Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 21379736
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АА 735301
3. Дата проведення державної реєстрації
09.08.2007
4. Територія (область)
71000
5. Статутний капітал (грн)
1724774
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
8
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
55.20ДIЯЛЬНIСТЬ ЗАСОБIВ РОЗМIЩУВАННЯ НА ПЕРIОД ВIДПУСТКИ ТА IНШОГО ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ
55.90ДIЯЛЬНIСТЬ IНШИХ ЗАСОБIВ ТИМЧАСОВОГО РОЗМIЩУВАННЯ
56.10ДIЯЛЬНIСТЬ РЕСТОРАНIВ, НАДАННЯ ПОСЛУГ МОБIЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ЧОД РБ Аваль в Чорнобаївському районi UA763808050000000026007207321
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26007207321
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
5) МФО банку
-
6) поточний рахунок
-