Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 09306278
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОКСІ БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 26.08.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.08.2021 припинено повноваження Голова Правління Романюк Арсен Вікторович - 0
Зміст інформації:
Наглядовою Радою АТ "ОКСІ БАНК" прийнято рiшення (протокол засiдання Наглядової Ради №26/21 вiд 26.08.2021р.) про звільнення (припинення повноважень) Голови Правління АТ "ОКСІ БАНК" Романюка Арсена Вікторовича 31 серпня 2021 року за угодою сторін (згідно з п. 1 ст. 36 КЗпП України). Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента та розмiр пакета акцiй емiтента - 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Фiзична особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних. Рішенням Наглядовою Радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОКСІ БАНК" перепризначено Романюка А. В. на посаду Голови Правлiння АТ "ОКСІ БАНК" з 07 лютого 2021 року (Протокол №5/21 засiдання Наглядової ради АТ "ОКСІ БАНК" вiд 05.02.2021р.). Наглядовою Радою АТ "ОКСІ БАНК" прийнято рiшення виконання обов'язкiв Голови Правлiння АТ "ОКСІ БАНК" з 01 вересня 2021 року до дати вступу на посаду Голови Правлiння АТ "ОКСІ БАНК", погодженого Нацiональним банком України, покласти на Першого Заступника Голови Правлiння АТ «ОКСІ БАНК" Столярова Олексій Олександровича (протокол засiдання Наглядової Ради N26/21 вiд 26.08.2021р.).
26.08.2021 призначено Виконуючий обов'язки Голови Правління Столяров Олексій Олександрович - 0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято <Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб> 26.08.2021 р. Призначення посадової особи виконано на підставі <зазначення підстав такого рішення>. Посадова особа Столяров Олексій Олександрович призначена на посаду Виконуючий обов'язки Голови Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: <зазначення строку>. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: <зазначення переліку посад>. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <зазначення розміру пакета> акцій.