Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32359108
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП " МАГІСТР"-
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 34045290
Місцезнаходження 04655, м. Київ, вул. Полярна, буд.20, літ. А, офіс 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 286642
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон 044 5001607
Факс 044 5001607
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис Укладений договір на обслуговування рахунків у цінних паперах акціонерів емітента. Діє на підставі копії ліцензій.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "МАКАУДИТСЕРВІС"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 21994619
Місцезнаходження 02140, м. Київ, Вишняківська, 13, офіс 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1988
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001
Міжміський код та телефон 044 2288914
Факс д/н
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Укладено договір на проведення аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності за 2019 рік № 06-516 від 09.12.2019р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044 5910437
Факс 044 2791249
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис Товариство уклало договір з ПАТ "Національний депозитарій України" на обслуговування випуску акцій в бездокументарній формі існування. Депозитарна діяльність Центрального депозитарію не потребує отримання ліцензії.