Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32359108
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 483487 X X
у тому числі:  
Поточна заборгованність за довгостроковими кредитами АКБ "Надра" 03.09.2003 169 22 05.12.2006
Короткостроковий кредит АППБ "Аваль" 30.03.2004 119 10 30.12.2005
Довгостроковий кредит банку Державний банк розвитку КНР 25.05.2012 483199 7.05 31.12.2020
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 442338 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 40420 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 5721330 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 6687575 X X
Опис: Зобов'язання за цінними паперами, сертифікатами ФОН, фінансовими інвестиціями в корпоративні права немає.