Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 21379736
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи - емітента Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Голова Наглядової ради Хотинська Олеся Сергiївна 659976 9.566123 659976
Директор Хотинський Олексiй Юрiйович 2458044 35.628494 2458044
Член наглядової ради Хотинський Дмитро Юрiйович 0.000000
Член наглядової ради Хотинський Юрій Олегович 0.000000
Ревiзор Хотинський Володимир Юрiйович 0.000000
Усього 3118020 45.19461680197 3118020