Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 21379736
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Директор
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хотинський Олексiй Юрiйович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 21379736
4)Рік народження** 1974
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 20
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** попередньо обiймав посаду голова наглядової ради ПрАТ ДОЦ Сосонка
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015 3 роки
9)Опис Органiзує та контролює дiяльнiсть Товариства i правлiння, має право пiдписувати без доручення документи та звiти вiд iменi Товариства. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення виплаченої винагороди. Змiн в персональному складi щодо вказаної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи посадової особи - 19 років. Обраний безстроково. Посадова особа не дала згоди на разголошення своїх паспортних даних

1)Посада* Член наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хотинський Дмитро Юрiйович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 21379736
4)Рік народження** 1987
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 11
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** спецiалiст по комп ТОВ Бул спред
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2017 3 роки
9)Опис Як член наглядової ради контролює дiяльнiсть правлiння товариства та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж загальними зборами акцiонерiв. Член наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Змiн в персональному складi щодо вказаної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи посадової особи - 10 рокiв. Посадова особа не дала згоди на разголошення своїх паспортних даних.

1)Посада* Член наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хотинський Юрій Олегович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 21379736
4)Рік народження** 1950
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 41
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** пенсіонер
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2017 3 роки
9)Опис Як член наглядової ради контролює дiяльнiсть правлiння товариства та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж загальними зборами акцiонерiв. Член наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Змiн в персональному складi щодо вказаної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи посадової особи - 41 рокiв. Посадова особа не дала згоди на разголошення своїх паспортних даних.

1)Посада* Ревiзор
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хотинський Володимир Юрiйович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 21379736
4)Рік народження** 1981
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 13
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор ТОВ "Бул-Спред"
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2017 3 роки
9)Опис Проводить перевірки діяльності товариства

1)Посада* Голова наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хотинська Олеся Сергіївна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 21379736
4)Рік народження** 1976
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 17
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ ДОЦ "Сосонка" директор
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015 3 роки
9)Опис Голова наглядової ради контролює дiяльнiсть правлiння товариства та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж загальними зборами акцiонерiв. Голова наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Змiн в персональному складi щодо вказаної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи посадової особи -6 рокiв. Посадова особа не дала згоди на разголошення своїх паспортних даних.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.