Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 33295475
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МIСТО"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2020

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаз/п
Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Рік народження Освіта Стаж роботи (років) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
0 Голова Правлiння Крамер Геннадiй Леонiдович 1969 Вища 33 директор обласного вiддiлення ПАТ "Промiнвестбанк" в м.Вiнницi; Голова Правлiння Приватного акцiонерного товариства <Страхова компанiя <Мiсто> Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: директор обласного вiддiлення ПАТ "Промiнвестбанк" в м.Вiнницi; Голова Правлiння Приватного акцiонерного товариства <Страхова компанiя <Мiсто> 23.03.2017 на невизначений термiн до припинення повноважень за рiшенням Наглядової ради
Опис У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Голова Правлiння: - несе вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках; - веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду; розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом; - органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради; - представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном; - вiдкриває рахунки в банках; - органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства; - подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв; - призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення; - вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв отримав винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 457,0 тис. грн. Винагороду в натуральному виглядi не отримував . Загальний стаж роботи 33 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади:директор обласного вiддiлення ПАТ "Промiнвестбанк" в м.Вiнниця; Голова Правлiння Приватного акцiонерного товариства <Страхова компанiя <Мiсто>. Не займає посад на iнших товариствах. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1 Голова Наглядової ради Фомiн Олександр Олександрович 1957 Вища 45 Директор КНП <Вiнницька мiська клiнiчна лiкарня швидкої медичної допомоги" протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади директора Комунального некомерцiйного пiдприємства "Вiнницька мiська клiнiчна лiкарня швидкої медичної допомоги", заступника медичного директора по науково-клiнiчнiй роботi Комунального некомерцiйного пiдприємства "Вiнницька мiська клiнiчна лiкарня швидкої медичної допомоги", головного лiкаря Комунального некомерцiйного пiдприємства "Вiнницька мiська клiнiчна лiкарня швидкої медичної допомоги", голова Наглядової ради ПрАТ СК "МIСТО" 28.04.2020 Обрано термiном на три роки
Опис У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi. Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2020 року у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження голови Наглядової ради Фомiна Олександра Олександровича, паспорт серiя АА номер 646905, виданий 12.12.1997 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 4 роки, акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера Комунальне пiдприємство "Вiнницька транспортна компанiя", розмiр пакета акцiй якого в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) - 0,229508%. Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2020 року, обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Фомiн Олександр Олександрович, паспорт серiя АА номер 646905, виданий 12.12.1997 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади директора Комунального некомерцiйного пiдприємства "Вiнницька мiська клiнiчна лiкарня швидкої медичної допомоги", заступника медичного директора по науково-клiнiчнiй роботi Комунального некомерцiйного пiдприємства "Вiнницька мiська клiнiчна лiкарня швидкої медичної допомоги", головного лiкаря Комунального некомерцiйного пiдприємства "Вiнницька мiська клiнiчна лiкарня швидкої медичної допомоги", голова Наглядової ради ПрАТ СК "МIСТО", акцiями Товариства не володiє є представником акцiонера Комунальне пiдприємство "Вiнницька транспортна компанiя", розмiр пакета акцiй якого в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) - 0,229508%. Вiдповiдно до Рiшення засiдання Наглядової ради вiд 28.04.2020 року обраний на посаду голови Наглядової ради Фомiн Олександр Олександрович, паспорт серiя АА номер 646905, виданий 12.12.1997 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади директора Комунального некомерцiйного пiдприємства "Вiнницька мiська клiнiчна лiкарня швидкої медичної допомоги", заступника медичного директора по науково-клiнiчнiй роботi Комунального некомерцiйного пiдприємства "Вiнницька мiська клiнiчна лiкарня швидкої медичної допомоги", головного лiкаря Комунального некомерцiйного пiдприємства "Вiнницька мiська клiнiчна лiкарня швидкої медичної допомоги", голова Наглядової ради ПрАТ СК "МIСТО", акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера Комунальне пiдприємство "Вiнницька транспортна компанiя", розмiр пакета акцiй якого в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) - 0,229508%. Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову Раду. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв як Голови Наглядової ради винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 45 рокiв. Акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера Комунальне пiдприємство <Вiнницька транспортна компанiя>, частка в статутному капiталi якого - 0,19715%. займає посаду Головний лiкар КНП <Вiнницька мiська клiнiчна лiкарня швидкої медичної допомоги>. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
2 Член Наглядової ради Кожуховський Олександр Миколайович 1982 Вища 16 т.в.о. директора МКП <Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй>, заступника директора МКП <Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй>, заступника генерального директора КП ВМР <Вiнницямiськтеплоенерго>, фiнансового директора ТОВ ТСК <Пасаж>, старшого ауди Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: т.в.о. директора МКП <Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй>, заступника директора МКП <Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй>, заступника генерального директора КП ВМР <Вiнницямiськтеплоенерго>, фiнансового директора ТОВ ТСК <Пасаж>, старшого аудитора вiддiлу внутрiшнього аудиту Корпорацiя <Iндустрiальний Союз Донбасу>, аудитора Консорцiум <Iндустрiальна група>,член Наглядової ради ПАТ "СК "Мiсто" 28.04.2020 Обрано термiном на три роки
Опис У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi. Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2020 року у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Кожуховського Олександра Миколайовича, паспорт серiя АА номер 767994, виданий 11.05.1998 року, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 4 роки, акцiями Товариства не володiє є представником акцiонера Мiське комунальне пiдприємство "Вiнницязеленбуд", розмiр пакета акцiй якого в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) - 0,229508%. Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2020 року, обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Кожуховський Олександр Миколайович, паспорт серiя АА номер 767994, виданий 11.05.1998 року, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займав посади т.в.о. директора МКП "Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй", заступника директора МКП "Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй", член Наглядової ради ПрАТ СК "МIСТО", акцiями Товариства не володiє є представником акцiонера Мiське комунальне пiдприємство "Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй", розмiр пакета акцiй якого в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) - 24,590163%. Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду. За виконання своїх функцiй та повноважень як член Наглядової ради винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: т.в.о. директора МКП <Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй>, заступника директора МКП <Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй>, заступника генерального директора КП ВМР <Вiнницямiськтеплоенерго>, фiнансового директора ТОВ ТСК <Пасаж>, старшого аудитора вiддiлу внутрiшнього аудиту Корпорацiя <Iндустрiальний Союз Донбасу>, аудитора Консорцiум <Iндустрiальна група>,член Наглядової ради ПАТ "СК "Мiсто". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, є представником акцiонера Мiське комунальне пiдприємство <Вiнницязеленбуд>, частка в статутному капiталi якого - 0,22%, розмiр пакета акцiй - 140000,00 грн.Обрано на термiн згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
3 Член Наглядової ради Форманюк Микола Вiкторович 1965 Вища 34 генеральний директор КП <Вiнницька транспортна компанiя>, Заступник мiського голови м. Вiнницi; член Наглядової ради ПрАТ "СК "Мiсто. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: генеральний директор КП <Вiнницька транспортна компанiя>, Заступник мiського голови м. Вiнницi; член Наглядової ради ПрАТ "СК "Мiсто. 28.04.2020 Обрано термiном на три роки
