Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32359108
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 661491 607960 0 0 661491 607960
будівлі та споруди 507227 501917 0 0 507227 501917
машини та обладнання 150176 103282 0 0 150176 103282
транспортні засоби 89 5 0 0 89 5
інші 3999 2756 0 0 3999 2756
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 661491 607960 0 0 661491 607960
Опис Загальна ступінь зносу основних засобів становит 74,3%. На кінець року балансова вартість основних засобів зменшилася за рахунок вибуття основних засобів. Недостатня ступінь використання обумовлена неповним забезпеченням запасними частинами та частковим моральним та фізичним зносом обладнання. На балансі Товариства знаходяться об'єкти невиробничого призначення. Основні засоби у звітному періоді Товариство не орендувало. В 2019 році передавали в оренду приміщення адміністративних будівель ВП "ІОЦ", ВП "ШБУ", ВП "УЗЗП", ПАТ "Лисичанськвугілля" строком на 1 рік.