з операцією; в) можливість достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду; г) можливість достовірно оцінити витрати, понесені у зв’язку з операцією, та витрати, необхідні для її завершення. Товариство окремо визначає виручку від реалізації товарів та реалізації послуг. В складі інших сукупних доходів Товариства відображається різниця між амортизацією, розрахованою на основі переоціненої балансової вартості активу та амортизацією, розрахованою на основі первинної вартості активу. Сума такої різниці переводиться зі складу резерву переоцінки активу до складу інших сукупних доходів. При вибутті активу резерв переоцінки, який відноситься до конкретного активу, який продається, переноситься до складу інших сукупних доходів. Дохід не може бути визнаний, якщо витрати неможливо достовірно оцінити; за таких обставин будь-яка, вже отримана за продаж товарів компенсація визнається як зобов’язання. Витрати визнаються одночасно з визнанням доходів, пов’язаних з тією самою операцією, або подією. Програмою економічного розвитку на 2019 рік передбачено бюджетне фінансування у сумі 814205 тис.грн., на охорону праці – 55237 тис.грн., на передачу об’єктів соціальної інфраструктури – 27610 тис.грн., на капітальне будівництво та техпереоснащення – 731358 тис.грн. Планом на 12 місяців 2019 року передбачено бюджетне фінансування у сумі 495272 тис.грн., у т.ч.: - за статтею «Реструктуризацію вугільної галузі» у сумі 403988 тис. грн.; - за статтею «Забезпечення у 2019 році оплати спожитої електричної енергії державними вугледобувними підприємствами» у сумі 46269тис. грн.; - Безвідсоткова бюджетна позика на зворотній основі на виплату заробітної плати та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам вугільної промисловості у сумі 45015 тис.грн. Товариство отримало за 12 місяців 2019 року бюджетне фінансування: - за статтею «Реструктуризація вугільної галузі» у сумі 403988 тис. грн. на виплату заробітної плати; - за статтею «Забезпечення у 2019 році оплати спожитої електричної енергії державними вугледобувними підприємствами» у сумі 46269 тис. грн.; - оплата праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам вугільної промисловості за рахунок коштів безвідсоткової бюджетної позики на зворотній основі у сумі 45015 тис.грн. Для введення в дію 1 північної лави пл. було передбачено бюджетне фінансування на технічне переоснащення та модернізацію вугледобувних підприємств у сумі 146,5 млн.грн. для придбання необхідного обладнання. Кошти у сумі 146,5 млн.грн. надійшли 29 березня 2019 р., але Головним розпорядником Міністерством енергетики та вугільної промисловості України проведено перерозподіл раніше відкритих (невикористаних) асигнувань, 05.06.2019 р. асигнування на суму 146,5 млн.грн. були повернуті до бюджету. Бюджетні кошти на передачу об’єктів соціальної інфраструктури та охорону праці за 12 місяців 2019 року не виділялись. У відповідності до МСБО 20 «Облік державних грантів та розкриття інформації про державну допомогу», таке бюджетне фінансування відображається методом доходу, згідно з яким, бюджетне фінансування визнається доходом та збитком у відповідному періоді. 5. Розкриття інформації за активами 5.1. Облік нематеріальних активів та їх амортизація Нематеріальні активи це немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані й утримуватися підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, у адміністративних цілях або для передачі іншим особам на умовах оренди. Об’єкти нематеріальних активів сформовані в сім груп, а саме: - право використання природних ресурсів; - право використання майна; - права на знаки для товарів та послуг; - права на об’єкти промислової власності; - авторські та сумісні з ними права; - незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи; - інші нематеріальні активи. Якщо об’єкт може бути індетифікованим, існує ймовірність надходження економічних вигід від його використання та вартість об’єкта може бути достовірно визначена. Актив є ідентифікованим, якщо він: a) може бути відокремлений, тобто його можна відокремити або відділити від суб’єкта господарювання і продати, передати, ліцензувати, здати в оренду або обміняти індивідуально або разом з пов’язаним з ним контрактом, ідентифікованим активом чи зобов’язанням, незалежно від того, чи має Товариство намір зробити це. б) виникає внаслідок договірних або інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть вони бути передані або відокремлені від Товариства або ж від інших прав та зобов’язань. Активи визнаються нематеріальними лише тоді, коли: a) є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть до Товариства; б) собівартість активу можна достовірно оцінити. Витрати на придбання окремо придбаного нематеріального активу містять: • ціну його придбання, включаючи ввізне мито та невідшкодовані податки на придбання після вирахування торгівельних та інших знижок; • будь-які витрати, які можна прямо віднести до підготовки цього активу для використання за призначенням. Товариство обліковує нематеріальні активи із застосуванням моделі собівартості. Всі активи мають індивідуально визначений строк корисної експлуатації. У фінансових звітах інформація про наявність і рух об’єктів нематеріальних активів, а також їх амортизацію, відображається відповідно до IAS 38 «Нематеріальні активи», IAS 36 «Зменшення корисності активів», та інших МСФЗ (IFRS, IAS). Первісна вартість нематеріальних активів за даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2019р. складає 1902 тис.грн. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювалося із застосуванням прямолінійного методу. Станом на 31.12.2019р. накопичена амортизація нематеріальних активів складає 435 тис.грн. Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2019р. складає 1467 тис.грн.,у т.ч. залишкова вартість права користування земельною ділянкою на 31.12.2019року складає 1467 тис.грн. 5.2. Облік основних засобів Основні засоби Товариства обліковуються та відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 16 «Основні засоби». До складу інших необоротних матеріальних активів відносяться необоротні активи, вартість яких не перевищує 6000,00 грн і термін використання яких перевищує дванадцять місяців. Незавершені капітальні інвестиції розглядаються як складова основних засобів, амортизація яких не нараховується, оскільки стан активу не є придатним до використання. Запасні частини та допоміжне обладнання, відображаються як запаси та визнаються в прибутку чи збитку в процесі їхнього споживання. Основні засоби класифікувати за наступними групами: Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади та інвентар Багаторічні насадження Інша основні засоби Інші необоротні матеріальні активи Нарахування амортизації по МСФЗ починається з дати придбання активу або, у випадку самостійно побудованих активів, з дати завершення будівництва та приведення активу в готовність до використання. Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним та виробничим методам на основі індивідуально встановлених очікуваних строків корисного використання відповідних активів та розміру очікуваної економічної вигоди. Строки експлуатації групи основних засобів: «Будівлі та споруди» від 2 до 80 років; «Машини та обладнання» від 5 до 40 років; «Транспортні засоби» від 5 до 30 років; «Інструменти, прилади, інвентар» від 4 до 20 років; «Інші основні засоби» від 12 до 15 років. В момент ремонту та поточного обслуговування нарахування амортизації не припиняється. Первісна вартість об’єктів основних засобів складається з: а) ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовані податки на придбання після вирахування торговельних знижок та цінових знижок; б) будь-яких витрат, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його до стану, придатному для експлуатації в спосіб, визначений управлінським персоналом; в) первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення території, на якій він розташований, зобов’язання за якими суб’єкт господарювання бере або коли купує цей об’єкт, або коли використовує його протягом певного періоду з метою, яка відрізняється від виробництва запасів протягом цього періоду. Зобов'язання щодо витрат, обліковані відповідно до МСБО 2 чи МСБО 16, визнаються та оцінюються відповідно до МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи"; г) суми відсотків за користування позиковими коштами, при створенні об’єкта основних засобів власними силами: МСБО 23 "Витрати на позики" встановлює критерії для визнання відсотків як компонента балансової вартості об'єкта основних засобів, збудованого власними силами. Товариство використовує власні основні засоби, одиницею обліку основних засобів є окремий об’єкт. Ліквідаційна вартість основних засобів приймається на рівні попередньо оціненої суми, що її можна отримати на час визнання активу об’єктом основних засобів, який амортизується від його вибуття після вирахування всіх попередньо оцінених витрат на вибуття, якщо актив є застарілим та перебуває в стані, очікуваному по закінченні строку його корисної експлуатації. В тому випадку, якщо ліквідаційна вартість активу є незначною, і її вплив на суму розрахованої амортизації є незначним, то таку ліквідаційну вартість приймають рівною нулю відповідно доп. 53 МСФЗ 16 «Основні засоби». Після первинного визнання за собівартістю, Товариство відображає об’єкти основних засобів за собівартістю за вирахуванням накопиченої суми амортизації та збитку від зменшення корисності. З 31.10.2003 року Товариство використовує модель переоціненої вартості об’єктів основних засобів. При такій моделі обліку, об'єкт основних засобів (справедливу вартість якого можна достовірно оцінити) обліковується за переоціненою сумою, яка є його справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення корисності. До таких збитків Товариство відносить оцінену суму витрат на демонтаж та відновлення оточуючого середовища, яка була розрахована відповідно до МСБО 37 на збільшення вартості основних засобів. За даними бухгалтерського обліку на балансі відокремлених підрозділів обліковуються основні засоби первісною вартістю 914003 тис. грн, з нульовою балансовою залишковою вартістю. Згідно договору від 28.10.2014р №13010-05/86 у заставі Міністерства фінансів України знаходиться майно ВП «Шахта ім. Д.Ф. Мельникова» ПАТ«Лисичанськвугілля», придбане згідно Комерційного Контракту від 07.03.2012 №06-214/2 у компанії «Tiandi Science & Technology Co., LTD» КНР. Мають обтяження та обмеження стосовно розпорядження майном основні засоби ВП «Шахта ім. Г.Г. Капустіна» в кількості 138 одиниць, та по ВП «Шахта ім. Д.Ф. Мельникова» в кількості 7 одиниць, придбані в 2011р. за рахунок фінансової допомоги від ДП «Вугілля України». Крім того основні засоби мають обмеження пов’язане з заставою у сумі 523986,8 тис. грн. у тому числі: -згідно акта опису майна СДПІ з ОВП у м. Луганську МГУ ДФС від 13.09.2013 р. №13/11-010 на суму 131740,3 тис. грн., акту від 26.12.2012 р. №45-19/036 на суму 20103,4 тис. грн., акту від 23.01.2014 р. №3-28-05-25 на суму 9,6 тис. грн., згідно відомостей про об’єкти нерухомого майна в Держреєстрі майнових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження від 29, 30 січня 2014 р. згідно акту СДПІ з ОВП у м. Луганську МГУ ДФС від 12.04.2016 №2 на суму 30269,2 тис. грн.; згідно акту опису майна ГУ ДФС у Луганській області №5 від 23.05.2019р. на суму 81,4 тис.грн, згідно акту опису майна ГУ ДФС у Луганській області №6 від 05.06.2019 на суму 8,3 тис.грн. - в податковій заставі СДПІ з ОВП у м. Луганську МГУ ДФС знаходиться майно згідно актів заміни предмета податкової застави на загальну суму 10537,3 тис. грн., в т.ч.: акт № 1 від 31.03.2015 р. на суму 0,4 тис. грн., акт № 2 від 02.06.2015 р. на суму 49 тис. грн., акт № 3 від 05.11.2015 р. на суму 0,4 тис. грн., акт № 4 від 07.12.2015 р. на суму 1,2 тис. грн., акт №4 від 18.05.2016р. на суму 10483,9 тис.грн., акт від 01.08.2018 року у сумі 2,4 тис.грн.; - у ДПІ у м. Лисичанську описано майно згідно акту опису майна від 19.10.2015 р на суму 21899,3 тис. грн.; - згідно акту опису майна від 22.01.2014 №1 на суму 20000,0 тис. грн.; - згідно акту заміни предмета податкової застави від 26.12.2018 року у сумі 17,2 тис.грн.; - згідно Постанови ВДВС ГТУЮ у Луганській обл. про арешт майна №1342962 від 09.03.2017 року у сумі 289320,7 тис.грн. Для відображення у фінансовій звітності основних засобів, які знаходяться на непідконтрольній території України застосовується МСБУ 36 «Зменшення корисності активів», признані витрати від зменшення корисності таких об’єктів. Згідно наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.04.2019р. №150 передано безоплатно майно з балансу ВП «Шахта «Новодружеська» ПАТ «Лисичанськвугілля» на баланс ДП «Регіональні електричні мережі» Згідно Постанови КМУ від 08.11.2007 року №1314 із змінами та доповненнями списання майна здійснюється на підставі прийнятого суб’єктом управління рішення про надання згоди на його списання. По ВП «Шахта Новодружеська» була виявлена нестача основних засобів в наслідок крадіжки невідомими особами у сумі 147 тис.грн. За фактом розкрадання майна було відкрито кримінальне провадження за №12018130240001672 від 24.06.2019р. Сума крадіжки віднесена на забалансовий рахунок 072. По ВП «Шахта Привільнянська» була виявлена нестача основних засобів та МНМА в наслідок крадіжки невідомими особами 14.08.2019 року (кримінальне провадження №12019130240001460 від 14.08.2019 року) у сумі 2272 грн. Сума крадіжки віднесена на забалансовий рахунок 072. Згідно наказу Міненерговугілля №583 від 31.08.2017 року надана згода на списання дитячого садка №1 по ВП «Шахта Новодружеська». Майно списано. Надано звіт до Міністерства енергетики та захисту довкілля України. Залишок резерву на демонтаж основних засобів та відновлення оточуючого середовища станом на 31.12.2019 року складає 19 182 тис. грн., залишок резерву зносу основних засобів, що знаходяться у ремонті станом на 31.12.2019 року складає 749 тис. грн. Порогом суттєвості для здійснення дооцінки або зменшення корисності об’єктів обліку є величина, яка дорівнює 10% відхилення балансової вартості об’єктів необоротних активів від їхньої справедливої вартості. Об’єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття або коли одержання економічних вигод від його подальшого використання або вибуття не очікується. У разі реалізації або вибуття активів, їх вартість та накопичений знос списуються з балансових рахунків, а будь-які прибутки або збитки, які виникають внаслідок їх вибуття, включаються до звіту про сукупні доходи. Залишкова вартість, строки корисного використання і методи нарахування амортизації активів аналізуються наприкінці кожного звітного року і, при необхідності коригуються. Станом на 31.12.2019р. знос основних засобів складає 341 442 тис.грн., залишкова вартість – 607 960 тис.грн., первісна вартість основних засобів складає 949 402 тис.грн. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року залишкова вартість основних засобів зменшилась на 53 531 тис.грн. У балансовій вартості основних засобів та незавершених капітальних інвестицій за 2019 року відбулися такі зміни: Надходження основних засобів всього – 3 953тис.грн: Будівлі та споруди – 29 тис.грн; Машини та обладнання – 3 788 тис.грн; Інші основні засоби –136 тис.грн; Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2019 року - 607 960 тис. грн, з них: Будівлі та споруди – 331 978 тис.грн; Машини та обладнання –56 128 тис.грн; Транспортні засоби – 23 тис.грн; Інструменти, прилади, інвентар – 6 370 тис.грн; Незавершені капітальні інвестиції – 194 251 тис.грн. Інші основні засоби – 28 тис.грн; Залишок резерву на демонтаж основних засобів та відновлення оточуючого середовища станом на 31.12.2019 року складає 19 182 тис.грн. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2019 року – 949 402 тис.грн, з них: Будівлі та споруди – 491 197 тис.грн; Машини та обладнання – 218 657 тис.грн; Транспортні засоби – 106 тис.