Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30664834
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за ЄДРПОУ 30664834
Територія за КОАТУУ 3210300000
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності 35.11 за КВЕД 35.11
Середня кількість працівників 426
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул.Івана Кожедуба, 361, м. Біла Церква, Київська область, 09114, (04563) 7- 97-54, 7-91-88
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 837 718 0
первісна вартість 1001 1587 1771 0
накопичена амортизація 1002 750 1053 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 18451 17286 0
Основні засоби: 1010 94255 94697 0
первісна вартість 1011 203091 214543 0
знос 1012 108836 119846 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 33055 33055 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 146598 145756 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 40376 18620 0
Виробничі запаси 1101 40376 1862 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 404288 485003 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 17489 16184 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 15121 15121 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 916771 917860 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 12875 1412 0
Готівка 1166 0 2 0
Рахунки в банках 1167 12875 1410 0
Витрати майбутніх періодів 1170 1676 1591 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 34563 57070 0
Усього за розділом II 1195 1428038 1497740 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 1574636 1643496 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 76726 76726 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 21659 19904 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 11509 11509 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -469274 -865574 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -359380 -757435 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 594620 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 5513 6550 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 5513 6550 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 600133 6550 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 14446 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 594826 1177375 0
за товари, роботи, послуги 1615 209069 368015 0
за розрахунками з бюджетом 1620 663 973 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 17 22 0
за розрахунками з оплати праці 1630 2049 2375 0
за одержаними авансами 1635 12 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 512801 845621 0
Усього за розділом IІІ 1695 1333883 2394381 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1574636 1643496 0

