Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 34576883
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 22.07.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.07.2021 припинено повноваження Голова Наглядової ради Гюлешчі Мехмет - 0
Зміст інформації:
Позачергові загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 22 липня 2021 року прийняли рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Гюлешчi Мехмета у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Наглядової ради на новий строк вiдповiдно до закону. Гюлешчi Мехмет ( згоди на розголошення паспортних даних не отримано) займав посаду Голови Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" з 02 січня 2019 року по 22 липня 2021 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має. Іншого Голову Наглядової ради не обрано.