грн; Інструменти, прилади, інвентар – 10 542 тис.грн; Інші основні засоби – 49 тис.грн; Незавершені капітальні інвестиції – 194 251 тис.грн. До первісної вартості основних засобів віднесено резерв на демонтаж основних засобів та відновлення оточуючого середовища станом на 31.12.2019 року у сумі 34 600 тис.грн. Накопичений знос засобів станом на 31.12.2019року – 341 442тис.грн, з них: Будівлі та споруди – 159 219 тис.грн; Машини та обладнання – 162 529 тис.грн; Транспортні засоби – 83 тис.грн; Інструменти, прилади, інвентар – 4172 тис.грн; Інші основні засоби – 21тис.грн; До накопиченого зносу основних засобів віднесено резерв на демонтаж основних засобів та відновлення оточуючого середовища станом на 31.12.2019 року у сумі 15 418 тис.грн. Згідно вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» та Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку IAS 36 «Зменшення корисності активів» визнання балансової вартості основних засобів припиняється, а саме: - основні засоби зі 100% зносом у сумі – 892 170 тис.грн; - основні засоби, які використовуються у невиробничий сфері у частині зносу – 15 580 тис.грн; - основні засоби, які використовуються у невиробничий сфері у сумі залишкової вартості 936 тис.грн; - основні засоби, які знаходяться у зоні тимчасово непідконтрольній українській владі, первісна вартість яких складає 7369 тис.грн., а саме: у частині зносу - 7369 тис.грн. 5.3. Капітальні інвестиції Вартість капітальних інвестицій у фінансових звітах враховується у складі основних засобів. Станом на 31.12.2019р. вона складає 194182 тис. грн. Амортизація цих активів не нараховується до моменту їх готовності до запланованого використання. По ВП «Шахта ім.Д.Ф.Мельникова», у зв’язку із зупинкою індивидуальної забудови "Березове-2" продовження будівництва "Інженерні мережі" (газопровід) недоцільне. До Мінекоенерго будуть подані документи на списання об’єктів незавершеного будівництва "Прибудова з котлом до котельної" та "Інженерні мережі". По ВП «Шахта Новодружеська» ПАТ «Лисичанськвугілля» по об’єкту «Інженерні мережі кварталу малоповерхових забудов» водопровідні труби в кількості 87,3 метра у сумі 70650,57 грн. встановлена кража 24.05.2018 року. За фактом розкрадання майна не встановленою особою відкрито кримінальне провадження за № 12018130240001253 від 26.05.2018 року, ведеться досудове розслідування. Об’єкт не використовується у виробничому процесі. Сума крадіжки по балансовій вартості 70650,57 грн. віднесено на забалансовий рахунок.ВП «Автобаза» «Бокси для легкових автомобілів»– іде підготовка документів для введення в експлуатацію. ВП «ЛШБУ» об’єкт незавершеного будівництва «Інженерні мережі малоповерхової забудови (с. Березове)» – готується пакет документів щодо списання. Загальна вартість об’єктів незавершеного будівництва, яке не являється активом складає 1 173 тис.грн. 5.4. Довгострокова дебіторська заборгованість До довгострокової дебіторської заборгованості відноситься заборгованість ПрАТ «Луганська вугільна компанія» за грошові вимоги на користь ПАТ «Лисичанськвугілля» на суму 21874436,54 грн., згідно ухвали Господарського суду Луганської області від 11.03.2014 року, справа №20/47б/2011. (заборгованість рахується на бухгалтерському рахунку 183). Термін оплати заборгованості з 01.04.2022 року по 31.03.2025 року. Станом на 31.12.2019 року довгострокова заборгованість складає 7899 тис. грн. Дебіторська заборгованість відображена в фінансовій звітності за дисконтованою вартістю, згідно вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». 5.5. Облік запасів У фінансових звітах інформація про наявність і рух запасів відображалась відповідно до IAS 2 «Запаси». Одиницею обліку запасів є кожне найменування товарно-матеріальних цінностей. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є окрема номенклатура запасу. Первісна вартість запасів включає вартість сировини і, коли доцільно, прямі витрати на оплату праці та ті накладні витрати, які були понесені у зв’язку із доведенням запасів до їх теперішнього стану та місця розташування. Запаси відображаються за меншою з величин: первісної вартості та чистої вартості реалізації. Чиста вартість реалізації визначається, виходячи із очікуваної ціни продажу. Для достовірного відображення запасів різниця між обліковою вартістю запасів та чистою вартістю реалізації у фінансовій звітності Товариства обраховується шляхом розрахунку в бухгалтерському обліку знецінення запасів. Собівартість обчислюється з використанням середньозваженого методу. Зменшення обсягів видобутку вугілля негативно позначилися на фінансовому стані підприємства, що призвело до неможливої сплати електроенергії і витрат на постачання залізничних вагонів для відвантаження вугілля споживачам , це спричинило зростання кількості залишків рядового вугілля на складах шахт. Станом на 31.12.2019 року залишки рядового вугілля склали 28814 тонн, в порівнянні з попереднім періодом залишки рядового вугілля зросли на 23413 тонн. Станом на 31.12.2019р. вартість запасів складає 80156 тис.грн., у порівнянні з минулим роком вартість запасів зросла на 20940 тис.грн. - Виробничі запаси складають 29533 тис.грн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року вартість виробничих запасів зменшено на 1843 тис.грн; - Незавершене виробництво складає 31450 тис.грн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року вартість незавершеного виробництва зросла на 27318 тис.грн; - Готова продукція складає18562 тис.грн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року вартість готової продукції зменшено на 4212 тис.грн; - Товари складають 611 тис.грн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року вартість товарів зменшено на 323 тис.грн; Враховуючи те, що на окремих територіях Донецької та Луганської областей проводиться ООС, активи, які перебувають на тимчасово окупованій території України, не є активом та складають 10996тис. грн., а саме: - згідно вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 «Запаси» зменшена вартість виробничих запасів в частині вартості вугілля, яке знаходяться у зоні ООС у сумі 546 тис.грн.; - згідно вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 «Запаси» зменшена вартість готової продукції, яка знаходяться у зоні ООС у сумі 10 450 тис. грн. У зв’язку з відсутністю у МСФЗ окремих положень про витрати майбутніх періодів, вартість матеріалів довгострокового використання, обліковується у якості запасів та відноситься до складу поточних витрат у сумі 24011 тис. грн. Сума вартості списання запасів визнається в якості витрат та відноситься до витрат по собівартості. Рядове вугілля має обмеження, пов’язане з заставою в кількості 6138,664 тонн у сумі 1487,7 тис.грн. Описано запаси в заставу, акт відділу виконавчої служби Лисичанського міського управління юстиції від 17.06.2015 року про заставу вугілля марки ДГР-0,200- енергетичний в кількості 1000 тон на вугільному складі ВП ПАТ «Лисичанськвугілля» «Шахта ім.Г.Г.Капустіна», на ВП «Шахта ім.Г.Г.Капустіна» у кількості 12тн. на суму 27600 грн. згідно акту №7 від 16.08.2016 року, акт опису майна Головного управління ДФС у Луганської обл.№2 від 28.02.2019 р. про заставу вугілля марки ДГР-0,200 - енергетичний в кількості 93,4 тонн на вугільному складі на ВП «Шахта ім.Г.Г.Капустіна» на суму 159471,00грн.; акт опису майна Головного управління ДФС у Луганської обл.№12 від 13.09.2018р. про заставу вугілля марки ДГР-0,200- енергетичний в кількості 150,0 тонн на вугільному складі ВП ПАТ «Лисичанськвугілля» «Шахта ім. Д.Ф. Мельникова» на суму 171250,50грн.; акт опису майна Головного управління ДФС у Луганської від 08.04.2019р. про заставу вугілля марки ДГР-0,200- енергетичний в кількості 239,4 тонн на вугільному складі ВП ПАТ «Лисичанськвугілля» «Шахта ім. Д.