Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 10.09.2010
Дата публікації 14.09.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Чорнобаївський районний санаторій та дитячий оздоровчий центр "Сосонка"
Юридична адреса* 19934, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Мельники
Керівник* Хотинська Олеся Сергіївна - Голова правління. Тел: 0473935403
E-mail* 21379736@icu.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відкрите акціонерне товариство
«Чорнобаївський районний санаторій та дитячий оздоровчий центр «Сосонка»

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 28 жовтня 2010 року о 12год 00 хв.
за адресою: 19934, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с.Мельники, (адмінбудівля ВАТ «ЧРСДОЦ «Сосонка»)

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту.
2. Звіти голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 та 2008 рік та основні напрямки діяльності на 2010 рік, та його затвердження.
3. Звіти ревізійної комісії за 2009 та 2008 роки. Затвердження висновків ревізійної комісії.
4. Затвердження річних звітів та балансів Товариства станом на 31.12.2009р. та на 31.12.2008р.
5. Звіти спостережної ради Товариства за 2009 та 2008 роки, та їх затвердження.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2009 та 2008 роки.
7. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізацію випуску акцій Товариства).
8. Обрання Депозитарію. Затвердження умов договору з ним.
9. Обрання Зберігача. Затвердження умов договору з ним.
10. Визначення дати припинення ведення (закриття) реєстру власників іменних цінних паперів.
11. Затвердження протоколу рішення про дематеріалізацію.
12. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.
13. Внесення змін до Статуту Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 28 жовтня 2010 року.
Акціонери можуть ознайомитись з документами по порядку денному загальних зборів акціонерів за адресою: 19934, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с.Мельники, (адмінбудівля ВАТ «ЧРСДОЦ «Сосонка») у робочі дні з 09.00 до 13.00.
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 28.10.2010р. з 11.30 до 11.55 за місцем проведення зборів.
Учасникам зборів при собі мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно чинного законодавства, і документ, що посвідчує особу.
Довідки за телефоном (0472) 32-29-32.
Правління ВАТ «ЧРСДОЦ «Сосонка»

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента за 2009 рік (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 1271,1 1364,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1140 1236,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 51,3 57,1
Сумарна дебіторська заборгованість 9,1 -
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 0,1
Власний капітал 1192 1297,7
Статутний капітал 1725 1725
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -825,3 -719,6
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 79,1 66,8
Чистий прибуток (збиток) -84,9 -105,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6899096 6899096
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано - Бюлетень "Цінні папери України", №168(2970) від 10.09.2010

Підпис - Голова правління Хотинська Олеся Сергіївна
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Хотинська Олеся Сергіївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.09.2010
(дата)