Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 21379736
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва


Коди
Дата (рік, місяць, число) 2020 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА" за ЄДРПОУ 21379736
Територія 7125186401 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання 111 за КОПФГ
Вид економічної діяльності 55.20 за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 8
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон: 19934 Черкаська область Чорнобаївський р-н с. Мельники - 04739-3-54-03


1. Баланс на 31.12.2019 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 70.6 70.6
Основні засоби: 1010 777.6 755.8
- первісна вартість 1011 2072.1 2072.1
- знос 1012 ( 1294.5 ) ( 1316.3 )
Довгострокові біологічні активи: 1020
Довгострокові фінансові інвестиції 1030
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 848.2 826.4
II. Оборотні активи
Запаси 1100 32.5 32.5
- у тому числі готова продукція 1103
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 2.3
- у тому числі податок на прибуток 1136
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 5
Витрати майбутніх періодів 1170
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 32.5 39.8
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 880.7 866.2

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1724.8 1724.8
Додатковий капітал 1410 218.4 210.9
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1205.5 -1223.6
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )
Усього за розділом I 1495 737.7 712.1
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610
- товари, роботи, послуги 1615 14.5 39.2
розрахунками з бюджетом 1620 8.3 1
у тому числі з податку на прибуток 1621
- зі страхування 1625
- з оплати праці 1630 4.5 4.9
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов'язання 1690 115.7 109
Усього за розділом IІІ 1695 143 154.1
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700
Баланс 1900 880.7 866.2

Звіт про фінансові результати за 2019 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 430.7 365.9
Інші операційні доходи 2120 ( ) ( )
Інші доходи 2240 28.8 28.8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 459.5 394.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 428.3 ) ( 384.2 )
Інші операційні витрати 2180 ( 49.5 ) ( 44.8 )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 477.8 ) ( 429 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( -18.3 ) ( -34.3 )
Податок на прибуток 2300 ( ) ( )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -18.3 -34.3


Примітки до балансу д/н
Примітки до звіту про фінансові результати д/н
Керівник Хотинський Олексiй Юрiйович
Головний бухгалтер Хотинський Олексiй Юрiйович