Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32359108
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Зміст


Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації


1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента X
7. Судові справи емітента X
8. Штрафні санкції емітента X
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента X
– інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
– інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
– інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) X
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
– завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
– інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
– власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
– кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
– інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
– інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
– інформація про наглядову раду
– інформація про виконавчий орган
– опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента X
– перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
– інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
– порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
– повноваження посадових осіб емітента X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки X
У складі річного звіту не заповнювались розділи : - Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - товариство не приймало участі у створенні юридичних осіб протягом звітного року; - Інформація щодо посади корпоративного секретаря - товариство не створювало посаду корпоративного секретаря - Інформація про рейтингове агентство - товариство не користується послугами рейтингового агентства, рейтингову оцінку не здійснювало; - Інформація про органи управління якими є загальні збори акціонерів - загальні збори у звітному році не скликались та не проводились так як єдиним акціонером Товариства є Держава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості (100% акцій); - Інформація про будь які винагороди або компенсаційні виплати які виплчені посадовим особам в разі їх звільнення не має; - Інформації про розвиток емітента не має; - Інформації про укладення дериватирів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів відсутня; - Звіт про корпоративне управління не складався; - Кодекс корпоративного управління фондової біржи емітентом не застосовується; - Інформації про практику корпоративного управління застосовано понад визначення законодавством вимоги не має; - Наглядової ради емітент не має; - Виконавим органом є збори акціонерів - загальні збори у звітному році не скликались та не проводились так як єдиним акціонером Товариства є Держава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості (100% акцій); - Інформації про осіб які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента не має; - Загальні збори емітента не проводяться тому інформації про будь які обмеження прав акціонерів відсутня; - Зміни акціонерів яким належать голосуючи акції не було; - Інформації про зміну осіб яким належить право голосу за акції не має; - Інформація про структуру капіталу відсутня; - Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - інші цінні папери у звітному періоді не випускалися. - Інформація про дивіденди - дивіденди у звітному та попередньому періодах не нараховувались та не сплачувались, рішень про виплату дивідендів не приймалось; Інформація про процентні облігації емітента - даних немає так як процентні облігації у звітному періоді не випускалися. Інформація про дисконтні облігації емітента - даних немає так як дисконтні облігації у звітному періоді не випускалися. Інформація про цільові (безпроцентні) облігації емітента - даних немає так як цільові (безпроцентні) облігації у звітному періоді не випускалися; - Інформація про похідні цінні папери - похідні цінні папери у звітному періоді не випускалися. - Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - викупу власних акцій протягом звітного періоду емітентом не проводилось; - Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - боргові цінні папери у звітному періоді не випускалися; - Відомості щодо інформації про іпотечні цінні папери в розділах 36-40 що виникала протягом звітного періоду - фактів виникнення протягом звітного року не було; - Іпотечних цінних паперів товариство не випускало, Фондів операцій з нерухомістю (ФОН) товариство не має, тому інформація в відповідних розділах 18-22 не подається; - Рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалася; - Значних правочинів не було; - Вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованність не було; - Товариство не є ФОН, тому розділи 41-45 не заповнювались; - Укладенний договір на проведення аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності за 2019 рік № 06-516 від 09.12.2019 р. Перевівка проводиться з 09.12.2019р.; - Твердження щодо річної звітності не має; - Акціонерні або корпоративні договори не складалися; - Інформації про будь які договори або правочини умови чинності яких є незмінність осіб не має; - Річна фінансова звітність (складена відповідно до ПСБО) - емітентом не надається, так як звітність складена відповідно МСБО; - Звіт про стан об'єкту нерухомості - не було випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості;