Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32359108
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* В.о. генерального директора
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Малишевський Ігор Володимирович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 32359108
4)Рік народження** 1975
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 26
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор технічний ДП "Первомайськвугілля"
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 06.12.2019 на період до призначення керівника цього товариства в установленому порядку
9)Опис До компетенції Генерального директора належить: 1) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства; 2) розробка проектів бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Міненерговугілля України, як єдиному акціонеру, квартальних та річних звітів Товариства до часу їх оприлюднення; 4)затвердження щорічних кошторисів та затвердження штатного розпису за погодженням з Міненерговугілля України, затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 5) призначення керівнів відокремлених підрозділів та представництв Товариства; 6) затвердження Положень про представництва та філії Товариства після погодження з Міненерговугілля України, як єдиним акціонером; 7) заслуховування звітів філій та представництв з питань їх фінансово-господарської діяльності; 8) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Генерального Директора; 9) прийом та звільнення працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, ведення обліку кадрів, встановлення систем заохочень та накладення стягнень на працівників Товариства відповідно до чинного законодавства. 10) обрання аудитора Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. Генеральний Директор має право: 1) без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, 2) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів; 3) відкривати рахунки у банківських установах; 4) вчиняти правочини від імені Товариства, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг що є предметом такого правочину не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а які необхідно погоджувати з Загальними зборами акціонерів Товариства, лише після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про вчинення таких значних правочинів відповідно до положень Статуту; 5) здійснювати інші функції, які необхід для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 26 років. Стаж керівної роботи 21 рік. Попередні посади: Директор технічний ДП "Первомайськвугілля"

1)Посада* Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ступченко Людмила Василівна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 32359108
4)Рік народження** 1964
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 38
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний бухгалтер ВАТ "Лисичанськвугілля"
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.04.2001 Безстроково
9)Опис Забезпечує дотримання в Товаристві встановлених єдиних методологічних вимог бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій. Забезпечує перевірку стану бухгатерського обліку відокремлених підрозділів Товариства. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадовій особі у звітному періоді винагорода виплачувалась виключно у вигляді заробітної плати. Іншої винагороди не отримувала. На інших підприємствах не працює. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Загальний стаж роботи - 38 років. Стаж керівної роботи - 28 років. Попередні посади : бухгалтер, ст. бухгалтер, ст. економіст, бухгалтер 1 категорії, заступник головного бухгалтера.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.