Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 22449841
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЧОРНОМОРЕЦЬ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2020 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЧОРНОМОРЕЦЬ" за ЄДРПОУ 22449841
Територія за КОАТУУ 5110137500
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності 68.20 за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 1
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса пр-т Гагарiна, 12А, м. Одеса, Приморський, Одеська область, 65039, УКРАЇНА, 048-719-86-00
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 44 44 0
накопичена амортизація 1002 44 44 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 56508 56574 0
Основні засоби: 1010 676706 676194 0
первісна вартість 1011 742359 741834 0
знос 1012 65653 65640 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

986

986

0
інші фінансові інвестиції 1035 131188 131188 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 230 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 865618 864942 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 8 8 0
Виробничі запаси 1101 8 8 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 6232 1038 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1206

44

0
з бюджетом 1135 179 206 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 170 170 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 108 1288 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1 96 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 1 96 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 5674 5674 0
Усього за розділом II 1195 13408 8354 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 879026 873296 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 600000 600000 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 219432 219432 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 3478 3478 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1198547 -1033036 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -375637 -210126 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 1018206 871035 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 3851 3851 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 1022057 874886 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 3435 3514 0
за розрахунками з бюджетом 1620 2243 1738 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 6 0
за одержаними авансами 1635 4306 4306 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 1 2 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 222621 198970 0
Усього за розділом IІІ 1695 232606 208536 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 879026 873296 0

Примітки д/н
Керівник Генеральний директор Мисюра Анатолiй Миколайович
Головний бухгалтер немає

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2020 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЧОРНОМОРЕЦЬ" за ЄДРПОУ 22449841
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2494 6841
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1391 ) ( 4204 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 1103 2637
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 2623 14023
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2130 ( 0 ) ( 0 )
Адміністративні витрати 2130 ( 823 ) ( 1391 )
Витрати на збут 2150 ( 35 ) ( 13 )
Інші операційні витрати 2180 ( 13669 ) ( 62660 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 10801 ) ( 47404 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 1570
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 250 8761
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 84 )
Інші витрати 2270 ( 434 ) ( 21191 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 176496 16715
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 165511 0
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 41633 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 165511 0
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 41633 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 165511 -41633
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 43 2349
Витрати на оплату праці 2505 13 60
Відрахування на соціальні заходи 2510 3 13
Амортизація 2515 418 435
Інші операційні витрати 2520 15875 65411
Разом 2550 16352 68268
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 600000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 600000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 -0.06
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 -0.06
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Генеральний директор Мисюра Анатолiй Миколайович
Головний бухгалтер немає
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2020 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЧОРНОМОРЕЦЬ" за ЄДРПОУ 22449841
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

9064
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 207
Надходження від повернення авансів 3020 0 1350
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 1250
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 73
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 21624 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 57 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 15 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 16392 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 2986 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 13406 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 101 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 -26244
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 8704
необоротних активів 3205 0 13840
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 2
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 4586
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 927 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 26205
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 -39
Залишок коштів на початок року 3405 0 40
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 1

Примітки д/н
Керівник Генеральний директор Мисюра Анатолiй Миколайович
Головний бухгалтер немає

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2020 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЧОРНОМОРЕЦЬ" за ЄДРПОУ 22449841
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2019 рік


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 600000 219432 0 3478 -1198547 0 0 -375637
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 600000 219432 0 3478 -1198547 0 0 -375637
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець року 4300 600000 219432 0 3478 -1198547 0 0 -375637

Примітки д/н
Керівник Генеральний директор Мисюра Анатолiй Миколайович
Головний бухгалтер немає