Ф. Мельникова» на суму 282100,98 грн., акт відділу виконавчої служби Лисичанського міського управління юстиції від 02.08.2019 року про заставу вугілля марки ДГР-0,200- енергетичний в кількості 50 тон на вугільному складі ВП ПАТ «Лисичанськвугілля» «Шахта Новодружеська», .; акт опису майна Головного управління ДФС у Луганської обл. від 30.07.2019р. про заставу вугілля марки ДГР-0,200- енергетичний в кількості 150,0 тонн на вугільному складі ВП ПАТ «Лисичанськвугілля» «Шахта ім. Д.Ф. Мельникова» на суму 136530 грн. Згідно акта опису майна СДПІ №20/24-036 від 20.06.2011року описано відходи вуглезбагачення. А також договір з АКБ «Надра» про заставу №115/1 від 03.09.2003р.3110,8тн.; договір з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» б/н від 30.03.2004р.1345 тн. 5.6. Кошти і розрахунки Безготівкові розрахунки між Товариством та контрагентами здійснювались через уповноважені банки згідно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів. Облік касових операцій здійснювався Товариством у відповідності до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.02.04р. №637, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 13.01.05р. за №40/10320 (із змінами та доповненнями). Залишок грошових коштів в національній валюті станом на 31.12.2019р. складає 290 тис. грн., у порівнянні з аналогічним періодом минулого року залишок коштів зменшено на 315 тис.грн. 5.7. Дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість відображається за вартістю, в розмірі якої очікується отримання компенсації за проданий товар та надані послуги за вирахуванням суми сумнівної заборгованості. Оцінка резерву сумнівних боргів здійснюється у випадку, коли отримання суми заборгованості у повному обсязі перестає бути ймовірним. Безнадійна заборгованість списується в періоді, коли про неї стає відомо. Створення резерву сумнівних боргів здійснюється після тестування заборгованості на ознаки сумнівності. Ознаками сумнівності заборгованості є наступні критерії: 1) З моменту, визначеного договором для погашення заборгованості, або з моменту її утворення до звітної дати (якщо в договорі не зазначено термін її погашення) минуло 36 місяців; 2) З моменту, визначеного договором для погашення заборгованості, або з моменту її утворення до звітної дати пройшло 18 місяців та існують обґрунтовані сумніви в її погашенні, наприклад: - Підприємство не включено до переліку кредиторів боржника, щодо якого господарським судом прийнято постанову про визнання банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру; - Наявність рішення господарського суду про відмову в стягненні заборгованості з боржника; - Наявність підтверджених компетентними установами форс-мажорних обставин, які унеможливлюють виконання своїх зобов’язань боржником; - Інші обґрунтовані обставини. Дебіторська заборгованість, класифікована в якості не похідного фінансового активу, що не обертається на активному ринку, з фіксованими або обумовленими платежами відсутня. У фінансових звітах інформація про наявність і рух дебіторської заборгованості відображалась відповідно до IAS 32 «Фінансові інструменти: подання», IAS 36 «Зменшення корисності активів» та іншими МСФЗ. Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включалася до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю, на кожну дату деномінована в українських гривнях та станом на 31.12.19р. складає 3116 тис.грн. , у порівнянні з минулим роком зменшено на 59654 тис.грн. Товариство регулярно проводить оцінку дебіторської заборгованості та передплат для визначення втрати вартості даних активів. Товариство використовує судження, які ґрунтуються на досвіді взаємовідносин з контрагентом, для визначення суми втрати вартості активу в ситуації, коли контрагент знаходиться у складній фінансовій ситуації. Керівництво здійснює оцінку, базуючись на історичних даних та об’єктивних ознаках втрати вартості активу. Дебіторська заборгованість згідно вимог МСФЗ (IFRS) 9 повинна бути проаналізована з метою розрахунку очікуваних кредитних збитків. При цьому передбачається, що їх оцінка буде грунтуватися на інформації, яка доступна без надмірних витрат і зусиль, не вимагає істотних витрат на збір і обробку. Така інформація включає такі відомості: про минулий досвід виникнення збитків за фінансовими інструментами; спостерігається інформації, яка відображає поточні умови; обґрунтованих прогнозах збирання майбутніх грошових потоків за фінансовими інструментами. Ураховуючи думку фахівців Товариства розрахунок кредитних ризиків дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за 2019 рік не проводився. Загальна сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги складає 3116 тис.грн, з них заборгованість ДП «Первомайськвугілля» складає 951 тис.грн., ДП «Вугілля України» -2149 тис.грн. ДП «Первомайськвугілля» листом від 30.01.2020 року №01/1-70 запевнило у 2020 році проведення заліку взаємних вимог між ДП «Первомайськвугілля», ПАТ «Лисичанськвугілля» та ДП «Держвуглепостач» на загальну суму заборгованості у сумі 1014 тис.грн, з них 951 тис.грн за товари, роботи, послуги та 63 тис.грн - судові витрати. Дебіторська заборгованість ДП «Вугілля України» у сумі 2149 тис.грн (договір ДП «Вугілля України» від 09.02.2012 №11-12/2-ЕН із змінами та доповненнями) є основним забезпеченням виконання зобов’язань Товариства перед Міністерством фінансів України, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2011 №598 «Деякі питання надання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими відкритим акціонерним товариством «Лисичанськвугілля» та згідно Договору застави від 28.10.2014р. №13010-05/86 на отримання грошових коштів від реалізації вугільної продукції за вищевказаним договором . Аналіз дебіторської заборгованості, у т.ч.: не прострочена та не знецінена заборгованість 5816 тис.грн; прострочена та знецінена заборгованість 72894 тис.грн; у т.ч.: прострочена від 30 до 90 днів 2554 тис.грн; прострочена від 90 до180 днів 50685 тис.грн; прострочена більше 360 днів 13972 тис.грн; Всього дебіторської заборгованості - 78539 тис.грн Крім того, станом на 31.12.2019р. резерв сумнівних боргів складає 92 тис.грн, а саме: ТОВ «фірма Агата»- 28 тис.грн,(послуги); ТОВ «Енергосфера»- 57 тис.грн,(послуги); ДП «Донецька залізниця» 4 тис.грн(збитки) ТОВ "Харті" 3 тис.грн.(ТМЦ). 5.8. Авансові платежі постачальникам Аванси, надані постачальникам, відображаються за собівартістю. Сума авансів постачальникам зменшена на суму 8 тис.грн., тієї частини залишку субрахунку 644 «Податковий кредит», яка пов’язана з виданими авансами. У зв’язку з відсутністю у МСФЗ окремих положень про витрати майбутніх періодів, витрати майбутніх періодів, які пов’язані з передплатою видань та іншими передплатами включені до складу дебіторської заборгованості за виданими авансами у сумі 24 тис. грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами станом на 31.12.19р. складає 198 тис. грн. Дебіторська заборгованість за виданими авансами зменшено у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 134 тис.грн. Дебіторська заборгованість за виданими авансами на 31.12.2019року в основному складається з попередньої оплати постачальникам за товарно- матеріальні цінності, товари, послуги . Інша поточна дебіторська заборгованість складає 75225 тис.грн, у т.ч. - розрахунки з Фондом соціального страхування по ВПП - лікарняні листи - 559 тис.грн; - розрахунки з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві - лікарняні листи 261 тис.грн; - сума податкового кредиту по контрагентах - платниках ПДВ, які застосовують касовий метод, а також по контрагентам, які на дату балансу не зареєстрували податкові накладні в ЄРПН через від'ємне значення рахунку в системі електронного адміністрування - 74140 тис.грн; - інші - 265 тис.грн. Інша поточна дебіторська заборгованість на кожну дату деномінована в українських гривнях. Стаття «Інші оборотні активи» зменшена на частину залишку субрахунку 643 «Податкове зобов’язання» (з одночасним зменшенням цієї суми у складі статті «Кредиторська заборгованість за одержаними авансами), яка пов’язана з виданими авансами у сумі 10 тис.грн. Станом на дату цієї звітності Товариство включило суми податкового кредиту з податку на додану вартість в зменшення зобов’язань з ПДВ.
