Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03115815
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Вiнницьке обласне пiдприємство автобусних станцiй 10599"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва


Коди
Дата (рік, місяць, число) 2020 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Вiнницьке обласне пiдприємство автобусних станцiй 10599" за ЄДРПОУ 03115815
Територія 0510100000 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ
Вид економічної діяльності 52.21 за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 251
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон: 21009, Вiнницька обл., Замостянський р-н, м. Вiнниця, вул. Київська, 8, (0432)67-32-72


1. Баланс на 31.12.2019 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1.8 1.8
Основні засоби: 1010 6921.9 11603.8
- первісна вартість 1011 17786.1 23356.2
- знос 1012 ( 10864.2 ) ( 11752.4 )
Довгострокові біологічні активи: 1020
Довгострокові фінансові інвестиції 1030
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 6923.7 11605.6
II. Оборотні активи
Запаси 1100 637.9 315.9
- у тому числі готова продукція 1103
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 1.3 116.9
- у тому числі податок на прибуток 1136
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3194.7 2079.5
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 8868.7 3463.1
Витрати майбутніх періодів 1170
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 12702.6 5975.4
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 19626.3 17581

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 634.4 634.4
Додатковий капітал 1410 3155.4 3155.4
Резервний капітал 1415 95.2 95.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 7250.5 5252.8
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )
Усього за розділом I 1495 11135.5 9137.8
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610
- товари, роботи, послуги 1615 27.6 17.1
розрахунками з бюджетом 1620 1248.3 1090.3
у тому числі з податку на прибуток 1621 117.1
- зі страхування 1625 255.9 138.8
- з оплати праці 1630 985.7 590.1
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов'язання 1690 5973.3 6606.9
Усього за розділом IІІ 1695 8490.8 8443.2
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700
Баланс 1900 19626.3 17581





Звіт про фінансові результати за 2019 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 36914.3 36201.7
Інші операційні доходи 2120 ( 6886.2 ) ( 6369.3 )
Інші доходи 2240 547 348.5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 44347.5 42919.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 39355 ) ( 37511.4 )
Інші операційні витрати 2180 ( 4524.8 ) ( 5109.2 )
Інші витрати 2270 ( 2422.4 ) ( )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 46302.2 ) ( 42620.6 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( -1954.7 ) ( 298.9 )
Податок на прибуток 2300 ( 43 ) ( 288.8 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -1997.7 10.1


Примітки до балансу даних немає
Примітки до звіту про фінансові результати
Керівник Швачiй Олександр Петрович
Головний бухгалтер Орлова Наталя Фiмовна