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


Примітки до річної фінансової звітності. Згідно облікової політики ПрАТ «ФК «Чорноморець» відображає в бухгалтерському обліку господарські операції згідно норм відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України. За відсутності необхідних норм у вітчизняних П(С)БО, застосовуються аналогічні норми системи міжнародних стандартів фінансової звітності МСБО–МСФЗ (IAS–IFRS). Встановлені наступні межі суттєвості для окремих об'єктів обліку, що належать до активів, зобов'язань та власного капіталу підприємства, – 5 % підсумку всіх активів, зобов'язань і власного капіталу відповідно; для окремих видів доходів і витрат – 2 % чистого прибутку (збитку) підприємства; для проведення переоцінки або зменшення корисності об'єктів основних засобів – відхилення залишкової вартості від їхньої справедливої вартості у розмірі 10 % такого відхилення; для визначення подібних активів – різниця між справедливою вартістю об'єктів обміну не повинна перевищувати 10 %; для статей фінансової звітності – 500 грн. При перерахуванні доходів, витрат і грошових коштів, виражених в іноземній валюті застосовується валютний курс установлений Національним банком України на дату операції або на дату балансу, згідно П(С)БО 21. Для визнання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, встановлення строку корисного використання об'єктів та вибору методу нарахування амортизації створена постійно діюча експертну комісія. Матеріальні активи, термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, а вартість менше 6000 грн. (із 01.09.2015 згідно Закону України № 655-VIII від 17.07.2015 р), вважаються іншими необоротними матеріальними активами. При нарахуванні амортизації основних засобів застосовуються методи амортизації та ліквідаційну вартість, затверджені протоколом засідання постійно діючої експертної комісії за погодженням з директором та головним бухгалтером. Зокрема, установлені такі методи нарахування амортизації: - для об’єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів – прямолінійний із наступними строками користного використання: будівлі та споруди – 20 років; машини та обладнання – згідно технічної документації, але не менше 5 років; транспортні засоби – 5 років; інструменти, прилади, інвентар – 4 роки, інші основні засоби – 12 років - для малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів – у розмірі 100 % вартості таких об'єктів у першому місяці їх використання; - для нематеріальних активів - прямолінійний метод з наступними строками корисного використання: реєстрація гравців – протягом строку дії контракту; інші нематеріальні активи – згідно правовстановлюючого документу. Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк корисного використання вважається 10 років. Переоцінки об'єктів основних засобів проводиться на дату балансу, але не рідше одного разу на три роки, тільки в разі перевищення межі суттєвості відхилення залишкової вартості від їхньої справедливої вартості. Переоцінка за справедливою вартістю на дату балансу проводиться тільки тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок. Зараховується до нерозподіленого прибутку перевищення сум попередніх дооцінок (індексацій) разом з сумою відновлення корисності над сумою зменшення корисності і попередніх уцінок залишкової вартості раніше переоцінених об'єктів основних засобів та нематеріальних активів при вибутті об'єктів на всю суму. Визнання фінансових активів, придбаних в результаті систематичних операцій, проводиться на дату укладення контракту послідовно до кожного виду фінансових активів. При цьому, якщо визнаний фінансовий актив та пов'язане з ним фінансове зобов'язання визнаються на дату укладення контракту, то відсотки нараховуються з дати виконання контракту, коли переходить право власності. Продаж фінансових активів у результаті систематичних операцій визнається на дату виконання контракту. Визнаня фінансових зобов'язань проводиться на дату виконання контракту. В разі наявності фінансових зобовязань в іноземній валюті, проводиться переоцінка фінансових зобов'язань із застосуванням валютного курсу, установлений Національним банком України на дату балансу, згідно П(С)БО 21. Величина резерву сумнівних боргів розраховується на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Базою розподілу витрат за операціями з інструментами власного капіталу є сума операції. До витрат