6. Розкриття інформації за зобов’язаннями 6.1. Забезпечення і резерви, довгострокові зобов'язання У фінансовій звітності інформація про довгострокові зобов’язання представлена з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS) 37. Станом на 31.12.19р. на балансі Товариства обліковуються довгострокові зобов’язання на суму – 259690 тис.грн., зокрема: І. Реструктуризована заборгованість по розрахункам з бюджетом - 10416 тис. грн,з них: 1. ПДВ 3320 тис.грн; 2. податок на прибуток 4928 тис.грн; 3. плата за користування надрами 223 тис.грн; 4. інші 1945 тис.грн у т.ч.: 4.1. штрафні санкції з податку на прибуток 770 тис.грн; 4.2 екологічний податок 1175 тис.грн; ІІ. довгостроковий кредит банку 177173 тис.грн; ІІІ. Цільове фінансування 72101 тис. грн. 6.2. Кредити Станом на 31.12.2019 року довгостроковий кредит банку складає 177173 тис. грн., який був отриманий від Державного банку розвитку КНР згідно договору б/н від 21.12.2011р. під 7,05% річних строком 108 місяців на реалізацію пілотного проекту щодо технічного переоснащення та модернізації шахти ім. Д. Ф. Мельникова у сумі 85 000 тис. дол. США під державні гарантії відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2011р. №598. Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями Державному банку розвитку КНР, яка підлягає сплаті у 2019 році станом на 31.12.2019р. становить 306026тис.грн. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2011 №598 «Деякі питання надання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими відкритим акціонерним товариством «Лисичанськвугілля» та згідно Договору застави від 28.10.2014р. №13010-05/86 з Міністерством фінансів України установлено, що основним забезпеченням виконання зобов’язань ПАТ «Лисичанськвугілля» є застава гірничошахтного обладнання придбаного згідно Комерційного контракту від 07.03.2012р. №06-214/2 на суму 59,4 млн. дол. США у Компанії «Tiandi Science Technology Co. «LTD»» КНР за рахунок кредитних коштів, отриманих за Договором кредиту від 21.12.2011р. від Державного банку розвитку КНР та майнові права на отримання грошових коштів від реалізації вугільної продукції за договором ДП «Вугілля України» від 09.02.2012 №11-12/2-ЕН із змінами та доповненнями. 6.3. Поточний податок на прибуток Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється згідно з українським податковим законодавством. У 2019 році ставка податку складала 18%. 6.4. Податковий облік Підприємство є платником податку на додану вартість, податку на прибуток та інших платежів до бюджету . Податок на додану вартість визнається у відповідності з українським законодавством, чинним на звітну дату. ПАТ «Лисичанськвугілля з 01.01.2018р. по теперішній час обслуговується Державною податковою інспекцією у м. Лисичанську Головного Управління ДФС у Луганській області, згідно наказу ДФС від 26.09.2017 року №632 «Про затвердження Реєстру великих платників податків». На підставі ст. 200.1. ст. 200 Податкового кодексу України та Постанови КМУ від 16.10.2015 року №569 «Порядок системи електронного адміністрування податку на додану вартість» з 01.07.2015 року працює на постійній основі система адміністрування податку на додану вартість, з обов’язковою реєстрацією податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЕРПН). Система електронного адміністрування ПДВ функціонує в режимі, який вимагає здійснення реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних лише в разі наявності на бюджетному рахунку з адміністрування ПДВ. З 01.01.2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу та забезпечення стабільності розрахунків підприємств енергетичної галузі» від 24.11.2015 року №812-VIII, який буде діяти тимчасово до 1 січня 2021 року. Відповідно до п.45 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України тимчасово, до 01.01.2021 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення. ПАТ «Лисичанськвугілля» застосовує пільгу постачання вугілля та або продуктів його збагачення товарної позиції за кодом УКТЗЕД-2701, з застосуванням норми пункту 198.5 ст. 198 цього Кодексу. Київська Торгова - промислова палата надала ПАТ «Лисичанськвугілля» експертний висновок № К-413 від 28.03.2016 року яким підтверджено, що кам’яне вугілля, яке добуває Товариство, відповідає коду 2701190000 згідно з «Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД). У зв’язку з застосуванням системи електронного адміністрування ПДВ, ПАТ «Лисичанськвугілля» на 31.12.2019 року має від’ємне значення адміністрованого рахунку у сумі -82 411 265,53 грн, не має ліміту для зарахування суми від’ємного значення в рахунок погашення податкового боргу, тому що діє пункт 2001 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації. 6.5. Відстрочений податок на прибуток Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань станом на дату складання балансу по всіх тимчасових різницях між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою вартістю, відображеною для цілей фінансової звітності. Відстрочені податкові зобов’язання – суми податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць. Відстрочені податкові зобов’язання визнаються по всіх оподатковуваних тимчасових різницях, за винятком: - ситуацій, коли відстрочене податкове зобов’язання виникає від первісного визнання гудвілу, активу чи зобов’язання в господарській операції, яка не є об’єднанням компаній, та під час здійснення операції не впливає ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; та - тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні та асоційовані підприємства, за винятком ситуацій, коли можна контролювати час сторнування тимчасової різниці й існує ймовірність, що тимчасова різниця не буде сторнована в найближчому майбутньому. Відстрочені податкові активи – це суми податків на прибуток, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до: тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню; перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди; перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди. Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх неоподатковуваних тимчасових різниць та перенесення на наступні періоди невикористаних податкових активів і невикористаних податкових збитків, якщо є ймовірним отримання майбутнього оподатковуваного прибутку, щодо якого можна використати неоподатковувані тимчасові різниці, а також перенесені на наступні періоди невикористані податкові активи і невикористані податкові збитки, за винятком: - ситуацій, коли відстрочений податковий актив, пов’язаний з неоподатковуваними тимчасовими різницями від первісного визнання активу чи зобов’язання в господарській операції, що не є об’єднанням компаній, та під час здійснення операції не впливає ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); - тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні й асоційовані підприємства, у випадку, коли існує ймовірність, що тимчасова різниця буде сторнована в найближчому майбутньому, і буде отриманий оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання підлягають взаємозаліку при наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов’язань, якщо вони стосуються податків на прибуток, накладених тим самим податковим органом на той самий суб’єкт господарювання. Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2019 року складають 10463 тис.грн. 6.6. Кредиторська заборгованість Поточні зобов’язання Товариство класифікує зобов’язання як поточне, якщо: а) сподівається погасити це зобов’язання в ході свого нормального операційного циклу, яким для Товариства є 1 календарний рік або дванадцять місяців; б) він утримує це зобов’язання в основному з метою продажу; в) зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; г) він не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом як мінімум дванадцяти місяців після звітного періоду. Умови зобов’язання, які можуть, за вибором контрагента, привести до його погашення випуском інструментів власного капіталу, не впливають на класифікацію. У Міжнародних Стандартах Фінансової Звітності (далі МСФЗ) не має стандарту, що регламентує облік кредиторської заборгованості як такої. Принципи обліку випливають з багатьох окремих стандартів (МСФЗ (IAS) 18"Дохід", МСФЗ (IAS) 11 «Договори підряду», МСФЗ (IAS) 32«Фінансові інструменти: розкриття та подання інформації» і МСФЗ(IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» і т.