Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 21379736
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

1.Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
02.04.2008 114/1/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку - Акція проста документарна іменна Документарні іменні 0.25 6899096 1724774 100
Опис Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.
 
09.12.2010 1173/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000037436 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 6899096 1724774 100
Опис Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають. ISIN UA4000037436 недiйсний з 01.02.2011 року. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 09.12.2010 року реєстрацiйний номер 1173/1/10 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, вважати таким, що втратило чиннiсть.
 
21.12.2011 1173/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000107981 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 6899096 1724774 100
Опис Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.