Опис У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi. Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2020 року у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Форманюка Миколи Вiкторовича, паспорт серiя АА номер 187311 виданий 15.05.1996 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 6 рокiв, акцiями Товариства не володiє є представником акцiонера Територiальна громада мiста Вiнницi, розмiр пакета акцiй якої в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) - 74,9508%. Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2020 року, обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Форманюк Микола Вiкторович, паспорт серiя АА номер 187311 виданий 15.05.1996 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: Заступник мiського голови м. Вiнницi, генеральний директор КП "Вiнницька транспортна компанiя", член Наглядової ради ПрАТ СК "МIСТО", акцiями Товариства не володiє є представником акцiонера Територiальна громада мiста Вiнницi, розмiр пакета акцiй якого в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) - 74,950819%. Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду. За виконання своїх функцiй та повноважень як член Наглядової ради винагороди не отримував. Загальний стаж роботи складає 34 роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: генеральний директор КП <Вiнницька транспортна компанiя>, Заступник мiського голови м. Вiнницi, член Наглядової ради ПАТ "СК "Мiсто" . Займає посаду Заступник мiського голови м. Вiнницi .Акцiями Товариства не володiє, представник акцiонера Територiальна громада м. Вiнницi, частка в статутному капiталi якого - 74,9508%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
4 Головний бухгалтер Мандренко Тетяна Михайлiвна 1975 Вища 29 головний економiст ПАТ <Кредитпромбанк> , заступник начальника фiнансового вiддiлу КНВО <ФОРТ МВС України> , провiдний спецiалiст ПАТ <Кредобанк>, головний бухгалтер ПрАТ "СК "Мiсто". Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: головний економiст ПАТ <Кредитпромбанк> , заступник начальника фiнансового вiддiлу КНВО <ФОРТ МВС України> , провiдний спецiалiст ПАТ <Кредобанк>, головний бухгалтер ПрАТ "СК "Мiсто". 13.06.2017 на невизначений термiн
Опис У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. Повноваження головного бухгалтера ПАТ "СК "Мiсто" передбаченi посадовою iнструкцiєю. Винагорода згiдно штатного розкладу. Розмiр виплаченої винагородиу виглядi заробiтної плати за вiдповiдний перiод становила 197,7 тис.грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. Загальний стаж роботи 29 рокiв. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: головний економiст ПАТ <Кредитпромбанк> , заступник начальника фiнансового вiддiлу КНВО <ФОРТ МВС України> , провiдний спецiалiст ПАТ <Кредобанк>, головний бухгалтер ПрАТ "СК "Мiсто". Часткою у Статутному капiталi ПрАТ "СК "Мiсто" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
5 Ревiзор Територiальна громада мiста Вiнницi в особi представника Луценко Наталiї Дмитрiвни 1958 Вища 45 Територiальна громада мiста Вiнницi Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 року обрано строком на 3 роки на посаду Ревiзора Територiальну громаду мiста Вiнницi, керуючий рахунком Вiнницька мiська рада, код ЄДРПОУ 25512617, що володiла на дату обрання часткою в статутному капiталi - 99,4%, в особi представника Луценко Наталiї Дмитрiвни, паспорт серiя АА номер 533460 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 21.07.1997 року, протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: Департамент фiнансiв Вiнницької мiської ради, посада - директор департаменту фiнансiв; ПАТ "Страхова компанiя "Мiсто"- Ревiзор. 28.04.2020 Обрано термiном на три роки
Опис У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi. Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2020 року у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження Ревiзора Територiальна громада мiста Вiнницi , код ЄДРПОУ 99999999 , в особi представника Луценко Наталiї Дмитрiвни паспорт АА 533460 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 21.07.1997року, на посадi Ревiзора перебував 3 роки, розмiр пакета акцiй якого в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) 74,950819% Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2020 року обрано строком на 3 роки на посаду Ревiзора Територiальну громаду мiста Вiнницi, код ЄДРПОУ 99999999, розмiр пакета акцiй якого в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) 74,950819%; в особi представника Луценко Наталiї Дмитрiвни паспорт АА 533460 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 21.07.1997року, протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: Департамент фiнансiв Вiнницької мiської ради, посада - директор департаменту фiнансiв. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзора. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Правлiння забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзора, затвердженим Загальними зборами. За виконання своїх функцiй та повноважень як Ревiзор винагороди не отримував.