д.), а питання обліку кредиторської заборгованостей, так чи інакше, зачіпаються практично у всіх стандартах. Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями станом на 31.12.2019 року складає 497413 тис. грн., а саме: - кредит Державного банку розвитку КНР у сумі 306026 тис. грн , який підлягає сплаті у 2020 році; - заборгованість ДП «Вугілля України» у сумі 191387 тис. грн. (договір реструктуризації боргу від 08.01.2013 №11/12-РБ., з них фінансова допомога 40420 тис. грн.; Відповідно до Постанови Правління НБУ від 04 вересня 2015 №358 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного Акціонерного товариства «Комерційний банк Надра» відкрита процедура ліквідації ПАТ «КБ «Надра». Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2019р. складає 676578 тис. грн., у т.ч. заборгованість за спожиту електроенергію - 623853 тис.грн. Заборгованість за товари, роботи, послуги зросла на 85278 тис. грн. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, за рахунок несвоєчасної оплати спожитої електроенергії, послуг теплопостачання, водоспоживання і т.д. Кредиторська заборгованість з бюджетом складає 442338 тис.грн в т.ч.: Податок на прибуток 61706 тис.грн; ПДВ 163502тис. грн; Акцизний податок 2 тис.грн; Частина чистого прибутку, що підлягає сплаті до держбюджету 22149 тис.грн; Податок на доходи з фізичних осіб 20624 тис.грн; Військовий збір 1847 тис.грн; Екологічний податок 60127тис.грн; Орендна плата 138 тис.грн; Рентна плата за користування надрами 41070 тис.грн; Спеціальне використання води 68 тис.грн; Транспортний податок 37 тис.грн; Плата за землю 7219 тис.грн; Податок на нерухоме майно 13 тис.грн; Штрафні санкції та пені 63836 тис.грн. Заборгованість до бюджету зросла у порівнянні з 2018 роком на 79138 тис.грн. За 2019 рік нараховане податків на загальну суму 159810 тис.грн, у тому числі: - поточне нарахування 144702 тис.грн, розстрочених платежів на підставі судових рішень, сума яких за 12 місяців 2019 року склала 15108 тис.грн.; - штрафні санкції та пені у сумі 37285 тис.грн. Сплачено платежів до бюджету у 2019 році 80774 тис.грн. На стан заборгованості до бюджету вплинуло нарахування штрафних санкцій на підставі актів проведених камеральних перевірок ДПС податкової звітності. за несвоєчасну сплату платежів до бюджету у сумі 37285 тис.грн, (в том числі з податку на доходи з фізичних осіб та військового збору у нараховані штрафні санкції та пеня сумі 36481 тис.грн.), що призвела до збільшення заборгованості бюджету. Кредиторська заборгованість з одержаних авансів складає 308909 тис. грн. (передплата за вугілля ДП «Вугілля України», ТОВ "Фінком Аваль", ДП «Держвуглепостач», ТОВ «Шахтарськтранс», ПАТ Центренерго»). Заборгованість зменшено на 71020 тис.грн. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зменшена кредиторська заборгованість на «Податкові зобов’язання» у частині, яка пов’язана з отриманням авансів на суму 10 тис.грн. (сальдо субрахунку 643). Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування складає 612230 тис.грн., у т.ч.: Єдиний внесок 56994 тис. грн. Пенсійний фонд 1080 тис. грн. ФСС від НВВ 12610 тис. грн. Фонд зайнятості 1174 тис. грн. Штрафи по ЕСВ 92586 тис. грн. Штрафи по ПФ 274 тис. грн. Штрафи по ФСС від НВВ 17438 тис. грн. Штрафи по Фонду зайнятості 39 тис. Штрафи по ФСС з ТВП 178 тис. грн. Пільгові пенсії 429637 тис. грн. Відсотки за розстрочку по ФНСС 220 тис.грн. Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування ВП ПАТ «Лисичанськвугілля» сплачують в повному обсязі, що підтверджено платіжними дорученнями. У зв’язку з тим, що грошові кошти ( в тому числі держпідтримка на покриття витрат по собівартості вугільної продукції) на виплату заробітної плати надходили в кінці місяця, управлінням Пенсійного фонду згідно п.2 ст.25 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік ЄСВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», нараховувалися штрафні санкції та нарахування пені здійснювалося з першого календарного дня, який настав після закінчення терміну внесення відповідних платежів, до дня їх фактичної сплати включно. Керуючись інструкцією «Про порядок нарахування та сплати ЄСВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.10.2010 р. № 22/2 ст.6 п.6.10, Пенсійний фонд, сплачені суми єдиного внеску зарахував у рахунок сплати недоїмки, штрафів та пені у порядку черговості їх виникнення. У результаті перерозподілу внесків згідно ст.24 ч.6 Закону України «Про збір та облік ЄСВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» виникла недоїмка перед Пенсійним фондом. Товариство має юридичний обов’язок відшкодовувати Пенсійному фонду України додаткові пенсії, що виплачуються певним категоріям колишніх робітників. Працівники, які мають стаж роботи в небезпечних умовах і, отже, право на достроковий вихід на пенсію, також мають право на додаткову компенсацію, що фінансується Товариством. Поточні забезпечення складають 62847 тис. грн., а саме: - Резерв на демонтаж та відновлення оточуючого середовища, згідно МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи»- 19183 тис.грн; - Резерв на суму зносу основних засобів, що знаходяться у ремонті згідно МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи» - 749тис.грн; - Резерв забезпечення виплат відпусток - 42914 тис.грн. Доходи майбутніх періодів станом на 31.12.2019 року складають 63482 тис.грн. (доходи майбутніх періодів від вартості основних засобів, придбаних за рахунок коштів державного бюджету), доходи майбутніх періодів станом на 31.12.2018 року складали 68100 тис. грн. 6.7. Управління капіталом Товариство не має офіційно затвердженої політики управління капіталом, але управлінський персонал намагається підтримувати достатній рівень капіталу для забезпечення операційних і стратегічних потреб, а також довіри з боку учасників ринку. Протягом звітного періоду підхід Товариством до управління капіталом не змінювався. Статутний фонд Товариства створений згідно с Законом «Про господарські товариства» №1576-ХІІ від 19.09.91р. (із змінами та доповненнями) та станом на 31.12.19 р. складає 385 068 000 гривень, який поділено на 1 540 272 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25грн. (25 копійок) кожна. За 12 місяців 2019 року розмір статутного капіталу не змінювався, акції Товариства не вилучались, додаткового випуску не відбувалось. Державний пакет простих акцій ПАТ «Лисичанськвугілля» знаходиться у розпорядженні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. У розмірі 100% статутного капіталу, акції не сплачені. У частині зареєстрованого капіталу особливої уваги потребують операції з інструментами власного капіталу, які регулюються низкою міжнародних стандартів: МСФЗ (IFRS) 2 «Платіж на основі акцій», МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО (IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання », МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» (кожен стандарт визначає певний аспект визнання операцій з власним капіталом або віднесення відповідних операцій до розрахунків по зобов'язання. Капітал у дооцінках складається із суми дооцінки необоротних активів та становить на 31.12.2019 року 134856 тис.грн.. Капітал у дооцінках у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшився на 2165 тис.грн. за рахунок нарахованого зносу на дооцінку основних засобів. Непокритий збиток станом на 31.12.2019р. складає 6420725 тис.