Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 21379736
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
Дата, на яку складено інформацію: 28.04.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2020 звільнено Голова Наглядової ради Хотинська Олеся Сергiївна - 9.57
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2020 року, у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, припиненi повноваження Голови Наглядової ради Хотинська Олеся Сергіївна, (не дала згоди на розкриття паспортних даних), на посадi був з 30.04.20115 по 28.04.2020, частка в статутному капiталi – 9,57%, розмiр пакета акцiй – 164994,00 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2020 звільнено Член наглядової ради Хотинський Юрій Олегович - 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2020 року, у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, припиненi повноваження члена Наглядової ради Хотинський Юрiй Олегович, (не дав згоди на розкриття паспортних даних), на посадi був з 27.04.2017 по 28.04.2020, частка в статутному капiталi – 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2020 звільнено Член наглядової ради Хотинський Дмитро Юрiйович - 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2020 року, у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, припиненi повноваження члена Наглядової ради Хотинський Дмитро Юрiйович, (не дав згоди на розкриття паспортних даних), на посадi був з 27.04.2017 по 28.04.2020, частка в статутному капiталi – 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2020 звільнено Ревiзор Хотинський Володимир Юрiйович - 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2020 року, у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, припиненi повноваження Ревізора Хотинський Володимир Юрiйович, (не дав згоди на розкриття паспортних даних), на посадi був з 27.04.2017 по 28.04.2020, частка в статутному капiталi – 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2020 призначено Голова Наглядової ради Хотинська Олеся Сергiївна - 9.57
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2020 року, обраний строком на 3 роки Головою Наглядової ради Хотинська Олеся Сергiївна, (не далп згоди на розкриття паспортних даних), протягом останнiх 5 рокiв займала посаду, Голови Наглядової ради ПрАТ “ДОЦ "Сосонка", частка в статутному капiталi – 9,56%, розмiр пакета акцiй – 164994 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2020 призначено Член наглядової ради Хотинський Юрій Олегович - 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2020 року, обраний строком на 3 роки Член Наглядової ради Хотинський Юрiй Олегович, (не дав згоди на розкриття паспортних даних), протягом останнiх 3 рокiв займав посаду, Член Наглядової ради ПрАТ “ДОЦ "Сосонка", частка в статутному капiталi – 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн. Хотинський Юрiй Олегович є представником акцiонера Хотинський Олексiй Юрiйович, який володiє 2458044 шт простих iменних акцiй (35,63%, вiд статутного капiталу). Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2020 призначено Член наглядової ради Хотинський Дмитро Юрiйович - 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2020 року, обраний строком на 3 роки Член Наглядової ради Хотинський Дмитро Юрiйович, (не дав згоди на розкриття паспортних даних), протягом останнiх 3 рокiв займав посаду, Член Наглядової ради ПрАТ “ДОЦ "Сосонка", частка в статутному капiталi – 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн. Хотинський Дмитро Юрiйович є представником акцiонера Хотинський Олексiй Юрiйович, який
володiє 2458044 шт простих iменних акцiй (35,63%, вiд статутного капiталу).
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2020 призначено Ревiзор Хотинський Володимир Юрiйович - 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2020 року, обраний строком на 3 роки Ревізор Хотинський Володимир Юрiйович, (не дав згоди на розкриття паспортних даних), протягом останнiх 3 рокiв займав посаду, Ревізор ПрАТ “ДОЦ "Сосонка", частка в статутному капiталi – 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн. Хотинський Володимир Юрiйович є представником акцiонера Хотинський Олексiй Юрiйович, який володiє 2458044 шт простих iменних акцiй (35,63%, вiд статутного капiталу). Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.