6 Член Правлiння - Перший Заступник Голови Правлiння Михайлюк Iван Архипович 1947 Вища 52 Голова наглядової ради, Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння - Перший Заступник Голови Правлiння ПАТ <СК <Мiсто>. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: Голова наглядової ради, Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння - Перший Заступник Голови Правлiння ПАТ <СК <Мiсто>. 27.07.2016 на невизначений строк до припинення повноважень за рiшенням Наглядової ради
Опис У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння: - укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо; - приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; - органiзовує дiяльнiсть по наданню страхових послуг , проведенню страхування та перестрахування; - розробляє Правила страхування, що визначають загальнi умови i порядок здiйснення добровiльного страхування та iншi внутрiшнi документи з питань страхової дiяльностi; - розробляє тарифи та встановлює цiни на послуги Товариства. - затверджує штатний розпис та фонд оплати працi працiвникiв Правлiння визначає основнi напрямки дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, затверджує документи, пов'язанi з їх дiяльнiстю, рiчнi плани та звiти про виконання цих планiв, надає згоду на вчинення (укладення) вiдокремленими структурними пiдроздiлами правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг (крiм послуг страхування та/або перестрахування), що є їх предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. За виконанi повноваження i функцiї за звiтний перiод отримав заробiтну плату в сумi 429 тис. грн. Винагороду в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 52 роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: Голова наглядової ради, Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння - Перший Заступник Голови Правлiння ПАТ <СК <Мiсто>. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
7 Член Правлiння - Виконавчий директор Федина Юлiя Володимирiвна 1961 Вища 33 радникГолови Правлiння ПАТ "Державний земельний банк України," заступник керiвника страхового бiзнесу ПАТ КБ "ПриватБанк", директор фiлiї ПАТ "СК "Провiдна", директор ТОВ "Плюс Вибiр", т.в.о Голови Правлiння, заступник Голови Правлiння - член Правлiння, Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: радник Голови Правлiння ПАТ "Державний земельний банк України," заступник керiвника страхового бiзнесу ПАТ КБ "ПриватБанк", директор фiлiї ПАТ "СК "Провiдна", директор ТОВ "Плюс Вибiр", т.в.о Голови Правлiння, заступник Голови Правлiння - член Правлiння, Член Правлiння - Виконавчий директор Публiчного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Мiсто". 27.07.2016 на невизначений строк до припинення повноважень за рiшенням Наглядової ради
Опис У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень Правлiння: - укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо; - приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; - органiзовує дiяльнiсть по наданню страхових послуг , проведенню страхування та перестрахування; - розробляє Правила страхування, що визначають загальнi умови i порядок здiйснення добровiльного страхування та iншi внутрiшнi документи з питань страхової дiяльностi; - розробляє тарифи та встановлює цiни на послуги Товариства. - затверджує штатний розпис та фонд оплати працi працiвникiв. Правлiння визначає основнi напрямки дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, затверджує документи, пов'язанi з їх дiяльнiстю, рiчнi плани та звiти про виконання цих планiв, надає згоду на вчинення (укладення) вiдокремленими структурними пiдроздiлами правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг (крiм послуг страхування та/або перестрахування), що є їх предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. За виконанi повноваження i функцiї за звiтний перiод отримала заробiтну плату в сумi 461 тис. грн. Винагороду в натуральнiй формi не отримувала. Не займає посад на iнших товариствах. Загальний стаж роботи складає 33 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: радник Голови Правлiння ПАТ "Державний земельний банк України," заступник керiвника страхового бiзнесу ПАТ КБ "ПриватБанк", директор фiлiї ПАТ "СК "Провiдна", директор ТОВ "Плюс Вибiр", т.в.о Голови Правлiння ПАТ <СК <Мiсто>, заступник Голови Правлiння - член Правлiння ПАТ <СК <Мiсто>, Член Правлiння - Виконавчий директор ПрАТ "СК"Мiсто". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

_______________

*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.