Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32359108
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Титульний аркуш

15.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)
В.о. генерального директора ПАТ "Лисичанськвугілля"       Малишевський І.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи. 32359108
4. Місцезнаходження 9310044000 м. Лисичанськ вул. Малиновського, 1
5. Міжміський код, телефон та факс 0645172406
6. Адреса електронної пошти
7.Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності).
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
21676262
804
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку
http://lisugol.com/KorpUpr.aspx 15.04.2020
  (адреса сторінки) (дата)