Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 21322127
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 11.10.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
11.10.2021 призначено Заступник Голови Правління АТ "АБ "РАДАБАНК" Проніна Наталія Миколаївна н/д 0
Зміст інформації:
Наглядовою Радою АТ "АБ "РАДАБАНК" на засiданнi, яке вiдбулося 11.10.2021 р. (Протокол засiдання № 111021-1), було прийнято рiшення про призначення на вакантну посаду заступника Голови Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК". Призначено з 11.10.2021 р. Заступником Голови Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" громадянку України Проніну Наталію Миколаївну, на термiн повноважень Члена Правлiння згiдно Статуту АТ "АБ "РАДАБАНК". Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє - 0,00%. Частка в статутному капiталi емiтента, якою володiє - 0,00%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу призначено зi строком повноважень 3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 07.2016-01.2018 - Начальник Управління координації та розвитку мережі ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк"; 05.2018-06.2018 - заступник начальника відділу розвитку та координації регіональної мережі управління організації продажів роздрібного та малого бізнесу Департаменту продажів роздрібного та малого бізнесу ПАТ "СБЕРБАНК"; 06.2018 - 12.2019 - начальник відділу розвитку мережі відділень та точок самообслуговування управління розвитку і супроводження мережі Департаменту роздрібного та малого бізнесу АТ "СБЕРБАНК"; 12.2019 - 10.2021 - керівник напрямку по роботі з персоналом Департаменту по роботі з персоналом Департаменту розвитку VIP корпоративного та Privat бізнесу АТ "ТАСКОМБАНК".