Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30664834
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААВ №465050
3. Дата проведення державної реєстрації
06.12.1999
4. Територія (область)
32000
5. Статутний капітал (грн)
76726275
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
426
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.11[2010]Виробництво електроенергії
35.30[2010]Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
46.90[2010]Неспеціалізована оптова торгівля
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України"
2) МФО банку
322669
3) поточний рахунок
2600130198769
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Фiлiя - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства "Держ
5) МФО банку
322669
6) поточний рахунок
2600130198769