грн. 6.8. Пов’язані сторони Пов’язаними сторонами підприємства є контрагенти, які відносяться до Міністерства енергетики та захісту довкілля України : -Міністерство енергетики та вугільної промисловості- надана фінансова допомога на поворотній основі у сумі 45015 тис.грн. -ДП «Регіональні електричні мережі» - поставлено електроенергії за 12 місяців 2019 року у сумі 15430 тис.грн. -ДП «Держвуглепостач» було надано послуг та реалізовано за вугілля за 12 місяців 2019 року у сумі 37753 тис.грн; -ДПЗД «Укрінтеренерго» поставлено електроенергії за 12 місяців 2019 року у сумі - 50514 тис.грн. 6.9 Цільове фінансування Залишки з цільового фінансування. Капітальне будівництво - сальдо на початок року 72101 тис.грн.; сальдо на кінець року - 72101 тис.грн. у ч. 1.Вскриття і підготовка пл. L1 похилого поля 840м. ш.Новодружеська - сальдо на початок року - 3277тис.грн.;сальдо на кінець року -3277тис.грн 2. Вскриття і підготовка гор.820 м. ш. ім. Д.Ф. Мельникова - сальдо на початок року 68824 тис.грн.; сальдо на кінець року - 68824 тис.грн. Товариство відобразило в цільовому фінансуванні капітальні витрати минулих років. 7.0. Виплати працівникам Виплати працівникам включають: а) короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата, внески на соціальне забезпечення, оплачені щорічні відпустки та тимчасова непрацездатність, участь у прибутку та премії (якщо вони підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду), а також не грошові пільги теперішнім працівникам (такі як медичне обслуговування, надання житла, автомобілів, а також надання безкоштовних чи субсидованих товарів або послуг); б) виплати по закінченні трудової діяльності, такі як пенсії, інші види пенсійного забезпечення, страхування життя та медичне обслуговування по закінченні трудової діяльності; в) інші довгострокові виплати працівникам, включаючи додаткову відпустку за вислугу років або оплачувану академічну відпустку, виплати з нагоди ювілеїв чи інші виплати за вислугу років, виплати за тривалою непрацездатністю, а також отримання частки прибутку, премії та відстрочену компенсацію, якщо вони підлягають сплаті після завершення дванадцяти місяців після закінчення періоду або пізніше; г) виплати при звільненні. Товариство, не бере на себе актуарні та інвестиційні ризики, пов’язані з програмою виплат по закінченню трудової діяльності. Згідно із змінами, внесеними Законом України №1275-VII від 20.05.2014 року до ч. 3 ст. 119 КЗпП, за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводилася за рахунок коштів держбюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Ця норма КЗпП діяла з 18.03.2014 р. до 31.12.2015 року згідно з п. 2 Прикінцевих положень Закону № 1275. За період з 01.01.2016 року по 31.12.2019 року такий порядок не затверджено. Компенсаціz здійснюється за рахунок власних коштів Товариства. Компенсація мобілізованим в межах середнього заробітку за 2019 рік по ВП ПАТ «Лисичанськвугілля» нарахована у сумі 9315,5 тис.грн. Враховуючи збиткову діяльність Товариства та наявність заборгованості із виплати заробітної плати, ПАТ «Лисичанськвугілля» несе додаткове навантаження у вигляді витрат на виплату компенсації мобілізованим в межах середнього заробітку. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці станом на 31.12.2019 року складає 85465 тис.грн., що на 35135 тис. грн. більш ніж заборгованість за розрахунками з оплати праці станом на 31.12.2018 року, яка складала 51330 тис. грн. 7.1 Інші поточні зобов’язання Інші поточні зобов’язання з розрахунків з іншими кредиторами складають – 3678623 грн., у т.ч. - заборгованість Мінфіну України за кредитними зобов’язаннями Державному банку розвитку КНР складає 3465795 тис. грн.; - Безвідсоткова бюджетна позика на зворотній основі видана Міністерством енергетики та вугільної промисловості на виплату заробітної плати та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам вугільної промисловості у сумі 45015 тис.грн. - Передплата за утримання дитини у дитячому садку -58 тис.грн; - Утримання із заробітної плати аліментів - 1961 тис. грн; - Утримання із заробітної плати внесків незалежним профспілкам-156тис. грн; - Утримання із зарплати внесків первинної профспілкової організації - 1269 тис.грн; - Відрахування первинної профспілкова організація – (культ.-масові заходи)- 4407 тис.грн; - Відрахування незалежним профспілкам – (культ.-масові заходи)- 649 тис. грн; - Заборгованість згідно з рішень суду (інфляційні нарахування 3% річних, держмито)- 124348 тис .грн; - Утримання із з/плати за комунальні послуги - 62 тис. грн; - Утримання із з/плати внесків страхової компанії АСКО- 222 тис. грн; - Утримання із з/плати внесків на погашення кредитів -33 тис. грн; - Розрахунки з підзвітними особами - 378 тис. грн; - Розрахунково-касове обслуговання- 101 тис.грн; - Штрафи фонду захисту інвалідів - 29747 тис.грн; - Відсотки за кредитами- 619 тис.грн; - Витрати з виконавчих дій Лисичанському міському центру державної виконавчої служби управління юстиції Луганської області - 763 тис.грн. Моральна шкода фізичним особам згідно Рішення Лисичанського міського суду від 03.04.2018 №415/2414/18-3073 тис.грн. Заборгованість зросла на 543129 тис.грн. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року за рахунок збільшення заборгованості Мінфіну України (держгарантіі сплати інвалютного кредиту). 8. Припущення при здійсненні оцінок певних статей звітності При підготовці фінансової звітності були зроблені наступні припущення, що мають вплив на статті, розмір якого не перевищує межу суттєвості. Межа суттєвості встановлена на рівні 5 відсотків до загальної валюти звіту про фінансовий стан. 9. Непередбачені податкові зобов’язання Товариство здійснює більшу частину операцій в Україні і тому має відповідати вимогам податкового законодавства України. Для української системи оподаткування характерним є наявність численних податків та законодавство, яке часто змінюється, може застосовуватися ретроспективно, мати різне тлумачення, а в деяких випадках є суперечливим. Нерідко виникають протиріччя стосовно тлумачення податкового законодавства між місцевою, обласною і державною податковими адміністраціями, а також між Міністерством фінансів та іншими державними органами. Податкові декларації підлягають перевірці з боку різних органів влади, які згідно із законодавством мають право застосовувати суворі штрафні санкції, а також стягувати пеню. Податковий рік залишається відкритим для податкових перевірок протягом трьох наступних календарних років, однак за певних обставин цей термін може бути подовжений. Ці факти створюють набагато серйозніші податкові ризики в Україні, ніж ризики, які є типовими для країн з більш розвиненими системами оподаткування. Управлінський персонал вважає, виходячи з власного тлумачення податкового законодавства, офіційних роз’яснень та рішень судів, що податкові зобов’язання були належним чином відображені в обліку. Однак відповідні органи можуть мати інше тлумачення зазначених вище положень, і, якщо вони зможуть довести обґрунтованість своїх тлумачень, виконання їх. 10. Фінансовий результат Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) по підприємству за 2019 рік складає 181661 тис. грн., який зменшено в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 144738 тис.грн. (за 2018 р. складав 326399 тис.грн.) Збитковість підприємства збільшилися в 2019 році в зв'язку з постійним частковим відключенням шахт від електроенергії в зв'язку з невиконанням умов договорів, за несплату спожитої електроенергії. Що привело до зниження видобутку вугілля і не проведення гірничих виробок в повному обсязі. Виробнича собівартість готової вугільної продукції складає за 2019 року 50753 тис.грн., а саме: Матеріальні витрати -224244 тис.грн, у т.ч. Матеріали 30102 тис.грн. Паливо 6345 тис.грн. Електроенергія 125770 тис.грн. послуги виробничого характеру 62027 тис.грн. Витрати на оплату праці 284944 тис.грн. Відрахування на соціальні заходи 61220 тис.грн. Амортизація 35285 тис.грн. Інші витрати 81834 тис.грн. Всього 687527 тис.грн. Адміністративні витрати: Матеріальні витрати - 1070 тис.