Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30664834
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 594826 X X
у тому числі:  
кредит банка 29.04.2004 24955 44 25.11.2016
кредит банка 27.02.2006 569871 46 12.12.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 582548.9 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
облігації 01.01.1900 0 0 01.01.1900
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
іпотечні цінні папери 01.01.1900 0 0 01.01.1900
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
сертифікати ФОН 01.01.1900 0 0 01.01.1900
за векселями (всього) X 582548.9 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
акції 01.01.1900 0 0 01.01.1900
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
фінансові інвестиції в корпотаривні права 01.01.1900 0 X 01.01.1900
Податкові зобов'язання X 973 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 36610 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 1185973.1 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 2400931 X X
Опис: Облігації не придбавались. Іпотечні цінні папери не придбавались. Сертифікати ФОН не придбавались. Зобов"язання за фінансовими інвестиціями в корпоративні права відсутні.