Примітки                               ПРИМІТКИ до річної фінансової звітності ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» за 2018 р.  Відомості про підприємство: Дата державної реєстрації :06.12.1999 рік.; Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство; Повна назва підприємства : ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»; Скорочена назва підприємства : ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»; Форма власності підприємства : приватна; Ознака особи : юридична; Форма фінансування : госпрозрахункова; Вищестояща організація : не має; Наявність філій, підрозділів : не має; Основні види діяльності : 35.11-виробництво електроенергії, 35.30 – постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря; Середня чисельність працівників : 426 чоловік; Статутний фонд : 76726275,00 грн.       1 П(С)БО – «Основні засоби. Переоцінена вартість основних засобів на 31.12..2018 р.: 1. Будівлі та споруди –115593,0 т.  Грн .  Сума амортизації   – 72660,0  т. грн. Переоцінка проводилась в 2012 р., в 2018 р.  переоцінка не проводилась.  Первісна вартість основних засобів: 1. Машини та обладнання – 92723,0 т. грн. 2. Транспортні засоби – 2929,0 т. грн.. 3. Інструменти, прилади, інвентар – 1445,0 т. грн. 4. Інші основні засоби – 425,0 т. грн. 5. Бібліотечні фонди – 156,0 т.  Грн. 6. МНМА – 1254,0 т. грн. 7. Тимчасові не титульні споруди – 18,0 т. грн.  На підприємстві застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації по  основним засобам. Мінімальний термін експлуатації 5 років максимальний 35 років.          Сума нарахованої амортизації  : 1. Машини та обладнання – 42941,0 тис. грн. 2. Транспортні засоби – 1311,0 тис. грн.. 3. Інструменти, прилади, інвентар –1212,0 тис. грн. 4. Інші основні засоби – 299,0 тис. грн. 5. Бібліотечні фонди – 156,0 тис.  Грн. 6. МНМА – 1252,0 тис. грн. 7. Тимчасові нетитульні споруди –15,0 тис. грн.              2 П(С)БО – «Нематеріальні активи» Первісна вартість нематеріальних активів – 1771,0 тис. грн. Переоцінка нематеріальних активів в 2018 році не проводилась. Амортизація по нематеріальним активів нараховується по прямолінійному методу, термін експлуатації від 1 до 10 років. Загальна сума витрат на дослідження та розробки, обслуговування комп’ютерних програм , що включена до складу витрат у 2018 р. склала 139,7 тис. грн.                        3 П(С)БО – «Фінансові інвестиції. Первісне визнання фінансових інвестицій здійснюється за їхньою собівартістю. Станом на 31.12.2018 р. на балансі ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» обліковується пакет акцій ПАТ «АСК «Омега» (99000 акцій) по справедливій вартості 1055600,00 грн. (висновок ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство»), акції ПРАТ «РОСАВА» (3200000000 шт.) по справедливій вартості 32000000,00 грн. згідно Договору купівлі-продажу акцій №287 від 04.07.2014 р.Доходи та втрати від зміни справедливої вартості за звітний період підприємство не отримувало.                       4 П(С)БО – «Запаси». Зарахування засів на баланс підприємства здійснюється за їх первісною вартістю. При відпуску запасів у виробництво та реалізацію застосовується метод (ФІФО).             Балансова вартість запасів на кінець звітного періоду: - Сировина та матеріали – 4761,0 тис. грн. - Паливо – 10235,0 тис. грн. - Тара та тарні матеріали -37,0 тис .грн. - Будівельні матеріали – 82,0 тис. грн. - Запасні частини -3461,0 тис. грн. - Малоцінні та швидкозношувальні предмети -44,0 тис. грн. - Товари – 0,0 тис. грн. ВСЬОГО :18620,0 тис. грн.                         5 П(С)БО – «Дебіторська заборгованість».             Дебіторська заборгованість на  31.12.2018 р. за товари, роботи , послуги -485003,0 тис. грн..                   6 Розділ  НП(С)БО №1 Купівля продаж акцій в звітному періоді  проводилась.Протягом року було куплено акцій на загальну суму 21854,6 тис.грн. та продано в повному обсязі на 21907,4 тис.грн.Товариству належать прості іменні акції номінальною вартістю 5,75 грн. за одну акцію на загальну суму 76726275,00 грн. Перелік осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента: 1.ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», код ЄДРПОУ 05407737, 5337480 шт. простих іменних акцій.          7 П9С)БО 11 – «Зобов»язання».  поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями станом на 31.12.2018р. – 1177375,0 тис.грн, в тому числі  за виданими векселями - 582548,9 тис.грн.  Відстрочене подат.зобов. - 37189,4 тис.грн. Довгострокове забезпечення витрат персоналу (резерв відпусток) – 6550,0 тис. грн.          8 П(С)БО 15 – Дохід». Дохід визнається на дату реалізації товарів, надання робіт, послуг . За 2018 р. підприємство отримало дохід від реалізації продукції  (товарів, робіт, послуг) – 1386168,0  тис. грн., в т. ч. : - Виробництво електроенергії -1171092,9 тис. грн., - Постачання пари та гарячої води  -208546,4 тис. грн., - Забір, очищення та постачання води - 6087 тис. грн. - Постачання інших готових страв –367,7 тис. грн., - продаж товарів -74,0 тис.грн. Інші операційні доходи : - Дохід від операційної оренди – 267,3 тис. грн., - Інші операційні  доходи  – 9623,7 тис. грн..,           9 П(С)БО 16 – «Витрати». Собівартість виробництва тепло електроенергії формується відповідно до вимог П(С)БО. До складу собівартості реалізації відносяться прямі матеріальні витрати, витрати  на оплату праці, амортизація,  загальновиробничі витрати.            10 П(С)БО 17 – «Податок на прибуток». Ставка податку на прибуток за звітний період становила 18%. Витрати з податку на прибуток за звітний період  відрізняються від добутку облікового прибутку (збитку) на 18% за рахунок  постійних податкових різниць.                      10 П(С)БО 21 – «Вплив змін валютних курсів». За звітний період зовнішньо-економічна діяльність не здійснювалася.             11 П(С)БО 23 – Розкриття інформації щодо пов»язаних сторін».              Пов»язаною особою по відношенню до ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» є ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 05407737).               Між пов»язаними особами за звітний 2018 рік не було виробничих відносин.                Станом на 31.12.2018 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за товари  (роботи, послуги) між пов»яними особами не має .             12 П(С)БО 27 – «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинення діяльності». Необоротних активів для продажу та припинення діяльності на балансі підприємства не має.
Керівник Кривенко Василь Васильович
Головний бухгалтер Макаркіна Олена Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за ЄДРПОУ 30664834
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1386168 1319168
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1467415 ) ( 1370738 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 0 0
Валовий: збиток 2095 ( 81247 ) ( 51570 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 9891 128470
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2130 ( 0 ) ( 0 )
Адміністративні витрати 2130 ( 31044 ) ( 26835 )
Витрати на збут 2150 ( 213 ) ( 247 )
Інші операційні витрати 2180 ( 22348 ) ( 18281 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0 31537
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 124961 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 21907 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 273121 ) ( 273133 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 21880 ) ( 105 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 398055 ) ( 241701 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 0
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 398055 ) ( 241701 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -398055 -241701
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 1408544 1318032
Витрати на оплату праці 2505 60987 50715
Відрахування на соціальні заходи 2510 12989 10741
Амортизація 2515 11508 10511
Інші операційні витрати 2520 26958 25501
Разом 2550 1520986 1415500
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 13343700 13343700
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 13343700 13343700
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -29.83 -18.11
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -29.83 -18.11
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Кривенко Василь Васильвич
Головний бухгалтер Макаркіна Олена Миколаївна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за ЄДРПОУ 30664834
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1309838

1594201
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 60 45
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 272456 465
Надходження від повернення авансів 3020 59169 160
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 21 445
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 8 0
Надходження від операційної оренди 3040 620 195
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 4013 692
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1596725 )

( 1514639 )
Праці 3105 ( 48475 ) ( 40890 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 13295 ) ( 10966 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 23481 ) ( 27717 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 6462 ) ( 7155 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 17019 ) ( 20562 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 7 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 10037 ) ( 1884 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -45835 107
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 13606 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 21849 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 12130 ) ( 16011 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -20373 -16011
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 339117 168762
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 284372 ) ( 154080 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 54745 14682
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -11463 -1222
Залишок коштів на початок року 3405 12875 14097
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 1412 12875

Примітки д/н
Керівник Кривенко Василь Васильович
Головний бухгалтер Макаркіна Олена Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за ЄДРПОУ 30664834
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2018 рік


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 76726 0 21659 11509 -469274 0 0 -359380
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 76726 0 21659 11509 -469274 0 0 -359380
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -398055 0 0 -398055
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 -1755 0 1755 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 -1755 0 -396300 0 0 -398055
Залишок на кінець року 4300 76726 0 19904 11509 -865574 0 0 -757435

Примітки д/н
Керівник Кривенко Василь Васильович
Головний бухгалтер Макаркіна Олена Миколаївна