Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30664834
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи - емітента Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Директор Кривенко Василь Васильович 0 0.000000 0 0
Головний бухгалтер Макаркіна Олена Миколаївна 0 0.000000 0 0
Член Ревізійної комісії Скогутовська Олена Георгіївна 0 0.000000 0 0
Член Ревізійної комісії Сич Катерина Вячеславівна 0 0.000000 0 0
Голова Наглядової ради Марчук Валерій Миколайович 0 0.000000 0 0
Член Наглядової ради Самелюк Тетяна Анатоліївна 0 0.000000 0 0
Член Наглядової ради Почапський Олексій Пантелейович 0 0.000000 0 0
Голова Ревізійної комісії Кравець Ігор Борисович 0 0.000000 0 0
Усього 0 0 0 0