грн, у т.ч. матеріали 140 тис.грн; електроенергія 930 тис.грн; Витрати на оплату праці 53064 тис.грн; Відрахування на соціальні заходи 11454 тис.грн; Амортизація 303 тис.грн; Інші витрати 19775 тис.грн Всього 85666 тис.грн. Витрати на збут: Матеріальні витрати у т.ч. 138 тис.грн, у т.ч. Матеріали 82 тис.грн. Електроенергія 87 тис.грн. Витрати на оплату праці 3507 тис.грн. Відрахування на соціальні заходи 704 тис. грн. Інші витрати 315, тис. грн. Всього 4695 тис. грн. Інші операційні доходи – 906454 тис.грн, у т.ч.: Операційна оренда активів 31 тис. грн. Дохід від реалізації інших оборотних активів, і інших послуг (робіт) 1588 тис.грн. Дохід від операційної курсової різниці 445533 тис.грн. Дохід від утримання житлово-комунальних та соціально-культурних призначень 4301 тис.грн. Бюджетне фінансування 450257 тис.грн. Дохід від списання боргів 3654 тис.грн. Інші операційні доходи 1110 тис.грн. Негативно вплинули на фінансовий стан підприємства за 2019 року невиконання плану реалізації готової вугільної продукції. При плані 329311 тис. грн., фактичне виконання складає 181661 тис. грн. (55%), що призвело до валового збитку за 2019 рік у сумі 469092 тис.грн. Інші операційні витрати станом на 31.12.2019 року складають 666983 тис.грн., у т.ч.: Курсові різниці 4038 тис.грн Нарахування штрафів, пені, неустойки в 480336 тис. грн. Витрати від утримання житлово-комунальних та соціально-культурних призначень 24938 тис. грн. Реалізація інших оборотних активів, інших послуг (робіт) 271 тис. грн. Витрати на побутове вугілля 374 тис.грн. Зарплата яка не включена до собівартості 17992 тис.грн. Витрати пов’язані з мобілізаційними заходами 9525 тис.грн. Відрахування профспілкам на культ. Масові 3211 тис. грн. Витрати, пов’язані з оплатою працівникам з тимчасової працездатності 5312 тис. грн. Витрати від списання безнадійних боргів 89 тис.грн. Уцінка незавершеного виробництва та готової вугільної продукції 101846 тис.грн. Інші операційні витрати 19051 тис. грн. Чистий збиток підприємства після оподаткування складає 368539 тис. грн. 11.Інформаці про наявність незакритих судових справ, в яких Товариство виступає відповідачем. Луганський окружний адміністративний суд 26 липня 2019 року, Справа № 360/1849/19 розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження адміністративну справу за позовом Луганського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до публічного акціонерного товариства "Лисичанськвугілля" про стягнення адміністративно-господарських санкцій та пені, вирішив у задоволенні адміністративного позову Луганського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів (код ЄДРПОУ 13396264, місцезнаходження: вул. Слов`янська, 28, м. Рубіжне, Луганська обл., 93003) до публічного акціонерного товариства "Лисичанськвугілля" (код ЄДРПОУ 32359108,) про стягнення адміністративно - господарських санкцій у сумі 8437072,76 грн. та пені у сумі 35435,68 грн. відмовити. Верховним судом України відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою Луганського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів на рішення Луганського окружного адміністративного суду від 26.07.2019 та постанову Першого апеляційного адміністративного суду від 28.10.2019 у справі №360/1849/19 з вимогою витребувати з Луганського окружного адміністративного суду справу №360/1849/19 за позовом Луганського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до Публічного акціонерного товариства «Лисичанськвугілля» про стягнення адміністративно-господарських санкцій та пені. У разі розгляду справи на користь Товариства будуть відсторновані штрафні санкції у сумі 8437072,76 грн та пеня 34435,68 грн. з бухгалтерського обліку Товариства. 22 листопада 2019 року Справа № 913/637/19 Господарський суд Луганської області розглянувши матеріали позовної заяви за позовом Комунального підприємства «Лисичанськтепломережа», м. Лисичанськ Луганської області до відповідача Публічного акціонерного товариства «Лисичанськвугілля відкрив провадження у справі про стягнення з відповідача заборгованості в розмірі 984 487,17 грн., з яких 888 208,79 грн. основна заборгованість за теплову енергію, 35 365,26 грн. 3% річних, 60 913,12 грн. інфляційні втрати, у зв`язку з невиконанням умов Договору про закупівлю за державні кошти теплової енергії №419/06-436 від 29.01.2018. 5 лютого 2020 року Господарський суд Луганської області вирішив позов Комунального підприємства «Лисичанськтепломережа» (93113, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Тепла, буд. 17, код ЄДРПОУ 13401321) задовольнити та стягнути з ПАТ «Лисичанськвугілля» основний борг за теплопостачання в розмірі 888 208 грн. 79 коп., 3% річних в розмірі 35 365,26 грн. та інфляційні втрати в розмірі 60 913,12 грн. та судовий збір в сумі 14 767,30 грн. Товариство понесе додаткові витрати, згідно вищевказаного рішення у сумі 111 045,68 грн. 12. Інші питання Підприємство працює в умовах гострого дефіциту обігових коштів і знаходиться в дуже складному фінансовому становищі. Згідно МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» проведені зміни валюти балансу на початок періоду в Балансі (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року. Вплив виправлення помилок на статті фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2019 року представлено наступним: 1. «Капітал в дооцінках» (рядок балансу 1405) зросло на 951 тис.грн та складає137021 тис.грн. за рахунок виправлення помилки минулих років. 2. «Непокритий збиток» (рядок балансу 14201) зрос на 561 тис. грн. та складає 6055718 тис.грн., за рахунок впливу рядків 1615, 1690,1405.1660 Збитки збільшено на проведену кредиторську заборгованість у сумі 54 тис.грн, та капіталу в дооцінках у сумі 951 тис.грн. Збитки зменшено на доходи майбутніх періодів у сумі 443 тис.грн, та поточних забезпечень у сумі 1 тис.грн. 3. «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (рядок балансу 1615) зросла на 54 тис. грн та складає 591300 тис. грн, внаслідок відображення в обліку кредиторської заборгованості минулого року. 4. Короткострокові кредити банків (рядок балансу 1600) зменшено на 119 тис.грн. ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» згідно договору від 30.03.2004р.№011/1-31/73 перенесено у рядок 1690 «Інші поточні зобов’язання» на підставі винесеного рішення Господарського суду у Луганській області від 14.03.2006 року справа №14/52. 5. Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (рядок балансу 1610) зменшено на 169 тис.грн. та складає 562039 тис.грн, кредит наданий ВАТ КБ «Надра» згідно договору від 03.09.2003р. №115-2003 , якій перенесено у рядок 1690 «Інші поточні зобов’язання» на підставі винесеного рішення Господарського суду у Луганській області від 15.03.2007 року справа №1/51. 6. Доходи майбутніх періодів (рядок балансу 1665) зменшились на 443 тис. грн та складають 68100 тис. грн, внаслідок виправлення помилки за минулий період. 7.Поточні забезпечення (рядок балансу 1660) зменшено на 1 тис.грн та складає 52976 тис.грн., внаслідок виправлення помилки за минулий період. 8. Інші поточні зобов’язання (рядок балансу 1690) зріс на 288 тис.грн. з та складають 3135494 тис.грн. за рахунок відображених кредитів, по яким винесені рішення Господарського суду про стягнення заборгованості (ВАТ КБ «Надра»- 169 тис.грн, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»-119 тис.грн.). Перераховані вище зміни не вплинули на Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) та Звіт про рух грошових коштів, складених за прямим методом за 12 місяців2019 року. Виправлення помилок та інші зміни в капіталі у Звіті про власний капітал відображені як прибуток у сумі 390 тис.грн. (рядок 4010) за рахунок відновлення в обліку заборгованості. Дія Закону України від 13.04.2017 №2021-VІІІ зі змінами та доповненнями «Про відновлення платоспроможності державних вугледобувних підприємств» розповсюджується на ПАТ «Лисичанськвугілля». В. о. генерального директора І.Малишевський Головний бухгалтер Л.Ступченко