на придбання або випуск інструментів власного капіталу включаються лише витрати на оплату послуг сторонніх організацій з операцій, результатом яких є збільшення або зменшення розміру власного капіталу підприємства. Витрати, пов'язані з кількома операціями з інструментами власного капіталу, розподіляються між цими операціями із застосуванням обґрунтованої бази розподілу Пов'язаними сторонами вважаються: підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим впливом, прямо або опосередковано здійснюють контроль або суттєво впливають на діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи. АТ «ФК «Чорноморець», ТОВ «Футбольний клуб «Чорноморець» і ТОВ «Чорноморець 1936» працюють по договору про спільну діяльність в новій редакції від 20.12.2016 р. Рішення щодо укладення договору про спільну діяльність у новій редакції від 20.12.2016 р., прийняте Наглядовою радою АТ «ФК «Чорноморець» 01.12.2016 р., схвалене вищим органом – Загальними зборами акціонерів АТ «ФК «Чорноморець», що відбулись 15.03.2017 р., шляхом затвердження Програми розвитку футбольної діяльності, одним з аспектів якої є відокремлення винятково спортивної діяльності в рамках договору про спільну діяльність та затвердження нової редакції статуту АТ «ФК «Чорноморець» з відображенням у статуті основних положень та напрямків діяльності, визначених вказаною Програмою розвитку футбольної діяльності. Розмір вклада АТ «ФК «Чорноморець» в спільну діяльність складає 24,984%. Термін дії договору 10 років до 31 грудня 2027 року (включно). Загальна вартість вкладу в спільну діяльність 40 025 000 (сорок мільйонів двадцять п’ять тисяч) грн. Загальна сума зобов’язань на 31.12.2018 р по договору про спільну діяльність складає 9 385 000 (дев’ять мільйонів триста вісімдесят п’ять тисяч) грн. На долю АТ «ФК «Чорноморець» доводиться 2 345 000 (два мільйони триста сорок п’ять тисяч) грн. Оператором спільної діяльності є Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Чорноморець» (код ЄДРПОУ 37422268, юрид. адреса м. Одеса, проспект Гагаріна, 12А, КВЕД 93.12 - діяльність спортивних клубів). ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОЖНУ КАТЕГОРІЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Примітки Земля Будівлі, споруди Машини та обладнення Транспортні засоби Інструменти, прилади, інвентар Інші основні засоби Малоцінні необоротні активи Бібліотечні фонди РАЗОМ Вартість або оціночна вартість На початок періоду - 741871 139 - 109 113 494 - 741 726 Придбання - - - - - - - - Реалізація (вибуло) - - - 109 - 258 - 367 Збільшення вартості в результаті переоцінки - - На кінець періоду - - Включаючи - По собівартості - - - - - - - - - По оціночній вартості - - - - - - - - - Накопичена амортизація та зниження вартості - На початок періоду - 64763 117 - - 102 494 - 65 476 Нарахування за рік - 414 15 - - 6 - - 435 Ліквідовано при продажах - - - - - 258 - - Переоцінка зносу - - - - - - - - 258 На кінець періоду - 65177 132 108 236 - 65653 Первісна вартість на 31.12.2019 - 741 871 139 - - 113 236 - 742 359 В складі групи основних засобів «Будівлі та споруди» обліковуються комерційні будівлі, стадіон та учбово – спортивні бази Клубу. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ У наведеної таблиці розкрито інформацію щодо кожного класу нематеріальних активів , а саме : Реєстрація гравців ; Інші нематеріальні активи (програмне забезпечення, торгова марка) Згідно прийнятої облікової політики амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом виходячи з терміну корисного використання кожного нематеріального активу. Примітка Реєстрація Амортизація Залишкова вартість (грн) НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ Історична або переоцінена вартість Перенесена з попереднього періоду 86 Придбання 27 Реалізація (Вибуло) 69 Перенесення на майбутній період в кінці періоду 44 Амортизація Перенесена з попереднього періоду 86 Амортизаційні нарахування за період - Реалізація (Вибуло) 42 Зниження вартості - Перенесення на майбутній період в кінці періоду 44 Балансова (залишкова) вартість На кінець періоду 0,00 На початок періоду 0,00 Нематеріальні активи станом на 31 грудня 2019 року не заставлені в якості гарантії по зобов’язанням – довгостроковим банківським кредитам. