Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 23.09.2010
Дата публікації 23.09.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Бикадоров Віктор Петрович - Голова Правління, генеральний директор. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
За рiшенням Наглядової ради ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" було укладено Договiр № КЗ-179-33 вiд 01.04.2010 р. про надання позики в iноземнiй валютi з ВАТ Холдинговая компания "Коломенський завод" (код: 509950001, мiсцезнаходження: РФ, Московська обл., м. Коломна, вул. Партизан, 42). Предметом укладеного договору про надання позики в iноземнiй валютi є надання позикодавцем (ВАТ ХК "Коломенський завод") позичальнику (ВАТ "ХК "Луганськтепловоз") грошових коштiв в сумi, що визначена договором позики. Строк надання позики - 6 мiсяцiв, умовами повернення позики є повернення суми позики в повному обсязi в строк до 30.09.2010 р. Сума позики за договором складає 500 000 тис. рос. руб. (курс НБУ на 22.09.2010 р. - 0,25479), тобто 127 395 тис. грн., спiвiдношення суми до вартостi активiв на початок звiтного року - 28 %.
Процентна ставка за користування позикою встановлена у розмірі 15 % річних. Фактична дата отримання чергового траншу 23.09.2010 р. у сумі 100 000 тис. рос. руб. (курс НБУ на 23.09.2010 р. - 0,25560), тобто 25 560 тис. грн. Вартість чистих активів на 01.01.2010 р. становить -15 969,0 тис. грн. Співвідношення суми траншу, одержаного 23.09.2010 р. (25 560 тис. грн.) до вартості активів на 01.01.2010 р. становить 5,8 %.
Позику одержано для поповнення обігових коштів.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління, генеральний директор Бикадоров Віктор Петрович