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ В ДОЧІРНІЙ КОМПАНІЇ І АСОЦІЙОВАНІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ДЕБІТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ УСЕРЕДИНІ ГРУПИ І ВІД ІНШИХ ЗВ’ЯЗАНИХ СТОРІН Інвестиції в дочірні компанії і ассоційовані підприємства за рік, що скінчився (на 31.12.2019 р.) Станом на 31 грудня 2019 року ПрАТ ФК «Чорноморець» дочірніх підприємств не має. Докладна інформація про асоційовані компанії організації на 31 грудня 2019 р. наведена нижче: Назва асоційованого предприєм- ства Місце Реєстрації Код ЕДРПОУ Вид Діяльності/ ділової активності Частка в майновому праві % Частка наявних голосів % Використо- вуваний метод обліку інвестицій ТОВ «ДЮНА» Україна; 30692641 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин 20 Метод участі в капіталі ТОВ «Магістраль 2002» Україна; 31768999 Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд 90 Метод участі в капіталі ТОВ «Чорноморець-Консалт» Україна 37550517 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 20 Метод участі в капіталі БАНКІВСЬКІ ОВЕРДРАФТИ І КРЕДИТИ ТА ІНШІ ВИПУЩЕНІ БОРГОВІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ Докладна інформація про банківський кредит на 31 грудня 2019 р. наведена нижче: Найменування фінансової установи (банку), кредитора Дата укладання кредитного договору, випуску боргового фінансового інструменту Акумульована сума в результаті кредиту (випуску боргового фін інструменту) (валюта) Сума, що обліковується на початок звітного періоду, тис. грн Сума, що обліковується на кінець звітного періоду, тис. грн Термін, на який надано кредит/випущено борговий фін інструмент (умови, відсотки, застава) Строки погашення тіла кредиту (траншу), фін інструменту АТ "Дочірній банк Сбербанк Росії"01034, м.Київ вул Володимирівська,46 Кредитний договір №14-В/11/44/ЮО від 15.07.11 45 968 758,67 долл США 1 032 141 1 018 206 Надано кредит до 31.08.2019 6M Libor + 11,5%, але не менш ніж 12% річних – за користування Кредитом, наданим у доларах США; з 28.08.2013 р. фіксована % ставка за користування Кредитом - 11% Щомісячно, не пізніше останнього дня звітного місяця РЕЗЕРВИ ПОТОЧНИХ ТА ДОВГОСТРОКОВИХ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ. В бухгалтерському обліку АТ «ФК «Чорноморець» в 2019 році створено резерв сумнівних боргів 49 512 тис.грн. Використано у звітному році 13 тис. грн резерву на виплату відпусток працівникам, сторновано 16 тис грн. ВІДОМОСТІ ПРО СТРУКТУРУ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ: 1. Загальний розмір акціонерного (статутного) капіталу Товариства складає 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень. За звітний період емісія акцій Клубу не проводилась. 2. У структурі акціонерного капіталу AT «ФК «Чорноморець» є наступні власники істотної участі (істотна участь - пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу (фонду), 10 і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичній особі, прямий або опосередкований вплив на неї): № п/п Акціонер Місце знаходження/реєстрація Код ЕГРПОУ/ ідентифікаційний номер Участь у статутному капіталі Кількість належних акцій Вартість належних акцій Питома вага належних акцій у статутному капіталі, % 1 Клімов Леонід Михайлович м. Одеса, проспект Шевченка, 33, кв. 92 1944801492 179 184 179 184 000 29,86400 2 ТОВ «АВЕНСІС» м. Одеса, пр. Гагаріна, 12-А 20963918 248 848 248 848 000 41,47470 Основний вид діяльності ТОВ «АВЕНСІС» є надання інших комерційних послуг, н.в.і.у (код КВЕД 82.99) 3. Відомості про контролерів Товариства (пряме або опосередковане володіння фізичною особою самостійно чи спільно з близькими родичами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 та більше відсотків статутного капіталу або голосів юридичної особи, або незалежна від формального володіння можливість здійснювати будь-яким чином вирішальний вплив на управління чи на діяльність юридичної особи): Контролером АТ «ФК «Чорноморець» є Клімов Леонід Михайлович, код 1944801492, який володіє 30,01 % прав голосів у статутному капіталі (29,86 % - пряме володіння, 0,15 % - опосередковане володіння) ОПЕРАЦІЇ ЗІ ЗВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ Операції між зв’язаними сторонами на протязі 2019 року не проводились. УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Станом на 31.12.2019р. умовні зобов’язання АТ «ФК «Чорноморець» відсутні. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ Істотних подій після 31 грудня 2019 року не відбувалось. Генеральний директор АТ «ФК «ЧОРНОМОРЕЦЬ» Мисюра А М ______________________ 2019 р.
д/н
д/н
д/н